Ktl-icon-tai-lieu

thực vật

Được đăng lên bởi tranbaohoang95
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ nhụy
¨ laø boä phaän sinh saûn caùi cuûa hoa
¨ caáu taïo = laù bieán ñoåi goïi laø laù noaõn mang
noaõn.
1. Caáu taïo toång quaùt
• ¨ Baàu: ñöïng caùc noaõn
• ¨ voøi nhuïy
• ¨ ñaàu nhuïy (nuoám)

Bộ nhụy
§ Baàu
• - Baàu treân (baàu thöôïng)
• - Baàu döôùi (baàu haï)
• - Baàu giöõa (baàu trung)

Bộ nhụy
¨ Caáu taïo bôûi 1hay nhieàu laù noaõn rôøi hay dính
lieàn ®1 oâ hay nhieàu oâ.
¨ Caùc laù noaõn coù theå dính : + ôû baàu,
+ ôû baàu vaø voøi,
• + ôû baàu, voøi vaø ñaàu nhuïy.
• + ôû ñaàu nhuïy (hieám).
¨ Soá löôïng LN: 3 lôùp Haønh, 4 – 5 lôùp Ngoïc
lan,
• nhöng > 4, 5 hoaëc 1, 2 laù noaõn

Bộ nhụy
¨ Laù noaõn: laù ñaëc bieät mang noaõn.
¨ Nôi mang noaõn = giaù noaõn hay thai toøa.
¨ caáu taïo laù noaõn # laù,
+ ñoái xöùng 2 beân, MM ñoàng hoùa, BB trong &
BB ngoaøi, 1 boù libe goã, 2 boù meùp, giaù noaõn
mang noaõn.
+ Moâ daãn oáng daãn phaán vaøo khoang baàu
®noaõn.

Bộ nhụy
§ Voøi nhuïy
• ¨ lôùp TB BB noái lieàn BB ngoaøi cuûaLN.
• ¨ Voøi coù theå ñaëc hay boïng, ngaén hoaëc daøi.
• ¨ coù moâ daãn ñöa oáng daãn phaán ®moâ daãn baàu.
• ¨ voøi noái lieàn baàu, moïc leäch 1 beân hoaëc ñính
ñaùy baàu.
§ Ñaàu nhuïy (nuoám)
• ¨ Hình daïng bieán thieân: nhoû, phuø to ®hình
dóa, maâm, pheãu, phieán daïng caùnh hoa.
• ¨ Coù gai thòt tieát chaát dính giöõ haït phaán &
thuaän lôïi cho naûy maàm phaùt trieån cuûa oáng daãn
phaán.

Bộ nhụy
2. Cách sắp xếp của lá noãn
¨ Lối đính xoắn ốc: nhiều lá noãn rời
¨ Lối đính vòng: 1 vòng (trừ hoa Lựu).
số LN = số lượng các bộ phận khác®xếp xen kẽ. Xu
hướng giảm số lượng LN
3. Các lối đính noãn
¨ Đính noãn thân
· Đính noãn gốc
· Đính noãn trung tâm

Bộ nhụy
3. Các lối đính noãn
¨ Đính noãn lá
· Đính noãn mép: 2 kiểu:
+ Đính noãn bên (trắc mô): 1ô
+ Đính noãn trung trụ: nhiều ô
· Đính noãn vách
· Đính noãn giữa

Noaõn

Laù noaõn

Bộ nhụy
4. Cấu tạo của noãn
+ giá noãn
+ cuống noãn (cán phôi): phân nhánh
+ rốn (tễ).
+ Thân noãn: phôi tâm, 2 lớp vỏ VN & VT(lớp Hành
& phần lớn hoa phân cánh trừ họ Hoa Tán) hoặc
1 lớp vỏ (ở họ hoa Tán và ở các hoa hợp cánh trừ
bộ Trân châu, bộ Thị).
cây ký sinh không vỏ noãn.

Bộ nhụy
4. Cấu tạo của noãn
+ lỗ noãn (noãn khẩu).
+ 1 bó mạch
+ hợp điểm.
+ túi phôi: TB đơn tướng
+ phôi tâm : TB lưỡng tướng.

Noaõn thaúng

Bộ nhụy
• 4. Caáu taïo cuûa noaõn
• tuùi phoâi coù 8 nhaân: 1 noaõn caàu (tröùng)
•
•
•

2 trôï baøo
2 nhaân phuï
3 teá baøo ñoái cöïc

soùng noaõn

Noaõn ñaûo

•Noaõn cong

5. Túi phôi – Sự thành lập túi phôi
+ Phoâi taâm coù 1 TB coå baøo töû ®tuùi phoâi.
+ TB coå baø...
B nhy
¨ laø boä phaän sinh saûn caùi cuûa hoa
¨ caáu taïo = laù bieán ñoåi goïi laø laù noaõn mang
noaõn.
1. Caáu taïo toång quaùt
¨ Baàu: ñöïng caùc noaõn
¨ voøi nhuïy
¨ ñaàu nhuïy (nuoám)
thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực vật - Người đăng: tranbaohoang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thực vật 9 10 308