Ktl-icon-tai-lieu

Ứng Dụng Sóng Siêu Âm Trong Thực Phẩm

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

NỘI DUNG................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ SÓNG SIÊU ÂM VÀ THIẾT BỊ......... 1
I. KHÁI NIỆM SÓNG SIÊU ÂM ........................................................... 1
II. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ SIÊU ÂM ............................................ 4
1. Máy phát điện (Electrical Generator) ............................................... 5
2. Bộ chuyển đổi (Transducer) ............................................................. 6
3. Bộ phận phát (Emitter) ..................................................................... 7
III.

NGUYÊN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM ...................... 8

1. Hiện tượng xâm thực khí .................................................................. 8
2. Hiện tượng vi xoáy ........................................................................... 9
IV. CÁC HIỆU ỨNG VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC KHI CHIẾU SIÊU ÂM
LÊN HỆ CHẤT LỎNG ........................................................................... 10
1. Hiện tượng sủi bóng ....................................................................... 10
2. Hiện tượng vỡ bóng ........................................................................ 10
3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hình thành và vỡ bóng: ... 10
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TRONG CHẾ
BIẾN THỰC PHẨM ................................................................................. 12
I. ẢNH HƯỞNG LÊN ENZYM THỰC PHẨM .................................. 12
1. Tác động: ........................................................................................ 12
2. Ứng dụng: ....................................................................................... 13
II. KHUẤY TRỘN, ĐỒNG HÓA, NHŨ HÓA ..................................... 14
1. Tác động: ........................................................................................ 14
2. Ứng dụng: ....................................................................................... 15
III.

TÁC DỤNG PHÁ BỌT: ................................................................ 15

1. Tác động ......................................................................................... 15
2. Ứng dụng: ....................................................................................... 16
IV.

QUÁ TRÌNH SẤY ......................................................................... 17

1. Tác động .......................................................................
MỤC LỤC
NỘI DUNG ................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ SÓNG SIÊU ÂM VÀ THIẾT BỊ ......... 1
I. KHÁI NIỆM SÓNG SIÊU ÂM ........................................................... 1
II. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ SIÊU ÂM ............................................ 4
1. Máy phát điện (Electrical Generator) ............................................... 5
2. Bộ chuyển đổi (Transducer) ............................................................. 6
3. Bộ phận phát (Emitter) ..................................................................... 7
III. NGUYÊN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM ...................... 8
1. Hiện tượng xâm thực khí .................................................................. 8
2. Hiện tượng vi xoáy ........................................................................... 9
IV. CÁC HIỆU ỨNG VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC KHI CHIẾU SIÊU ÂM
LÊN HỆ CHẤT LỎNG ........................................................................... 10
1. Hiện tượng sủi bóng ....................................................................... 10
2. Hiện tượng vỡ bóng ........................................................................ 10
3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hình thành và vỡ bóng: ... 10
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM TRONG CHẾ
BIẾN THỰC PHẨM ................................................................................. 12
I. ẢNH HƯỞNG LÊN ENZYM THỰC PHẨM .................................. 12
1. Tác động: ........................................................................................ 12
2. Ứng dụng: ....................................................................................... 13
II. KHUẤY TRỘN, ĐỒNG HÓA, NHŨ HÓA ..................................... 14
1. Tác động: ........................................................................................ 14
2. Ứng dụng: ....................................................................................... 15
III. TÁC DỤNG PHÁ BỌT: ................................................................ 15
1. Tác động ......................................................................................... 15
2. Ứng dụng: ....................................................................................... 16
IV. QUÁ TRÌNH SẤY ......................................................................... 17
Ứng Dụng Sóng Siêu Âm Trong Thực Phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng Dụng Sóng Siêu Âm Trong Thực Phẩm - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Ứng Dụng Sóng Siêu Âm Trong Thực Phẩm 9 10 333