Ktl-icon-tai-lieu

Trồng Thanh Long

Được đăng lên bởi duong0607
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long

I.

Sơ đồ quá trình sinh trưởng và phát triển của trái thanh long

Bắt đàu đốt đèn
Tỉa nụ
Hình thành nụ
ra hoa
đậu trái
chín
thu hoạch
Xử lý sau thu hoạch
Tỉa cành
Vệ sinh đồng ruộng
Tỉa hoa còn lại 4-5 hoa
Tỉa bỏ trái non còn lại 2-3 trái

1. Đối với mùa thuận (tháng 4 – 8 AL)

Ghi chú:
X: có
Dấu - : Không
Điều kiện thời tiết, sâu
bệnh hại từng giai đoạn

Thời tiết

Hiện tượng
nứt trái
Hiện tựợng
rụng nụ

Giai đoạn phát triển
Hình thành
Hoa nở–
Đậu trái –
Xử lý sau thu
nụ – ra hoa
đậu trái
thu hoạch
hoạch – tiền ra
(15-19ngày)
(4-6ngày) (25-30ngày) hoa (30-35 ngày)
-

-

x

-

x

-

-

-

Sâu hại
Kiến

x

x

x

x

ốc

x

x

x

x

ngâu

x

Rầy mền

-

x

-

-

Bọ xít

-

-

x

-

Ruồi đụt trái

-

-

x

-

Bọ trĩ
rệp sáp

-

x
x

x
x

x

x

Sử dụng thuốc BVTV

regent 800WG, Vita
Supe 250EC, Diazan 60
EC..
Toxbait 60B...
Phironin 50SC,
800WG…
Azimex 20EC, 40EC…
Tornado 10EC, Cure
Supe 300EC, , Fastac –
Karate, Confidor 100
SL..
Vizubon-D…
Etimex 2.6EC…
Kongpi-Da 700WG
Etocap 10G…

Thuốc kích
thích sinh
trưởng
Mango 97,
Flower 95,
Atonic 1.8SL,
Thien Nong,
Ga3. . Lưu ý
thuốc này được
sử dụng cho tất
cả các giai
đoạn trừ giai
đoạn (Xử lý
sau thu hoạch –
tiền ra hoa)

Thán thư

x

x

x

x

thối nụ

x

-

-

-

đốm nâu

x

x

x

x

thối cành

x

x

x

x

Thối trái

-

-

x

-

Antracol, Ringo – L 20
SC, Amistartop 325SC
Amistartop 325SC
Mancozeb 80 Wp,
Carbenda 50 EC…
Score 250EC,
Amistartop
325SC,Ridomil 25
WP…
Amistartop 325SC…

nám cành

x

x

x

x

Amistartop 325SC…

Bệnh hại

Phân bón cho từng giai
đoạn

NPK 12-1217-9+TE,
Phân hữu cơ
vi sinh
Humix,
Komix, phân
bón lá 7-5-44.

Phân hữu
cơ sinh học,
NPK 20-20Humix
15 hoặc 16chuyên
16-18,
dùng cho
DAP.
thanh long
3, ure.

Phân chuồng hoai
mục hoặc phân
hữu cơ vi sinh,
phân đầu trâu đa
năng.

2. Thanh lomh vụ nghịch (tháng 3- tháng 9AL)

Ghi chú:
X: có
Dấu - : Không
Giai đoạn phát triển
Điều kiện thời tiết,
sâu bệnh hại từng
giai đoạn

Hoa nở–
đậu trái
(4-6ngày)

Đậu trái – thu
hoạch
(25-30ngày)

Xử lý sau thu
hoạch – đốt đèn
lần kế tiếp (1015ngày)

-

-

x

-

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

ốc

x

x

x

x

x

ngâu

-

x

Rầy mền

-

-

x

-

-

Bọ xít

-

-

-

x

-

Ruồi đụt
trái

-

-

-

x

-

Hiện tượng
nứt trái
Thời tiết
Hiện tựợng
rụng nụ
Sâu hại
Kiến

Đốt đèn –
hình thành
nụ (18-25
ngày)

Hình thành nụ
– ra hoa
(15-19ngày)

-

Sử dụng thuốc
BVTV

x

Thuốc kích
thích sinh
trưởng

Mango 97,
Flower 95,
Atonic1.8SL,
Thien Nong,
Regent 800WG, Vita Ga3. ...
Quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long
I. Sơ đồ quá trình sinh trưởng và phát triển của trái thanh long
Bắt đàu đốt đèn
Tỉa nụ
Hình thành nụ
ra hoa
đậu trái
chín
thu hoạch
Xử lý sau thu hoạch
Tỉa cành
Vệ sinh đồng ruộng
Tỉa hoa còn lại 4-5 hoa
Tỉa bỏ trái non còn lại 2-3 trái
Trồng Thanh Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trồng Thanh Long - Người đăng: duong0607
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Trồng Thanh Long 9 10 71