Ktl-icon-tai-lieu

15 câu tiền tệ

Được đăng lên bởi Quan Vũ
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 6: Phân tích bản chất của an ninh tài chính trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo các anh (chị) Việt Nam cần sử dụng các công cụ nào để đảm bảo an ninh tài
chính.
I. KHÁI NIỆM AN NINH TÀI CHÍNH: An ninh tài chính trước hết là việc sử dụng hiệu quả,
không thất thoát, phát huy tác dụng thực sự các nguồn vốn cả trong nước và nước ngoài, nhằm
mục đích vừa tăng tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế để xây dựng, phát triển, vừa đảm bảo mức tăng
quỹ tiêu dùng xã hội để cải thiện đời sống nhân dân. An ninh tài chính quốc gia là một khái
niệm cơ bản nhất chỉ tình trạng tài chính quốc gia ổn định, an toàn, vững mạnh và không bị
khủng hoảng. Trong đó:
- Ổn định được hiểu là duy trì được hoạt động bình thường, không có những biến động đột
ngột, thất thường. Tuy nhiên, ổn định không có nghĩa là cố gắng giữ nguyên mọi thứ như cũ mà
là giữ được ổn định trong tiến trình phát triển đi lên, không ngừng cải tiến và hoàn thiện.
- An toàn được hiểu là trạng thái không bị nguy hiểm từ phía các tác động bên trong và bên
ngoài. Giữ được an toàn đồng nghĩa với không tự mình gây hại cho mình, đồng thời ngăn chặn
và chống lại được sự phá hoại từ bên ngoài.
- Vững mạnh là cơ sở cho sự ổn định và bảo đảm an toàn.
- Khủng hoảng tài chính là kết quả nặng nề nhất và phản ánh mức cao nhất của sự mất an
ninh tài chính hay là mặt trái của an ninh tài chính, tránh được khủng hoảng tài chính là mục
tiêu tối thượng của mọi giải pháp bảo đảm an ninh tài chính.
PHÂN LOẠI: An ninh tài chính quốc gia sẽ bao hàm an ninh trên ba lĩnh vực: tài chính công,
tài chính doanh nghiệp và tài chính hộ gia đình (hay còn gọi là tài chính dân cư).
- An ninh tài chính công là duy trì sự ổn định, an toàn và vững mạnh của thu chi ngân sách
nhà nước, giữ thâm hụt ngân sách nhà nước ở mức hợp lý, bảo đảm cân đối tài chính cho các
quỹ ngoài ngân sách, kiềm chế nợ chính phủ ở mức độ an toàn và duy trì khả năng trả nợ,
không lâm vào tình trạng vỡ nợ.
- An ninh tài chính doanh nghiệp (bao gồm cả tài chính ngân hàng và các trung gian tài chính
phi ngân hàng như bảo hiểm, tín dụng thuê mua, công ty chứng khoán, công ty môi giới, quỹ
chứng khoán,…) là cốt lõi của an ninh tài chính vì tài chính doanh nghiệp là cơ sở của tài chính
quốc gia.
- An ninh tài chính hộ gia đình (còn gọi là an ninh tài chính dân cư) biểu hiện ở ba khía cạnh:
 Khả năng tiết kiệm và tích lũy của các hộ gia đình.
 Biểu hiện ở quan hệ tài chính trong cộng đồng (ví dụ như các quan hệ vay mượn, liên
kết kinh tế, thanh toán, ký kết và thực hiện hợp đồng kin...
Câu 6: Phân ch bản chất của an ninh tài chính trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo các anh (chị) Việt Nam cần s dụng các công cụ nào để đảm bảo an ninh tài
chính.
I. KHÁI NIỆM AN NINH TÀI CHÍNH: An ninh tài chính trước hết là việc sử dụng hiệu quả,
không thất thoát, phát huy tác dụng thực sự các nguồn vốn cả trong nước và nước ngoài, nhằm
mục đích vừa tăng tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế để xây dựng, phát triển, vừa đảm bảo mức tăng
quỹ tiêu dùng hội để cải thiện đời sống nhân dân. An ninh tài chính quốc gia một khái
niệm cơ bản nhất chỉ tình trạng tài chính quốc gia ổn định, an toàn, vững mạnh và không bị
khủng hoảng. Trong đó:
- Ổn định được hiểu duy trì được hot động bình thường, không có những biến động đột
ngột, thất thường. Tuy nhiên, ổn định không có nghĩa là cố gắng giữ nguyên mọi thứ như cũ mà
là giữ được ổn định trong tiến trình phát triển đi lên, không ngừng cải tiến và hoàn thiện.
- An toàn được hiu trạng thái không bị nguy hiểm t phía các tác động bên trong và bên
ngoài. Giđược an toàn đồng nghĩa vi không tự mình gây hại cho mình, đồng thi ngăn chặn
và chống lại được sự phá hoại từ bên ngoài.
- Vững mạnh là cơ sở cho sự ổn định và bảo đảm an toàn.
- Khủng hoảng tài chính kết quả nặng nề nhất phản ánh mức cao nhất của sự mất an
ninh tài chính hay mặt trái của an ninh tài chính, tránh được khủng hoảng tài chính mục
tiêu tối thượng của mọi giải pháp bảo đảm an ninh tài chính.
PHÂN LOẠI: An ninh tài chính quốc gia sẽ bao hàm an ninh trên ba lĩnh vc: tài chính công,
tài chính doanh nghiệp và tài chính hộ gia đình (hay còn gọi là tài chính dân cư).
- An ninh tài chính công duy trì s n định, an toàn và vững mạnh của thu chi ngân sách
nhà nước, giữ thâm hụt ngân sách nhà nước mức hợp lý, bảo đảm cân đối tài chính choc
quỹ ngoài ngân sách, kiềm chế nợ chính phủ mức độ an toàn duy trì khả năng trả n,
không lâm vào tình trạng vỡ nợ.
- An ninh tài chính doanh nghiệp (bao gồm cả tài chính ngân hàng các trung gian tài chính
phi ngân ng như bảo hiểm, tín dụng thuê mua, công ty chứng khoán, công ty môi giới, quỹ
chứng khoán,…) là cốt lõi của an ninh tài chính vì tài chính doanh nghiệp là cơ s của tài chính
quốc gia.
- An ninh tài chính hộ gia đình (còn gọi là an ninh tài chính dân cư) biểu hiện ở ba khía cạnh:
Khả năng tiết kiệm và tích lũy của các hộ gia đình.
Biểu hiện quan hệ tài chính trong cộng đồng ( d như các quan hệ vay mượn, liên
kết kinh tế, thanh toán, ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế…)
Ngoài ra còn biểu hiện ở hoạt động của tài chính "ngầm", thị trường tài chính "đen”.
II. AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
1. Tác động của tự do hoá thương mại
a. Đối với nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN)
- Trong thời gian đầu việc ct giảm thuế quan xuất nhập khẩu sẽ làm giảm đáng k nguồn thu
ngân sách, đặc biệt từ thuế nhập khẩu. Tự do hóa thương mại thưng gây ra chệch hướng
thương mại (là việc thay đổi chuyển hướng luồng thương mại sau khi mở cửa thương mại, từ
chỗ các quốc gia khi chưa hội nhập thường mua sản phẩm từ các nước ngoài khu vực với giá
rẻ, sau khi mở cửa thương mại, do hàng rào thuế quan giữa các nước trong khu vực đã được
Page 1
15 câu tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
15 câu tiền tệ - Người đăng: Quan Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
15 câu tiền tệ 9 10 567