Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu nông nghiệp

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
BỐI CẢNH CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA NÔNG LÂM KẾT HỢP
TRONG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT Ở VIỆT NAM
1.1. Hiện trạng sử dụng đất ở Việt Nam:
Việt Nam có diện tích tự nhiên 33.105.100 ha, xếp thứ 55 trong tổng số trên
200 nước của thế giới, là nước có quy mô diện tích thuộc loại trung bình nhưng vì
có số dân đông (xếp hạng thứ 12 trên thế giới) nên diện tích đất tự nhiên bình quân
đầu người vào loại thấp (đứng thứ 120) với mức 0,48 ha/người (bằng 1/6 mức bình
quân của thế giới).
Đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất
thổ cư là 26.620.000 ha chiếm 80,41 % tổng quỹ đất và được phân bố như sau (bảng
1):
Bảng 1: Tình hình sử dụng đất trong cả nước và phân theo
các vùng ở Việt Nam
Đơn vị tính: Nghìn ha
Tổng
Trong đó
Vùng
diện tích Đất
Đất lâm Đất
Đất thổ Đất
nông
nghiệp
chuyên
cư
chưa sử
nghiệp
dùng
dụng và
đất khác
Toàn quốc
33.105,1 9598,8
14.757,8
1.629,5
633,9 6.485,1
(*)
Đã giao
24.134,9 9487,2
11.392,6
791,3
627,6 1.836,2
(**)
1.Đồng
bằng
2.106,3
794,7
461,2
291,0
132,9
486,5
sông Hồng
2. Trung du và
9.533,7 1.426,4
5.220,1
273,2
106,6 2.507,4
miền nỳi phớa
Bắc
5.154,0
463,6
174,2 2.030,9
5. Bắc Trung Bộ
9.588,6 1.765,9
và Duyờn hải
Miền Trung
6.T©y Nguyªn
5.464,1 1.667,5
3.081,3
157,7
45,5
512,1
7. §«ng Nam
2.360,5 1.393,6
509,3
202,8
63,1
191,7
Bé
8. §ång b»ng
4.051,9 2.550,7
331,4
241,2
111,6
817,0
s«ng Cöu Long
Ghi chó: - (*) Trong ®ã ®Êt cha sö dông: 4.508.600ha
- (**) Trong đó đất chưa sử dụng đã giao 857,4 ha
Nguồn: Niên giám thống kê năm 2009
- Đất nông nghiệp: Cả nước có 9.598.800 ha đất nông nghiệp chiếm 29,00 %
tổng diện tích tự nhiên toàn quốc. Trong đó đất trồng cây hàngnăm 6.282.500 ha,
đất trồng cây lâu năm 3.316.300 ha.
Diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng giảm ở 3 vùng: Đồng bằng Bắc
Bộ, duyên hải Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Sự giảm diện tích này là

1

do mở rộng diện tích giao thông, thuỷ lợi, nhưng chủ yếu là giành cho các khu dân
cư, đô thị. Đất bị mất thường là các loại đất tốt nhất.
- Đất lâm nghiệp: Diện tích đất lâm nghiệp theo số liệu của Tổng cục Quản lý
ruộng đất là 14.757.800 ha, chiếm 44,57% diện tích đất tự nhiên. Trong đó:
+ Rừng tự nhiên: 10.338.900 ha chiếm 31,23% tổng diện tích đất tự nhiên,
chiếm 70,05% tổng diện tích đất lâm nghiệp.
+ Rừng trồng: 2.919.800 ha chiếm 8,82% tổng diện tích đất tự nhiên, chiếm
19,78% tổng diện tích đất lâm nghiệp
Rừng có vai trò quan trọng đối với môi trường sinh thái, sẽ không thể có một
nền nông nghiệp bền vững nếu không có rừng. Trong đ...
CHƯƠNG 1
BỐI CẢNH CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA NÔNG LÂM KẾT HỢP
TRONG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT Ở VIỆT NAM
1.1. Hiện trạng sử dụng đất ở Việt Nam:
Việt Nam diện tích tự nhiên 33.105.100 ha, xếp thứ 55 trong tổng số trên
200c của thế giới, nước có quy diện tích thuộc loại trung bình nng
số dân đông (xếp hạng thứ 12 trên thế giới) nên diện tích đất tự nhiên bình quân
đầu người vào loại thấp (đứng thứ 120) với mức 0,48 ha/người (bằng 1/6 mức bình
quân của thế giới).
Đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chuyên dùng đất
thổ cư là 26.620.000 ha chiếm 80,41 % tổng quỹ đất và được phân bố như sau (bảng
1):
Bảng 1: Tình hình sử dụng đất trong cả nước và phân theo
các vùng ở Việt Nam
Đơn vị tính: Nghìn ha
Vùng
Tổng
diện tích
Trong đó
Đất
nông
nghiệp
Đất lâm
nghiệp
Đất
chuyên
dùng
Đất thổ
Đất
chưa sử
dụng
đất khác
Toàn quốc 33.105,1 9598,8 14.757,8 1.629,5 633,9 6.485,1
(*)
Đã giao 24.134,9 9487,2 11.392,6 791,3 627,6 1.836,2
(**)
1.Đồng bằng
sông Hồng
2.106,3 794,7 461,2 291,0 132,9 486,5
2. Trung du
miền nỳi phớa
Bắc
9.533,7 1.426,4 5.220,1 273,2 106,6 2.507,4
5. Bắc Trung Bộ
Duyờn hải
Miền Trung
9.588,6 1.765,9
5.154,0 463,6 174,2 2.030,9
6.T©y Nguyªn 5.464,1 1.667,5 3.081,3 157,7 45,5 512,1
7. §«ng Nam
2.360,5 1.393,6 509,3 202,8 63,1 191,7
8. §ång b»ng
s«ng Cöu Long
4.051,9 2.550,7 331,4 241,2 111,6 817,0
Ghi chó: - (*) Trong ®ã ®Êt cha sö dông: 4.508.600ha
- (**) Trong đó đất chưa sử dụng đã giao 857,4 ha
Nguồn: Niên giám thống kê năm 2009
- Đất nông nghiệp: C nước 9.598.800 ha đất nông nghiệp chiếm 29,00 %
tổng diện tích tự nhiên toàn quốc. Trong đó đất trồng cây hàngnăm 6.282.500 ha,
đất trồng cây lâu năm 3.316.300 ha.
Diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng giảm 3 vùng: Đồng bằng Bắc
Bộ, duyên hải Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Sự giảm diện tích này là
1
tài liệu nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu nông nghiệp - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tài liệu nông nghiệp 9 10 450