Ktl-icon-tai-lieu

tập huấn kỹ thuật trồng ngô

Được đăng lên bởi hoangthingoc-301294
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-----------

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

KỸ THUẬT TRỒNG
VÀ CHĂM SÓC CÂY NGÔ

TÀI LIỆU DÀNH CHO KNV CƠ SỞ
(Lưu hành nội bộ)

Đồng Hới, tháng 9 - 2007

LỜI GIỚI THIỆU

ược sự hỗ trợ của Dự án Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên
miền Trung (SMNR-CV), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quảng Bình biên soạn và phát hành bộ tài liệu về tập huấn kỹ thuật một số cây
trồng vật nuôi theo phương pháp khuyến nông có sự tham gia (PAEM).

Đ

Mục đích biên soạn và phát hành bộ tài liệu nhằm thống nhất nội dung
và phương pháp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất những cây trồng và
vật nuôi chủ yếu trên địa bàn toàn tỉnh cho cán bộ khuyến nông viên các cấp.
Tài liệu còn là cNm nang kỹ thuật cho các cán bộ chuyên ngành tham khảo
trong quá trình chỉ đao sản xuất và bà con nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.
Bộ tài liệu gồm có 8 cuốn.
1- Kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa nước và lúa cạn
2- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô
3- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc và cây đậu xanh
4- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sắn
5- Kỹ thuật trồng cỏ phục vụ chăn nuôi
6- Kỹ thuật chăn nuôi lợn
7- Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò
8- Phương pháp khuyến nông có sự tham gia
Nội dung mỗi cuốn tài liệu bao gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Kế hoạch bài giảng và đề cương tiết học.
Phần thứ hai: Hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng cây trồng, vật nuôi.
Quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót nhất định,
chúng tôi rất mong sự đóng góp của quý độc giả.
SỞ

NÔNG

NGHIỆP

VÀ

PTNT

PhÇn mét
KÕ ho¹ch bµi gi¶ng vµ ®Ò c−¬ng tiÕt häc
1. KÕ ho¹ch bµi gi¶ng
Thêi gian

Néi dung

(phót)
30 phót

Khai m¹c líp häc, lµm quen, x¸c ®Þnh nhu cÇu
tËp huÊn tõ n«ng d©n.

300 phót

Quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt ng«

140 phót

Quy tr×nh kü thuËt trång ng« vô ®«ng

20

¤n l¹i néi dung ®· häc, tæng kÕt líp.

Ghi chó

2. §Ò c−¬ng tiÕt häc
1. X¸c ®Þnh nhu cÇu tËp huÊn tõ n«ng d©n
Môc tiªu:

Sau néi dung häc viªn sÏ:

- Tù lùa chän néi dung trong kü thuËt s¶n xuÊt ng«.
VËt liÖu vµ ph−¬ng tiÖn
- B¶ng tr¾ng, bót viÕt b¶ng, giÊy mµu, bót mµu, giÊy AO,
Thêi gian: 30 phót
C¸c b−íc tiÕn hµnh
1. Gi¶ng viªn ®Æt vÊn ®Ò vÒ viÖc x¸c ®Þnh c¸c nhu cÇu cÇn tËp huÊn.
2. HiÖn nay trong trång ng« bµ con thÊy cã nh÷ng khã kh¨n g×, cÇn tËp
huÊn nh÷ng néi dung nµo. Líp th¶o luËn vµ nªu c¸c ý kiÕn, gi¶ng viªn
tËp hîp trªn b¶ng vµ häc viªn bæ sung ®Ó thèng nhÊt c¸c nhu cÇu cÇn
tËp huÊn
3. TËp hîp vµ ph©n lËp c¸c ý kiÕn trong líp thµnh c¸c m...
S NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TNH QUNG BÌNH
-----------
TÀI LIU TP HUN
K THUT TRNG
VÀ CHĂM SÓC CÂY N
TÀI LIU DÀNH CHO KNV CƠ S
(Lưu hành ni b)
Đồng Hi, tháng 9 - 2007
tập huấn kỹ thuật trồng ngô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tập huấn kỹ thuật trồng ngô - Người đăng: hoangthingoc-301294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tập huấn kỹ thuật trồng ngô 9 10 678