Ktl-icon-tai-lieu

thực vật có hoa

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Vỹ
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 2809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thực vật có hoa
Nguyễn Nghĩa Thìn
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006, 151 Tr.
Từ khoá: Loài, sự hình thành loài, chọn lục từ nhiên, lai tạo, thể đa bội, tự phát sinh,
tiến hóa, hệ thống sinh giới, chiến lược tiến hóa, thích ứng, phân chia sinh giới, tiến
hóa không đồng đều, thu mẫu, ép mẫu, cây khô, xử lý mẫu, phòng mẫu.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 1 Giới thiệu về Phân loại và hệ thống học thực vật ................................................. 8
1.1
Định nghĩa................................................................................................................... 8
1.2
Mục tiêu ...................................................................................................................... 8
1.3
Nhiệm vụ của nghiên cứu cây có hoa.......................................................................... 9
1.4
Giá trị của thực vật Có hoa........................................................................................ 10
1.4.1
Giá trị trực tiếp ............................................................................................ 10
1.4.2
Giá trị gián tiếp của đa dạng sinh vật .......................................................... 12
1.4.3
Giá trị lựa chọn cho tương lai...................................................................... 13
Chương 2 Lịch sử phát triển của Phân loại học thực vật có hoa ........................................ 15
2.1
Thời tiền sử ............................................................................................................... 15
2.2
Nền văn minh sơ khai của Tây Âu ............................................................................ 15
2.2.1
Theophrastus (370 - 285 trước Công nguyên)............................................. 15
2.2.2
Caius Plinius Secundus (Pliny the Elder) (23 - 79 sau công nguyên) ......... 15
2.2.3
Pedanios Dioscorides (Thế kỷ thứ nhất sau công nguyên).......................... 16
2.3
Thời Trung cổ............................................................................................................ 16
2.3.1
Thực vật học đạo Hồi .................................................................................. 16
2.3.2
Albertus Magnus, (Bác sĩ tổng hợp) (1193 - 1280)..................................... 16
2.3.3
Những n...
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006, 151 Tr.
T khoá: Loài, s hình thành loài, chn lc t nhiên, lai to, th đa bi, t phát sinh,
tiến hóa, h thng sinh gii, chiến lược tiến hóa, thích ng, phân chia sinh gii, tiến
hóa không đồng đều, thu mu, ép mu, cây khô, x lý mu, phòng mu.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 1 Gii thiu v Phân loi và h thng hc thc vt ................................................. 8
1.1 Định nghĩa................................................................................................................... 8
1.2 Mc tiêu ...................................................................................................................... 8
1.3 Nhim v ca nghiên cu cây có hoa.......................................................................... 9
1.4 Giá tr ca thc vt Có hoa........................................................................................ 10
1.4.1 Giá tr trc tiếp ............................................................................................ 10
1.4.2 Giá tr gián tiếp ca đa dng sinh vt .......................................................... 12
1.4.3 Giá tr la chn cho tương lai...................................................................... 13
Chương 2 Lch s phát trin ca Phân loi hc thc vt có hoa ........................................ 15
2.1 Thi tin s ............................................................................................................... 15
2.2 Nn văn minh sơ khai ca Tây Âu............................................................................ 15
2.2.1 Theophrastus (370 - 285 trước Công nguyên)............................................. 15
2.2.2 Caius Plinius Secundus (Pliny the Elder) (23 - 79 sau công nguyên) ......... 15
2.2.3 Pedanios Dioscorides (Thế k th nht sau công nguyên).......................... 16
2.3 Thi Trung c............................................................................................................ 16
2.3.1 Thc vt hc đạo Hi .................................................................................. 16
2.3.2 Albertus Magnus, (Bác sĩ tng hp) (1193 - 1280)..................................... 16
2.3.3 Nhng nhà nghiên cu thc vt Đức........................................................... 16
Thc vt có hoa
Nguyn Nghĩa Thìn
thực vật có hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực vật có hoa - Người đăng: Nguyễn Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
thực vật có hoa 9 10 908