Ktl-icon-tai-lieu

tiêu chuẩn việt nam6429

Được đăng lên bởi ntbngocdh11tp@gmail.com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6429 : 2007
SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL
Fruit and vegetable products – Determination of ethanol content
Lời nói đầu
TCVN 6429:2007 thay thế TCVN 6429:1998;
TCVN 6429:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2448:1998;
TCVN 6429:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên
soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL
Fruit and vegetable products – Determination of ethanol content
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hóa học xác định etanol trong các sản phẩm rau quả.
Phương pháp này không áp dụng cho các sản phẩm chứa lớn hơn 5 % (m/m) etanol.
Đối với các sản phẩm chứa tinh dầu, thì cần chuyển sang phần dưới đây (xem phụ lục A).
2. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1. Hàm lượng etanol (ethanol content)
Khối lượng của các chất xác định được bằng phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này.
Hàm lượng etanol được biểu thị bằng phần trăm khối lượng đối với các sản phẩm rắn và bằng
gam trong 100 ml đối với các sản phẩm lỏng.
3. Nguyên tắc
Tách etanol bằng phương pháp cất, sau đó oxy hóa bằng kali dicromat trong môi trường axit
sulfuric. Xác định lượng dicromat dư bằng sắt (II) sunfat amoni dùng sắt (II) -1, 10-phenenthrolin
làm chất chỉ thị.
4. Thuốc thử
Chỉ sử dụng các thuốc thử thuộc loại phân tích. Nước được sử dụng phải là nước cất hoặc nước
đã khử khoáng hoặc nước có độ tinh khiết tương đương, trừ khi có các quy định khác.
4.1. Axit sulfuric (H2SO4), ρ20 = 1,84 g/ml.
4.2. Axit sulfuric loãng, ρ20 = 1,49 g/ml, chứa 500 ml axit sulfuric (4.1)/lít.
4.3. Canxi hydroxit [Ca(OH) 2], huyền phù thu được bằng cách hòa tan từ 110 g đến 112 g canxi
oxit vào 1 lít nước.
4.4. Dung dịch kali dicromat, chứa 42,572 g K2Cr2O7 trong 1 lít.
1 ml dung dịch này tương đương với 0,01 g etanol.
4.5. Dung dịch kali permanganat, chứa 1,372 g KMnO4 trong 1 lít.

10 ml dung dịch này tương đương với 1 ml dung dịch sắt (II) amoni sunfat (4.6).
4.6. Dung dịch sắt (II) amoni sunfat [(NH 4)2Fe(SO4)]
Hòa tan 170,2 g sắt (II) amoni sunfat ngậm 6 phân tử nước trong nước.
Cho thêm 20 ml axit sulfuric (4.1) và hòa tan trong 1 lít nước.
Ổn định bằng cách bổ sung vài mảnh nhôm.
2 ml dung dịch này tương đương với 1 ml dung dịch kali dicromat (4.4).
4.7. Dung dịch sắt (II) -1, 10-phenanthrolin
Hòa tan 0,695 sắt (II) sunfat ngậm 7 phân tử nước (FeSO 4.7H2O) trong 100 ml nướ...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6429 : 2007
SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL
Fruit and vegetable products – Determination of ethanol content
Lời nói đầu
TCVN 6429:2007 thay thế TCVN 6429:1998;
TCVN 6429:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 2448:1998;
TCVN 6429:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả sản phẩm rau quả biên
soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL
Fruit and vegetable products – Determination of ethanol content
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hóa học xác định etanol trong các sản phẩm rau quả.
Phương pháp này không áp dụng cho các sản phẩm chứa lớn hơn 5 % (m/m) etanol.
Đối với các sản phẩm chứa tinh dầu, thì cần chuyển sang phần dưới đây (xem phụ lục A).
2. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1. Hàm lượng etanol (ethanol content)
Khối lượng của các chất xác định được bằng phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này.
Hàm lượng etanol được biểu thị bằng phần trăm khối lượng đối với các sản phẩm rắn bằng
gam trong 100 ml đối với các sản phẩm lỏng.
3. Nguyên tắc
Tách etanol bằng phương pháp cất, sau đó oxy hóa bằng kali dicromat trong môi trường axit
sulfuric. Xác định lượng dicromat dư bằng sắt (II) sunfat amoni dùng sắt (II) -1, 10-phenenthrolin
làm chất chỉ thị.
4. Thuốc thử
Chỉ sử dụng các thuốc thử thuộc loại phân tích. Nước được sử dụng phải nước cất hoặc nước
đã khử khoáng hoặc nước có độ tinh khiết tương đương, trừ khi có các quy định khác.
4.1. Axit sulfuric (H
2
SO
4
),
ρ
20
= 1,84 g/ml.
4.2. Axit sulfuric loãng,
ρ
20
= 1,49 g/ml, chứa 500 ml axit sulfuric (4.1)/lít.
4.3. Canxi hydroxit [Ca(OH)
2
], huyền phù thu được bằng cách hòa tan từ 110 g đến 112 g canxi
oxit vào 1 lít nước.
4.4. Dung dịch kali dicromat, chứa 42,572 g K
2
Cr
2
O
7
trong 1 lít.
1 ml dung dịch này tương đương với 0,01 g etanol.
4.5. Dung dịch kali permanganat, chứa 1,372 g KMnO
4
trong 1 lít.
tiêu chuẩn việt nam6429 - Trang 2
tiêu chuẩn việt nam6429 - Người đăng: ntbngocdh11tp@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tiêu chuẩn việt nam6429 9 10 95