Ktl-icon-tai-lieu

VI SINH VẬT HỌC

Được đăng lên bởi Nấm Lùn
Số trang: 321 trang   |   Lượt xem: 6560 lần   |   Lượt tải: 98 lần
1

BIỀN VĂN MINH (CHỦ BIÊN)
KIỀU HỮU ẢNH, PHẠM VĂN TY, PHẠM HỒNG SƠN
PHẠM THỊ NGỌC LAN VÀ NGUYỄN THỊ THU THUỴ

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ

VI SINH VẬT HỌC

Huế, năm 2008

2

MỤC LỤC
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................................................9
CHƯƠNG 1........................................................................................................................100
VAI TRÕ CỦA VI SINH VẬT TRONG SINH GIỚI ..............................................................100
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VI SINH VẬT .......................................................................100
1. Khái niệm chung về vi sinh học và vi sinh vật .........................................................100
2. Các đặc điểm chung của vi sinh vật. .......................................................................100
3. Các nhóm đối tƣợng vi sinh học ...............................................................................12
4. Nội dung ...................................................................................................................13
5. Vai trò của vi sinh vật. ...............................................................................................13
II. SƠ LƢỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC ........................................14
III. CÁCH ĐỌC (PHÁT ÂM) CỦA CHỮ LATINH ...............................................................24
IV. HỆ THỐNG SINH GIỚI VÀ VỊ TRÍ CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT ............................26
1. Khái niệm về giới sinh vật .........................................................................................26
2. Một số hệ thống phân loại .........................................................................................27
3. Những sai khác giữa các tế bào Prokaryote và Eukaryote ........................................30
V. VAI TRÕ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐỜI SỐNG ........................................................31
VI. CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU.................................................33
Câu hỏi ôn tập chƣơng 1 ..................................................................................................38
* Tài liệu đọc thêm ............................................................................................................38
* Tài liệu tham khảo ..........................................................................................................38
* Giải thích thuật ngữ.........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VI SINH VẬT HỌC - Người đăng: Nấm Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
321 Vietnamese
VI SINH VẬT HỌC 9 10 30