Ktl-icon-tai-lieu

Ứng Dụng Chất Kích Kháng CuCl2 Và OXALIC ACID Để Quản Lý Bệnh Đạo Ôn (Pyricularia Grisea) Trên Giống Lúa OM 1490 Trong Điều Kiện Ngoài Đồng Tại Thoại Sơn An Giang

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 4244 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TNTN
BỘ MÔN CÂY TRỒNG
-----o0o-----

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ỨNG DỤNG CHẤT KÍCH KHÁNG CuCl2 VÀ OXALIC
ACID
ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN (Pyricularia grisea) TRÊN
GIỐNG LÚA OM 1490 TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI
ĐỒNG TẠI HUYỆN THOẠI SƠN - AN GIANG

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Phú Dũng

Long xuyên, tháng 03 năm 2005

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TNTN
BỘ MÔN CÂY TRỒNG
-----o0o-----

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ỨNG DỤNG CHẤT KÍCH KHÁNG CuCl2 VÀ OXALIC
ACID
ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN (Pyricularia grisea) TRÊN
GIỐNG LÚA OM 1490 TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI
ĐỒNG TẠI HUYỆN THOẠI SƠN - AN GIANG

Cán bộ hướng dẫn:
PGs. Phạm Văn Kim
Ts. Phạm Văn Dư

Chủ nhiệm đề tài:
Ths. Nguyễn Phú Dũng

Long Xuyên, tháng 03 năm 2005
2

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa................................................................................................................. i
Mục lục......................................................................................................................... ii
Lời cảm tạ.................................................................................................................... iv
Tóm lược ...................................................................................................................... v
Danh sách hình ............................................................................................................ vi
Danh sách bảng.......................................................................................................... viii
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
I. LỜI NÓI Đ ẦU.................................................................................................... 1
II. MỤC ĐÍCH........................................................................................................ 1
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................. 1
1. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................... 1
2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................ 1
IV. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................ 1
1. Sơ lược về bệnh cháy lá lúa............................................................................ 1
1.1. Nguồn gốc.................................
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP - TNTN
BỘ MÔN CÂY TRỒNG
-----o0o-----
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
ỨNG DỤNG CHẤT KÍCH KHÁNG CuCl
2
VÀ OXALIC
ACID
ĐỂ QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN (Pyricularia grisea) TRÊN
GIỐNG LÚA OM 1490 TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI
ĐỒNG TẠI HUYỆN THOẠI SƠN - AN GIANG
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Phú Dũng
Long xuyên, tháng 03 năm 2005
Ứng Dụng Chất Kích Kháng CuCl2 Và OXALIC ACID Để Quản Lý Bệnh Đạo Ôn (Pyricularia Grisea) Trên Giống Lúa OM 1490 Trong Điều Kiện Ngoài Đồng Tại Thoại Sơn An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng Dụng Chất Kích Kháng CuCl2 Và OXALIC ACID Để Quản Lý Bệnh Đạo Ôn (Pyricularia Grisea) Trên Giống Lúa OM 1490 Trong Điều Kiện Ngoài Đồng Tại Thoại Sơn An Giang - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Ứng Dụng Chất Kích Kháng CuCl2 Và OXALIC ACID Để Quản Lý Bệnh Đạo Ôn (Pyricularia Grisea) Trên Giống Lúa OM 1490 Trong Điều Kiện Ngoài Đồng Tại Thoại Sơn An Giang 9 10 335