Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi phamluonglinh1995
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

1
GVHD: PGS.TS Phạm Văn Khôi
MỤC LỤC

MỤC LỤC…………………………………………………………………….......

1

DANH MỤC VIẾT TẮT………………………………………………………….

5

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………..........

6

CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC
VẬT VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ………………………… 9
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ……………………………………....

9

1.1.Lịch sử phát triển thuốc bảo vệ thực vật trên thế
giới

và

tại

Việt

Nam

...................................................................................
............................

9

1.1.1. Lịch sử phát triển của biện pháp hoá học trên thế giới…………...

9

1.1.2. Tình hình sản xuất và sử dụng thuốc BVTV trên thế giới ………... 10
1.1.3. Lịch sử phát triển của biện pháp hoá học, tình hình sản xuất và sử
dụng thuốc BVTV ở Việt nam …………………………………………... 11
1.2. Thuốc bảo vệ thực vật và một số vấn đề liên quan …………...……. 12
1.2.1. Thuốc bảo vệ thực vật……………………………………...……… 12

1.2.2. Một số khái niệm liên quan…………………………………..…… 14
1.3. Phân loại thuốc BVTV…………………………………………...…… 15
1.3.1. Phân loại theo tính độc……………………………………………. 15
1.3.2. Phân loại theo công dụng…………………………………………. 16
1.3.3. Phân loại theo gốc hóa học……………………………………...… 19
1.3.4. Phân loại dựa vào con đường xâm nhập………………………….. 19
1.3.5. Phân loại dựa vào nguồn gốc…………………………………….. 19
1.4. Các tác động của thuốc bảo vệ thực vật ……………………..……… 20
1.4.1. Tác động cục bộ, toàn bộ………………………………….……… 20
1.4.2. Tác động tích luỹ………………………………………..………… 20
1.4.3. Tác động liên hợp ………………………………………………… 21
1.4.4. Tác động đối kháng ………………………………………………

21

1.4.5. Hiện tượng quá mẫn ……………………………………………… 21
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật…..

22

1.5.1. Tác động của yếu tố thời tiết, đất đai……………………..……. 22
1.5.2. Tác động của yếu tố điều kiện canh tác………………………... 25
Sinh viên thực hiện: Phạm Tô Minh Hùng
49

Lớp: KTNN

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

2

GVHD: PGS.TS Phạm Văn Khôi

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ
DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ……………………………..……….. 27
2.1. Pháp lệnh, điều lệ và các quy định của Nhà nước ……………..…… 27
2.2. Các quy định của Bộ NN&PTNT ………………………….………… 29
III. CÁC NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT……..… 31
3.1. Nguyên tắc 4 đúng …………………………………………….……… 31
3.2. Dùng thuốc luân phiên…………………………………….…………. 32
3.3. Dùng thuốc hỗn hợp………………………………………..………… 32
3.4. Kết hợp dùng thuốc với các biện pháp khác trong hệ thống biện pháp
quản lý dịch hại tổng hợp………………………………….…………...…. 32
...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: PGS.TS Phạm Văn Khôi
MỤC LỤC



CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC
VẬT VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ………………………… 9
  !
1.1.Lịch s phát triển thuc bảo v thc vt trên thế
giới tại Việt Nam
...................................................................................
............................ 9
1.1.1. Lịch sử phát triển của biện pháp hoá học trên thế giới !
1.1.2. Tình hình sản xuất và sử dụng thuốc BVTV trên thế gi
i . "
1.1.3. Lịch sử phát triển của biện pháp hoá học, tình hình sản xuất sử
dụng thuốc BVTV ở Việt nam  
1.2. Thuốc bảo vệ thực vật và một số vấn đề liên quan …………...……. 12
1.2.1. Thuốc bảo vệ thực vật #
1.2.2. Một số khái niệm liên quan $
1.3. Phân loại thuốc BVTV…………………………………………...…… 15
1.3.1. Phân loại theo tính độc 
1.3.2. Phân loại theo công dụng
1.3.3. Phân loại theo gốc hóa học…...… !
1.3.4. Phân loại dựa vào con đường xâm nhập !
1.3.5. Phân loại dựa vào nguồn gốc !
1.4. Các tác động của thuốc bảo vệ thực vật ……………………..……… 20
1.4.1. Tác động cục bộ, toàn bộ #"
1.4.2. Tác động tích luỹ #"
1.4.3. Tác động liên hợp  #
1.4.4. Tác động đối kháng  #
1.4.5. Hiện tượng quá mẫn  #
1.5. Các nhân t nh hưng đến s dụng thuc Bo v thc vt….. ##
1.5.1. Tác đng ca yếu t thi tiết, đt đai ##
1.5.2. Tác đng ca yếu t điu kiện canh tác #
Sinh viên thực hiện: Phạm Tô Minh Hùng Lớp: KTNN
49
Thuốc bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc bảo vệ thực vật - Người đăng: phamluonglinh1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Thuốc bảo vệ thực vật 9 10 145