Ktl-icon-tai-lieu

xử lí nước thải sinh hoạt khu chung cư bằng công nghệ FBR

Được đăng lên bởi huynhhoatram-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2422 lần   |   Lượt tải: 11 lần
GVHD: PHẠM NGỌC HÒA

SVTH: HUỲNH HOA TRÂM

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI KHU CHUNG CƯ
1.1 Nguồn gốc nước thải khu chung cư
Nước thải khu chung cư chủ yếu là nước thải sinh hoạt (NTSH ) là nước đã
được dùng cho các mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh nhà cửa,... của
các khu dân cư... Tóm lại NTSH được hình thành trong quá trình sinh hoạt của
con người.
NTSH bao gồm :
-

Nước thải từ nhà vệ sinh hay còn gọi là nước đen.
Nước thải từ khu tắm giặt hay còn gọi la nước xám .
Nước thải từ bếp.
Nước thải từ việc giặt quần áo.

Lượng nước thải sinh hoạt của khu dân cu phụ thuộc vào dân số, tiêu chuẩn
cấp nước, điều kiện trang thiết bị vệ sinh nhà ở, đặc điểm khí hậu, điều kiện tập
quán sinh hoạt của người dân và đặc điểm của hệ thống thoát nước.
Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của khu dân cư đô thị loại 1 là 165-200 l/ người
ngày đêm và từ 120- 150 l/ người ngày đêm với đô thị loại 2, 3. Đối với khu
vực nông thôn thì từ 60-100 l/người ngày đêm (theo TCXDVN 33:2006 Cấp
nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế).
Lượng nước thải sinh hoạt dao động trong phạm vi rất lớn có thể ước tính
bằng 80% lượng nước được cấp.
Ở những khu dân cư đông đúc, điều kiện vệ sinh thấp kém, nước thải sinh
họat không được xử lý thích đáng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng.
Mức độ ô nhiễm của nước thải dựa vào
-Lưu lượng nước thải
-Tải trọng chất bẩn

Bảng 1.1 Tải trọng chất bẩn tính theo đầu người (g/người.ngày đêm)
1

GVHD: PHẠM NGỌC HÒA

SVTH: HUỲNH HOA TRÂM

Các chỉ tiêu đánh giá

Tải trọng chất bẩn
(g/người.ngày đêm)
60-65
30-35
8
3.3

Chất rắn lơ lửng (SS)
NOS5 (BOD5)
NOH (COD)
N-NH4+
Photpho tổng

Nguồn: Theo điều 7.7 TCXDVN-51: 2008
1.2 Thành phần NTSH
Các chất chứa trong nước thải bao gổm các chất hữu cơ, vô cơ và vi sinh
vật.
Hàm lượng chất hữu cơ cao (55%-65% tổng lượng chất bẩn). Các chất hữu cơ
trong nước thải theo đặc tính hóa học gồm chủ yếu là protein (chiếm 40%60%),
hydrocacbon (25-50%), các chất béo dầu mỡ /(10%). Bên cạnh đó nước thải
còn chứa các liên kết hữu cơ tổng hợp, các chất hoạt động bề mặt. Có khỏang
20 – 40% chất hữu cơ khó phân hủy sinh học.
Thành phần vô cơ chiếm (40-42%) gồm chủ yếu cát, đất sét, dầu khoáng .
NT có chứa nhiều vi sinh vật trong đó có nhiều vi sinh vật gây hại, các loại
trứng giun.
Bảng 1.2 Thành phần nước thải sinh hoạt khu chung cư chưa qua xử lí
Chỉ tiêu
Chất rắn lơ lửng
Tổng BOD5
Tổng COD
Tổng N
Tổng P
Clorua
Sunfat
Độ kiềm
Dầu mỡ
Colofrom
Chất hữu cơ bay hơi

Đơn vị
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/...
 


  !"#$!%&$'(&)*+,-*"&*"$!&'
'(&)*+,-*"&*"$!&'&*./0"12$'(&)*+,3,$**45)6712$'(&89
8':&;<$!&*4&=&>?&8@&*A$"%$!B3,$**45)B)C>DEFBGH3,$*$*2&EFB &.F
&=&-*";I$&' J>15,8':&*K$*)*2$*)D4$!L"=)DK$*3,$**45)&.F
&4$$!'M, 
NF4!#>
- '(&)*+,)O$*2GH3,$**F/&P$!Q,12$'(&8R$
- '(&)*+,)O-*")C>!,S)*F/&P$!Q,1F$'(&T=>
- '(&)*+,)ON0U
- '(&)*+,)OG,H&!,S)L"V$=4
W':$!$'(&)*+,3,$**45)&.F-*";I$&"U*?)*"X&G24;I$3%B),Y"&*"Z$
&[U$'(&B8,\"-,H$)DF$!)*,0)N]GH3,$*$*2^B8S&8,_>-*@*`"B8,\"-,H$)`U
L"=$3,$**45)&.F$!'M,;I$G28S&8,_>&.F*H)*%$!)*4=)$'(&
,Y"&*"Z$$'(&3,$**45)&.F-*";I$&'8a)*]145,12bcdeff1g$!'M,
$!2/8Y>G2)Oefdcf1g$!'M,$!2/8Y>G(,8a)*]145,eBh i%,G(,-*"
Gj&$a$!)*a$)*K)Obfdff1g$!'M,$!2/8Y>6)*R4khheffb[U
$'(&l5$!1'(,8'M$!%$!G2&a$!)DK$*l,Y"&*"Z$)*,0)-07
W':$!$'(&)*+,3,$**45);F48X$!)D4$!U*5>G,D[)1($&J)*_'(&)@$*
Nm$!nfo1':$!$'(&8':&&[U
p$*q$!-*";I$&'8a$!8r&B8,\"-,H$GH3,$*)*[U-s>B$'(&)*+,3,$*
*QF)-*a$!8':&TE1t)*@&*8=$!12>X))D4$!$*q$!$!"#$!I/a$*,u>>a,
)D'M$!$!*,Y>)DQ$! 
v&8Xa$*,u>&.F$'(&)*+,;jFG24
dW'"1':$!$'(&)*+,
d+,)DQ$!&*[)NZ$
w+$! +,)DQ$!&*[)NZ$)@$*)*R48V"$!'M,6!g$!'M, $!2/8Y>7
xử lí nước thải sinh hoạt khu chung cư bằng công nghệ FBR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí nước thải sinh hoạt khu chung cư bằng công nghệ FBR - Người đăng: huynhhoatram-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
xử lí nước thải sinh hoạt khu chung cư bằng công nghệ FBR 9 10 210