Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về sách đỏ VN

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ SÁCH ĐỎ
Sách đỏ (Red Data Book) được coi là tài liệu có tính chất quốc gia và mang ý nghiã
quốc tế, công bố các loài động vật, thực vật, côn trùng thuộc loại quí hiếm ở mỗi
nước và trên toàn thế giới đang bị đe dọa giảm sút số lượng hoặc đã có nguy cơ bị
tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Đây là cơ sở khoa học, tạo cơ
sở pháp lý cho việc đề xuất, quyết đinh các biện pháp bảo vệ, phục hồi đồi với từng
đối tượng thuộc loại này, đồng thời cũng là căn cứ đề xử lý các hành vi phá hoại thiên
nhiên, gây tác hại cho sự tồn tại, phát triển của các loài sinh vật cần được bảo vệ
trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên sinh vật ở mỗi nước...
Việc công bố Sách đỏ, vì vậy, có tác dụng hướng dẫn, thúc đẩy công tác bảo vệ tài
nguyên sinh vật thiên nhiên ở mỗi quốc gia. Đây cũng là tài liệu khoa học dược sử
dụng vào việc soạn thảo và ban hành các qui định, luật pháp của Nhà nước về bảo vệ
tài nguyên sinh vật thiên nhiên, tính đa dạng sinh họcvà môi trường sinh thái.
I. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CÁC LOẠI ĐƯA VÀO SÁCH ĐỎ
VIỆT NAM (Các tiêu chuẩn do tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và tài
nguyên thiên nhiên IUCN đề xuất)
Các cấp đánh giá chính:
ENDANGERED (E) Đang nguy cấp (đang bị đe doạ tuyệt chủng) Là những taxon
đang bị đe doạ tuyệt chủng và không chắc còn có thể tồn tại nếu các nhân tố đe doạ
cứ tiếp diễn. Gồm những taxon có số lượng giảm đến mức báo động ở trong điều
kiện sống bị suy thoái mạnh mẽ đến mức có thể bị tuyệt chủng.
VULNERABLE (V) Sẽ nguy cấp (có thể bị đe doạ tuyệt chủng). Là những taxon xắp
bị đe doạ tuyệt chủng (trong tương lai gần) nếu các nhân tố đe doạ cứ tiếp diễn. Gồm
những taxon mà phần lớn hoặc tất cả các quần thể cuả nó đã bị giảm vì khai thác quá
mức, vì nơi sống bị phá hoại mạnh mẽ hoặc do các biến động khác cuả môi trường
sống. Cũng gồm những taxon tuy số luượng còn khá nhưng vì chúng có giá trị kinh tế
lớn nên việc tìm bắt, khai thác được tiến hành thường xuyên ờ mọi nơi, dễ đưa tới bị
đe dọa.
RARE (R) Hiếm (có thể có nguy cấp) Gồm những taxon có phân bổ hẹp (nhất là
những chi đơn loài) có số lượng ít, tuy hiện tại chưa phải là đối tượng đang hoặc sẽ
bị đe doạ, nhưng sự tồn tại lâu dài của chúng ta mỏng manh.
Các cấp đánh giá khác:
Ngoài ba cấp chính trên đây, khi soạn thảo - Sách đỏ Việt Nam cón sử dụng một
trong các cấp sau:
THREATENED (T) - Bị đe doạ. Là những taxon thuộc một trong những cấp trên,
nhưng chưa đủ tư liệu để xếp chúng vào cấp cụ thể nào.
INSUFFCIENTLY KNOWN (K) - Biết không c...
TỔNG QUAN VỀ SÁCH ĐỎ
Sách đỏ (Red Data Book) được coi là tài liệu có tính chất quốc gia và mang ý nghiã
quốc tế, công bố các loài động vật, thực vật, côn trùng thuộc loại quí hiếm ở mỗi
nước và trên toàn thế giới đang bị đe dọa giảm sút số lượng hoặc đã có nguy cơ bị
tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Đây là cơ sở khoa học, tạo cơ
sở pháp lý cho việc đề xuất, quyết đinh các biện pháp bảo vệ, phục hồi đồi với từng
đối tượng thuộc loại này, đồng thời cũng là căn cứ đề xử lý các hành vi phá hoại thiên
nhiên, gây tác hại cho sự tồn tại, phát triển của các loài sinh vật cần được bảo vệ
trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên sinh vật ở mỗi nước...
Việc công bố Sách đỏ, vì vậy, có tác dụng hướng dẫn, thúc đẩy công tác bảo vệ tài
nguyên sinh vật thiên nhiên ở mỗi quốc gia. Đây cũng là tài liệu khoa học dược sử
dụng vào việc soạn thảo và ban hành các qui định, luật pháp của Nhà nước về bảo vệ
tài nguyên sinh vật thiên nhiên, tính đa dạng sinh họcvà môi trường sinh thái.
I. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CÁC LOẠI ĐƯA VÀO SÁCH ĐỎ
VIỆT NAM (Các tiêu chuẩn do tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và tài
nguyên thiên nhiên IUCN đề xuất)
Các cấp đánh giá chính:
ENDANGERED (E) Đang nguy cấp (đang bị đe doạ tuyệt chủng) Là những taxon
đang bị đe doạ tuyệt chủng và không chắc còn có thể tồn tại nếu các nhân tố đe doạ
cứ tiếp diễn. Gồm những taxon có số lượng giảm đến mức báo động ở trong điều
kiện sống bị suy thoái mạnh mẽ đến mức có thể bị tuyệt chủng.
VULNERABLE (V) Sẽ nguy cấp (có thể bị đe doạ tuyệt chủng). Là những taxon xắp
bị đe doạ tuyệt chủng (trong tương lai gần) nếu các nhân tố đe doạ cứ tiếp diễn. Gồm
những taxon mà phần lớn hoặc tất cả các quần thể cuả nó đã bị giảm vì khai thác quá
mức, vì nơi sống bị phá hoại mạnh mẽ hoặc do các biến động khác cuả môi trường
sống. Cũng gồm những taxon tuy số luượng còn khá nhưng vì chúng có giá trị kinh tế
lớn nên việc tìm bắt, khai thác được tiến hành thường xuyên ờ mọi nơi, dễ đưa tới bị
đe dọa.
RARE (R) Hiếm (có thể có nguy cấp) Gồm những taxon có phân bổ hẹp (nhất là
những chi đơn loài) có số lượng ít, tuy hiện tại chưa phải là đối tượng đang hoặc sẽ
bị đe doạ, nhưng sự tồn tại lâu dài của chúng ta mỏng manh.
Các cấp đánh giá khác:
Ngoài ba cấp chính trên đây, khi soạn thảo - Sách đỏ Việt Nam cón sử dụng một
trong các cấp sau:
THREATENED (T) - Bị đe doạ. Là những taxon thuộc một trong những cấp trên,
nhưng chưa đủ tư liệu để xếp chúng vào cấp cụ thể nào.
INSUFFCIENTLY KNOWN (K) - Biết không chính xác. Là những taxon nghi ngờ và
không biết chắc chắn chúng thuộc loại nào trong các cấp trên vì thiếu thông tin. các
loại nêu trong cấp này để hy vọng chờ các tác giả xác định mức cụ thế của chúng.
II. CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CÁC LOÀI ĐƯA VÀO SÁCH ĐỎ
IUCN
(The IUCN Red List of Threatened Animals)
Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (Intemational Union of Conservation of Nature
and Natural resources - IUCN) và trung tâm giám sát bảo tồn quốc tế (World
Tổng quan về sách đỏ VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về sách đỏ VN - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng quan về sách đỏ VN 9 10 191