Ktl-icon-tai-lieu

Thực vật học

Được đăng lên bởi Tuyên Coii
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOÁ THỰC VẬT

CHƯƠNG
2:MÔ THỰC
Chương
2 VẬT
mô thực vật

-Khái niệm
về mô
thực vật:
+mô là tập
hợp
những tb
có hình
dạng,cấu
tạo giống
nhau có
cùng chức
năng sinh
lí và
nguồn gốc
chung.
+chỉ có
tv bậc cao
mới có sụ
phân hoá
mô,còn
thục vật
bậc thấp k
có mà chỉ
là 1 tản
gồm
những tb
có hình
dạng chức
năng
giống
nhau nên
chưa có
mô

Phân loại mô

1; mô phân sinh:
-đặc điểm chung:
+là nhũng tb non
chưa phân hoá có
khả năng phân chia
lien tục cho tới cuối
đs cây
+đẻ phân biệt mô
phân sinh vs các mô
khác là khác là khả
năng phân chia tb
của chúng,hình
thành ra các tb phân
hoá trong một thời
gian dài đẻ tạo
thành các tổ chức
mới
+vị trí :chồi ngọn
đầu rễ, trong trụ
giữa hay phần vỏ
của thân rễ
-các loại mô
phân sinh:+mô phân
sinh ngọn:là mô
phân sinh sơ cấp
,tăng chiều dài cây
+mô phân sinh
gióng: là mô phân
sinh sơ cấp ,
+mô phân sinh
bên:là mô phân sinh
thứ cấp, giúp tăng
chiều ngang,gồm
tầng sinh trụ,tầng
sinh vỏ

2;mô bì:

-đặc điểm
chức năng
:là tập hợp
nhũng tb có
màng dày
bao bọc bên
ngoài tv để
tránh các tđ
bên ngoài .
+phan loại;
gồm sơ cấp
và thứ cấp

3;mô cơ:
+tích
luỹ nước
muối
khoáng
giúp cây
đứng vứng
và tạo hình
dáng cho
cây
+cấu tạo:
chủ yếu là
các tb có
màng dày
xếp xít lại
vs nhau nó
rất vững
chắc.
+gồm hai
loại:mô dày
và mô cứng

4;mô dẫn :
là 1 tổ
chức
chuyên
hoá cao,
đảm
nhiệm việc
vận chuyển
thức ăn
trong cơ
thể
-hai yếu tố
chính của
mô dẫn là
gỗ và libe
+gỗ:thực
hiện chức
năng vận
chuyển
nước và
muối
khoáng từ
rễ qua
thân lên lá.
+libe:là mô
dãn
chuyền các
chất hữu
cơ đã đc
tổng hợp
từ lá đi tất
cả các bộ
phận cây

5;mô
mềm :
+cấu
tạo
gồm
các tb
sống,
có kích
thước
k đều ,
đc giữ
suốt
đs của
tb
+chức
năng là
dự trữ
và
dinh
dưỡng
+luôn
là mô
sơ cấp,
đc cấu
tạo từ
mô
phân
sinh
ngọn

6;mô tiết

+chức
năng :tiết
các chất
thải mà
cây k
dùng đến
(có thể là
vô cơ
,hữu
cơ)các sp
này có th
tiết ra
ngoài
hoặc tích
tụ lại
trong cây
+phân
loại :gồm
hai loại
mô tiết
ngoài
(lông tiết
tuyến
mật, lỗ
nước) và
mô tiết
trong(tế
bào tiết,
túi và ống
tiết, ống
nhựa mủ

...

HOÁ THỰC VẬT




 !"
#"
$%&
'(
)*%+,-
*.%/%
0-'
1%2
3%4
5!
%-6%/
-%7
8'
&0.
9'4:
";.
+<
:
&,"=
'!8
!>?
%6
$%&
'(
)*%2
3%
%/%
0-@
A0'

Phân loại mô
Phân loại mô
>B";4
CDCE-%
 !F%&.
A0";.'
=?3%";0
G:.9-/
C4;H
CI";&
";44
= != !=?
3%";0&
J0K%+(
!L0&";
.L.%MN
%0)!CI*.
!O2
9
PL56%Q
CR-LS+L.%L:
%$00H"RT
J0;LS
 .*
";4";
4%Q !
";44U,"
+3%-)!;H

";4
%'% !";
44U,"+

";4
&@ !";4
2,"+%K"3%
-%0%+%6
R%4L:+R%
4T
B&(


CDCE
23%
 !"#"
F%&'
!%)!H
&0.&Q&@
%.!CE
LC
&@%.!7

"0 .*B
%64U,"
!2,"

VBU
W
-XA9
-/
=.%
%K";H
C2%2%
!*.(
)%.
;H
,-*.
JHY- !
&'
!%)!H
ZY"Z5 *
40-'
L,$%
[7

%60
.*)!H
!2%
\B)]
!>O
2
-H@
.0.+
C?

-HE
23
L.%U
E
0HY-/
5J0
)] !
%^! &G
%^
2
3%
-HE
A9!
-/
=.%_
LS`-0
; @ 7

 &G !
)a
-H
,$-
UCaC
O%#"
_ C,
?&M
";H

bB


,-
*.
%6
&
4/%+
'=5
A9
=C-+
C%$
4-/
C4J0
&

2
3% !
)L$
!
)
)Ac%

 -
!
4U,"+
C,-
*._

";
4
%Q
dBeYB

2
3%eY
,
?!
;H=
)1%CY
f'E !
U
+$-
Ug4"
!H'E
eYL0
%.!
.DW
: *
L.%;H7
";
.*%6
0 .*
eY
%.!
f %eY+
-HY
+ ^
A9g!
eY
L.%fY
&!.eY+
K!/%
eY+/%
0Jg
Chương 2 mô thực vật
Chương 2 mô thực vật
Thực vật học - Người đăng: Tuyên Coii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thực vật học 9 10 346