Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi do ho¸ th¬ng
m¹i diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®·
®ang lµm cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nhÊt lµ vÒ vèn, c«ng nghÖ
thuËt...Vµ ViÖt Nam còng n»m trong sè c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®ã.M¾t kh¸c
toµn cÇu ho¸ vµ do ho¸ th¬ng i còng t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng thuËn lîi
cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhÊt xuÊt nhËp khÈu... Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn
môc tiªu cña m×nh, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh ®Êt níc trong nh÷ng
n¨m tiÕp theo §¶ng Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy híng xuÊt khÈu thay thÕ dÇn nhËp
khÈu”.
§Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn nµy chóng ta ph¶i ph¸t triÓn
v÷ng ch¾c c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tríc hÕt c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã k
n¨ng c¹nh tranh cao, ®Æc biÖt c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dông vèn Ýt, thu
hót nhiÒu lao ®éng, khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu,
trªn ph¸t huy néi lùc, thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¸c chØ tiªu, thu hót c¸c
nguån lùc bªn ngoµi, tÝch cùc chñ ®éng, réng th©m nhËp thÞ trêng quèc
tÕ.
Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®ãng vai trß quan träng trong nÒn
kinh Quèc d©n, s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng
ngõng gia t¨ng víi nhÞp ®é cao, thÞ trêng lu«n ®îc réng, t¹o ®iÒu kiÖn
cho kinh tÕ ph¸t triÓn,thu hót nhiÒu lao ®éng gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt
nhËp khÈu. Thuû s¶n ngµnh kinh ®ang ®îc Nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn
m¹nh
XuÊt khÈu nãi chung, xuÊt khÈu thuû s¶n vµo nãi riªng, mét
trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña ®Êt níc vµ ngµnh thuû s¶n. Tuy nhiªn
xuÊt khÈu thuû s¶n sang trong thêi gian qua cßn nhiÒu bÊt cËp khã
Vấn đề xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Vấn đề xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Mỹ - thực trạng và giải pháp 9 10 815