Ktl-icon-tai-lieu

Tổng kết các hệ thống canh tác hiệu quả cao, bền vững vùng núi dài An Giang

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

44

TOÅNG KEÁT CAÙC HEÄ THOÁNG CANH TAÙC HIEÄU QUAÛ CAO,
BEÀN VÖÕNG VUØNG NUÙI DAØI AN GIANG

SUMMARIZATION OF SUSTAINABLE, HIGH EFFECTIVE FARMING SYSTEMS
IN DAI MOUNTAIN ZONE, AN GIANG PROVINCE
Nguyeãn Vaên Minh1, Voõ Toøng Xuaân2, Nguyeãn Tri Khieâm3
1
Boä moân Khoa hoïc Caây troàng khoa Noâng nghieäp & Taøi Nguyeân thieân nhieân, Ñaïi hoïc An Giang
2
Nguyeân Hieäu Tröôûng tröôøng Ñaïi hoïc An Giang; 3 Tröôûng khoa Kinh teá, Ñaïi hoïc An Giang
ABSTRACT
Four advanced farming systems in lowland
almost have returns higher than those of the
interviewied results and the two-season rice system
wherein 2-season rice-lowland crop: 50,7 million
VND/ha; 2-season rice–beef raising: 42,2; rice–
watermelon: 35,8 and 3-season rice–beef raising: 30,2
million VND/ha in comparison with the 2-season rice
only attains 19,6 million VND/ha. However, their
marginal rate of return, the determined standard
for the effectiveness of every system, are the highest
for rice–watermelon (1,26); secondly 2-season ricelowland crop (1,1); two smallest ones are the 2season rice–beef raising: (0,41), and 3-season rice–
beef raising (0,4). Returns of four advanced and
interviewed farming systems in upland are also
much more higher than that of the one-season rice
system but rice-groundnut and rice-mungbean give
the high MRR respectively 1,6 and 1,5 whereas
ginger and pachyrrhizus are two unsustainable
farming systems because of their fluctuating prices.
Keywords: farming system, upland, lowland
MÔÛ ÑAÀU
Ñaát troàng vuøng nuùi Daøi thuoäc huyeän Tri Toân,
tænh An Giang ñöôïc chia ra laøm 2 vuøng: ruoäng treân
leä thuoäc hoaøn toaøn vaøo nöôùc trôøi, khoâng bò ngaäp
vaøo muøa luõ chæ troàng ñöôïc moät vuï luùa hoaëc maøu
trong naêm; thu nhaäp chính raát thaáp, phuï theâm
nhôø vaøo xoaøi, taàm voâng; ruoäng böng bò ngaäp luõ töø
thaùng 8 – 11 haèng naêm; muøa khoâ ñaõ coù caùc heä
thoáng daãn nöôùc töø kinh Vónh Teá vaø kinh Taùm Ngaøn
neân coù theå taêng leân 2 vuï luùa phoå bieán; moät soá ít hoä
troàng 1 luùa 1 maøu hoaëc 3 vuï luùa nôi coù ñeâ bao chuû
ñoäng ñöôïc nöôùc töôùi (Nieân giaùm thoáng keâ huyeän
Tri Toân, 2005). Heä thoáng canh taùc nhìn chung vaãn
coøn ñoäc canh caây luùa, naêng suaát thaáp. Tình hình
saâu beänh phaùt trieån, giaù phaân boùn, noâng döôïc, ngaøy
coâng taêng cao laøm giaûm thu nhaäp khieán cho caùc
hoä laâm vaøo tình traïng khoù khaên kinh teá, ñaëc bieät
nhoùm hoä ngheøo chæ canh taùc 1 vuï luùa. Tænh ñaõ
höôùng daãn moät soá m...
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT
Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 1&2/2007 Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM
44
ABSTRACT
Four advanced farming systems in lowland
almost have returns higher than those of the
interviewied results and the two-season rice system
wherein 2-season rice-lowland crop: 50,7 million
VND/ha; 2-season rice–beef raising: 42,2; rice–
watermelon: 35,8 and 3-season rice–beef raising: 30,2
million VND/ha in comparison with the 2-season rice
only attains 19,6 million VND/ha. However, their
marginal rate of return, the determined standard
for the effectiveness of every system, are the highest
for rice–watermelon (1,26); secondly 2-season rice-
lowland crop (1,1); two smallest ones are the 2-
season rice–beef raising: (0,41), and 3-season rice–
beef raising (0,4). Returns of four advanced and
interviewed farming systems in upland are also
much more higher than that of the one-season rice
system but rice-groundnut and rice-mungbean give
the high MRR respectively 1,6 and 1,5 whereas
ginger and pachyrrhizus are two unsustainable
farming systems because of their fluctuating prices.
Keywords: farming system, upland, lowland
MÔÛ ÑAÀU
Ñaát troàng vuøng nuùi Daøi thuoäc huyeän Tri Toân,
tænh An Giang ñöôïc chia ra laøm 2 vuøng: ruoäng treân
leä thuoäc hoaøn toaøn vaøo nöôùc trôøi, khoâng bò ngaäp
vaøo muøa luõ chæ troàng ñöôïc moät vuï luùa hoaëc maøu
trong naêm; thu nhaäp chính raát thaáp, phuï theâm
nhôø vaøo xoaøi, taàm voâng; ruoäng böng bò ngaäp luõ töø
thaùng 8 – 11 haèng naêm; muøa khoâ ñaõ coù caùc heä
thoáng daãn nöôùc töø kinh Vónh Teá vaø kinh Taùm Ngaøn
neân coù theå taêng leân 2 vuï luùa phoå bieán; moät soá ít hoä
troàng 1 luùa 1 maøu hoaëc 3 vuï luùa nôi coù ñeâ bao chuû
ñoäng ñöôïc nöôùc töôùi (Nieân giaùm thoáng keâ huyeän
Tri Toân, 2005). Heä thoáng canh taùc nhìn chung vaãn
coøn ñoäc canh caây luùa, naêng suaát thaáp. Tình hình
saâu beänh phaùt trieån, giaù phaân boùn, noâng döôïc, ngaøy
coâng taêng cao laøm giaûm thu nhaäp khieán cho caùc
hoä laâm vaøo tình traïng khoù khaên kinh teá, ñaëc bieät
nhoùm hoä ngheøo chæ canh taùc 1 vuï luùa. Tænh ñaõ
höôùng daãn moät soá moâ hình HTCT (heä thoáng canh
taùc) môùi cho 2 huyeän mieàn Nuùi nhaèm vaøo muïc ñích
chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng theo höôùng coù lôïi cho
ngöôøi noâng daân (Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån
Noâng thoân An Giang, 2001). Döïa vaøo chuû tröông
naøy, neân muïc tieâu cuûa ñeà taøi nhaém vaøo vieäc ñaùnh
giaù, so saùnh vaø choïn loïc nhöõng heä thoáng canh taùc
tieân tieán hieän coù mang tính beàn vöõng vaø hieäu quaû
cao ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu chuyeån ñoåi cô caáu caây
troàng cuûa vuøng nghieân cöùu.
VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP
Ñòa baøn nghieân cöùu goàm 2 xaõ Löông Phi, Leâ Trì
vaø thò traán Ba Chuùc trong soá boán xaõ chung quanh
nuùi Daøi thuoäc huyeän Tri Toân, tænh An Giang vôùi
ñoái töôïng laø caùc hoä noâng daân tröïc tieáp thöïc hieän
caùc moâ hình heä thoáng canh taùc coù hieäu quaû cao
lieân tuïc trong nhieàu naêm ñöôïc Hoäi Noâng Daân bình
baàu laø caùc hoä tieân tieán. Thôøi gian nghieân cöùu trong
vuï Heø Thu vaø Ñoâng Xuaân 2005 - 2006.
Khaûo saùt 8 moâ hình HTCT do caùc hoä hôïp taùc
thí nghieäm thöïc hieän taïi noâng hoä trong ít nhaát 5
naêm maø vaãn giöõ hieäu quaû cao goàm göøng, cuû saén,
luùa - döa haáu, luùa – ñaäu xanh, luùa – ñaäu phoäng, 2
Luùa – maøu, 2 Luùa – Boø, 3 Luùa – Boø. Trong töøng
moâ hình, toå chöùc phoûng vaán töø 30 - 40 hoä (toång 310
phieáu) ñeå laøm cô sôû so saùnh vôùi hoä hôïp taùc thí
nghieäm vaø HTCT phoå bieán 1 hoaëc 2 vuï luùa ñöôïc
troàng ñaïi traø taïi vuøng nghieân cöùu.
Söû duïng caùc chæ tieâu taøi chính nhö lôïi nhuaän,
laõi/voán, laõi/lao ñoäng, laõi/vaät tö, tæ soá lôïi nhuaän, thu
nhaäp bieân (MRR: Marginal Rate of Return) ñeå ñaùnh
giaù hieäu quaû kinh teá töøng moâ hình hieäu quaû cao
cuûa caùc noâng hoä hôïp taùc thí nghieäm so vôùi hoä phoûng
vaán vaø moâ hình phoå bieán. Coâng thöùc tính chæ tieâu
thu nhaäp bieân nhö sau:
12
12
TVC - TVC
RAVC - RAVC
MRR =
Trong ñoù: RAVC
2
: Lôïi nhuaän moâ hình saûn xuaát
tieân tieán.
RAVC
1
: Lôïi nhuaän moâ hình saûn xuaát phoå bieán.
TVC
2
: Toång phí moâ hình saûn xuaát tieân tieán
TVC
1
: Toång phí moâ hình saûn xuaát phoå bieán
TOÅNG KEÁT CAÙC HEÄ THOÁNG CANH TAÙC HIEÄU QUAÛ CAO,
BEÀN VÖÕNG VUØNG NUÙI DAØI AN GIANG
SUMMARIZATION OF SUSTAINABLE, HIGH EFFECTIVE FARMING SYSTEMS
IN DAI MOUNTAIN ZONE, AN GIANG PROVINCE
Nguyeãn Vaên Minh
1
, Voõ Toøng Xuaân
2
, Nguyeãn Tri Khieâm
3
1
Boä moân Khoa hoïc Caây troàng khoa Noâng nghieäp & Taøi Nguyeân thieân nhieân, Ñaïi hoïc An Giang
2
Nguyeân Hieäu Tröôûng tröôøng Ñaïi hoïc An Giang;
3
Tröôûng khoa Kinh teá, Ñaïi hoïc An Giang
Tổng kết các hệ thống canh tác hiệu quả cao, bền vững vùng núi dài An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng kết các hệ thống canh tác hiệu quả cao, bền vững vùng núi dài An Giang - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng kết các hệ thống canh tác hiệu quả cao, bền vững vùng núi dài An Giang 9 10 978