Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật trong nước

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 5585 lần   |   Lượt tải: 12 lần
PHẦN 2: VI SINH VẬT TRONG NƯỚC
Chương 4:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VI SINH VẬT

Thế nào là vi sinh vật học? VI SINH VẬT HỌC là môn khoa học nghiên cứu về
các vi sinh vật vô cùng nhỏ bé đến mức chỉ có thể thấy được chúng dưới kính hiển vi
quang học hay kính hiển vi điện tử, không thể trông thấy bằng mắt thường. Các vi sinh
vật đó có tên gọi chung là VI SINH VẬT.
Vi sinh vật bao gồm nhiều nhóm khác nhau: Các virus (nhóm chưa có cấu tạo tế
bào), các vi khuẩn và vi khuẩn lam (nhóm sinh vật nhân sơ), các vi nấm (nhóm sinh
vật nhân chuẩn) và cả một số động vật nguyên sinh cũng như tảo đơn bào cũng thuộc
nhóm này.
Giữa các nhóm trên không có mối liên hệ chặt chẽ về mặt hình thái hay phân
loại, nhưng người ta gộp chúng lại vì chúng cùng có một số phương pháp nuôi dưỡng,
nghiên cứu và hoạt động sinh lý gần giống nhau và đều có các đặc điểm chung.
4.1. Nguyên tắc phân loại vi sinh vật
Có thể phân loại vi sinh vật dựa vào đặc tính hình thái, đặc tính nuôi cấy và đặc
tính sinh lý.
4.1.1. Đặc tính hình thái
Bao gồm hình dáng, kích thước tế bào, khả năng di động, sự bố trí tiên mao, khả
năng hình thành bào tử, sự nhuộm màu gram, hình thức sinh sản, quy luật biến hóa
hình thái trong quá trình phát triển cá thể.
4.1.2. Đặc tính nuôi cấy
Tế bào vi khuẩn khi phát triển trên môi trường đặc có kích thước, hình dạng, màu
sắc, tính chất vật lý, đặc điểm bề mặt, rìa mép xung quanh khuẩn lạc, xếp loại khuẩn
lạc S, R, M, G,...
Tế bào vi khuẩn khi phát triển trên môi trường lỏng có các tính chất như: làm đục
môi trường, phát triển trên bề mặt, lơ lửng trong môi trường hay ở đáy bình nuôi cấy.
4.1.3. Đặc tính sinh lý
Tác dụng với nguồn thức ăn cacbon tự dưỡng hay dị dưỡng, sử dụng những
nguồn gluxit nào, phát triển được trên nguồn nitơ vô cơ hay nitơ hữu cơ.

* Vi sinh vật tự dưỡng: Gồm các vi sinh vật có khả năng tiết ra enzym làm xúc tác cho
phản ứng tổng hợp cacbon từ CO2 thành ra một chất hữu cơ phức tạp đáp ứng được
nhu cầu của tế bào. Gồm một số vi sinh vật quan trọng trong nông nghiệp, công
nghiệp.

* Vi sinh vật dị dưỡng: Nhóm này không có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ từ
nguyên tử cacbon. Nhóm này chiếm đa số trong vi sinh vật. Cách dinh dưỡng này
giống như ở động vật. Thuộc loại này gồm có 2 loại:
- Dị dưỡng quang năng: Nguồn cacbon là chất hữu cơ, nguồn năng lượng là ánh
sáng, ví dụ ở vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía. Chúng sử dụng các hợp chất lưu
huỳnh làm nguồn cung cấp electron trong các phản ứng tạo thành ATP (Ađênôsin tri
photphat) của cơ thể. Vi sinh vật thuộc nhó...
PHN 2: VI SINH VT TRONG NƯỚC
Chương 4: NHNG VN ĐỀ CHUNG V VI SINH VT
Thế nào là vi sinh vt hc? VI SINH VT HC là môn khoa hc nghiên cu v
các vi sinh vt vô cùng nhđến mc ch có th thy được chúng dưới kính hin vi
quang hc hay kính hin vi đin t, không th trông thy bng mt thường. Các vi sinh
vt đó có tên gi chung là VI SINH VT.
Vi sinh vt bao gm nhiu nhóm khác nhau: Các virus (nhóm chưa có cu to tế
bào), các vi khun và vi khun lam (nhóm sinh vt nhân sơ), các vi nm (nhóm sinh
vt nhân chun) và c mt s động vt nguyên sinh cũng như to đơn bào cũng thuc
nhóm này.
Gia các nhóm trên không có mi liên h cht ch v mt hình thái hay phân
loi, nhưng người ta gp chúng li vì chúng cùng có mt s phương pháp nuôi dưỡng,
nghiên cu và hot động sinh lý gn ging nhau và đều có các đặc đim chung.
4.1. Nguyên tc phân loi vi sinh vt
Có th phân loi vi sinh vt da vào đặc tính hình thái, đặc tính nuôi cy và đặc
tính sinh lý.
4.1.1. Đặc tính hình thái
Bao gm hình dáng, kích thước tế bào, kh năng di động, s b trí tiên mao, kh
năng hình thành bào t, s nhum màu gram, hình thc sinh sn, quy lut biến hóa
hình thái trong quá trình phát trin cá th.
4.1.2. Đặc tính nuôi cy
Tế bào vi khun khi phát trin trên môi trường đặc có kích thước, hình dng, màu
sc, tính cht vt lý, đặc đim b mt, rìa mép xung quanh khun lc, xếp loi khun
lc S, R, M, G,...
Tế bào vi khun khi phát trin trên môi trường lng có các tính cht như: làm đục
môi trường, phát trin trên b mt, lơ lng trong môi trường hay đáy bình nuôi cy.
4.1.3. Đặc tính sinh lý
Tác dng vi ngun thc ăn cacbon t dưỡng hay d dưỡng, s dng nhng
ngun gluxit nào, phát trin được trên ngun nitơ vô cơ hay nitơ hu cơ.
* Vi sinh vt t dưỡng: Gm các vi sinh vt có kh năng tiết ra enzym làm xúc tác cho
phn ng tng hp cacbon t CO
2
thành ra mt cht hu cơ phc tp đáp ng được
nhu cu ca tế bào. Gm mt s vi sinh vt quan trng trong nông nghip, công
nghip.
* Vi sinh vt d dưỡng: Nhóm này không có kh năng tng hp các cht hu cơ t
nguyên t cacbon. Nhóm này chiếm đa s trong vi sinh vt. Cách dinh dưỡng này
ging như động vt. Thuc loi này gm có 2 loi:
- D dưỡng quang năng: Ngun cacbon là cht hu cơ, ngun năng lượng là ánh
sáng, ví d vi khun không lưu hunh màu tía. Chúng s dng các hp cht lưu
hunh làm ngun cung cp electron trong các phn ng to thành ATP (Ađênôsin tri
photphat) ca cơ th. Vi sinh vt thuc nhóm này có sc t quang hp, nên chúng có
75
Vi sinh vật trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật trong nước - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Vi sinh vật trong nước 9 10 123