Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của hóc môn LEPTIN trong nuôi cấy phôi trong ống nghiệm

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
vai trß cña hãcm«n leptin trong nu«i cÊy ph«i
trong èng nghiÖm
NguyÔn V¨n Lý
Bé m«n CÊy truyÒn ph«i
1. §Æt vÊn ®Ò
Leptin lµ mét m¹ch peptide gåm 167 axit amin vµ cã träng l−îng ph©n tö 16
kD. Leptin mét hãcm«n do tiÕt ra do Zhang cs ph¸t hiÖn ra m
1994. Khi míi ®îc ph¸t hiÖn, hãcm«n leptin ®îc coi nh hëng ®Õn c©n b»ng
n¨ng lîng b»ng c¸ch c ®éng lªn thÇn kinh trung −¬ng ®Ó øc chÕ lîng thøc ¨n thu
nhËn. Receptor cña hocm«n leptin ®îc t×m thÊy ë no, tuyÕn yªn, buång trøng,
nhau thai còng nh ë m« mì.
Leptin ¶nh hëng lªn trao ®æi n¨ng lîng b»ng c¸ch t¨ng møc tiªu thô «xy,
t¨ng vËn ®éng t¨ng nhiÖt ®é thÓ. Leptin còng ®îc chøng minh cã nhiÒu vai
trß trong sinh s¶n. §iÒu trÞ leptin thÓ phôc håi sinh s¶n ë chuét. Leptin ®îc coi
lµm ng chøc n¨ng sinh s¶n, thµnh thôc sinh dôc sím ë chuét. Trong qu¸ tr×nh
chöa cña ngêi, leptin ®îc chøng minh liªn quan vµo ®iÒu khiÓn ph¸t triÓn
cña thai, nhau thai sinh tæng hîp hãcm«n. ë lîn, leptin ë nhau thai nhiÒu th×
thai ph¸t triÓn b×nh thêng cßn leptin Ýt th× lîn chËm ph¸t triÓn.
Dùa trªn nh÷ng ph¸t hiÖn trªn ®©y, chóng t«i gthiÕt r»ng leptin cã thÓ
vai trß trong ph¸t triÓn cña ph«i nu«i cÊy trong èng nghiÖm. §Ó kiÓm tra gi¶
thuyÕt nµy, chóng t«i ® tiÕn hµnh nghiªn cøu nh hëng cña c¸c nång ®é leptin
kh¸c nhau lªn ph¸t triÓn cña ph«i trong èng nghiÖm. Ngoµi ra chóng t«i còng
nghiªn cøu ¶nh hëng cña mïa thu ph«i lªn ph¸t triÓn cña ph«i trong èng
nghiÖm.
2. VËt liÖu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
2.1. Ph«i
Ph«i hai bµo ®îc thu ë ngµy thø 2 sau khi phèi gièngb»ng ph−¬ng ph¸p
phÉu thuËt
2.2. Nu«i cÊy ph«i trong èng nghiÖm
ChuÈn m«i trêng dÞch èng dÉn trøng tæng hîp (mSOF) thay ®æi theo
c«ng thøc cña Tervit vµ cs (1972).
§Çu tiªn ph«i ®îc nu«i cÊy trong mSOF xung axit amin kh«ng thay
thÕ trong 48 giê. Sau ®ã ph«i ®îc chuyÓn sang m«i trêng mSOF cã xung axit
amin kh«ng thay thÕ, axit amin thay thÕ vµ Albumin huyÕt thanh thªm 3 ngµy
n÷a. §é pH cña m«i trêng ®îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¹t tíi 7,4. ¸p xuÊt thÈm thÊu ®îc
Vai trò của hóc môn LEPTIN trong nuôi cấy phôi trong ống nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của hóc môn LEPTIN trong nuôi cấy phôi trong ống nghiệm - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vai trò của hóc môn LEPTIN trong nuôi cấy phôi trong ống nghiệm 9 10 962