Ktl-icon-tai-lieu

BÀI 6: KĨ THUẬT QUÉT LED

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Ngàn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 6: KĨ THUẬT QUÉT LED
a. LED ma trận một màu.

LED ma trận một màu được hình thành từ việc sắp xếp các đèn LED theo dạng
ma trận. Các LED trên cùng một hàng có Anode chung. Các LED trên cùng một
cột có Cathod chung.
b. LED ma trận ba màu.
LED ma trận ba màu cấu tạo tương tự như LED ma trận một màu nhưng thay vì
chỉ có một loại đèn LED thì sẽ có hai loại đèn LED với hai màu khác nhau có
cùng vị trí trên ma trận. Với hai loại đèn LED này ta sẽ có thể hiện thị ba loại màu
khác nhau bằng cách cho các điều khiển các loại đèn LED độc lập với nhau.
Code:
INIT_TIMER0
BSF
BSF
BCF
BSF
BSF
BSF
CLRF
MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF
BSF
RETURN
TIMER0_ISR
BCF
BCF
MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF
BSF
CALL
RETURN

RCON,IPEN
INTCON2, TMR0IP
INTCON, TMR0IF
INTCON, TMR0IE
INTCON, GIEH
INTCON, GIEL
T0CON
HIGH (-.50000)
TMR0H
LOW (-.50000)
TMR0L
T0CON, TMR0ON

INTCON, TMR0IF
T0CON, TMR0ON
HIGH (-.50000)
TMR0H
LOW (-.50000)
TMR0L
T0CON, TMR0ON
SCAN

Chọn dữ liệu hiển thị ở SCAN.
Ví dụ:
SCAN
CLRF
ROW
RRNCF
rbuff
MOVFF
rbuff, RCOL
RLNCF
gbuff
MOVFF
gbuff, GCOL
MOVFF
rowdta, ROW
RLNCF
rowdta
1

INCF
MOVLW
CPFSLT
CLRF
RETURN

index
.8
index
index

2

...
BÀI 6: KĨ THUẬT QUÉT LED
a. LED ma trận một màu.
LED ma trận một màu được hình thành từ việc sắp xếp các đèn LED theo dạng
ma trận. Các LED trên cùng một hàng Anode chung. Các LED trên cùng một
cột có Cathod chung.
b. LED ma trận ba màu.
LED ma trận ba màu cấu tạo tương t như LED ma trận một màu nhưng thay
chỉ một loại đèn LED thì sẽ hai loại đèn LED với hai màu khác nhau
cùng vị trí trên ma trận. Với hai loại đèn LED này ta sẽ có thể hin thị ba loại màu
khác nhau bằng cách cho các điều khiển các loại đèn LED độc lập với nhau.
Code:
INIT_TIMER0
BSF RCON,IPEN
BSF INTCON2, TMR0IP
BCF INTCON, TMR0IF
BSF INTCON, TMR0IE
BSF INTCON, GIEH
BSF INTCON, GIEL
CLRF T0CON
MOVLW HIGH (-.50000)
MOVWF TMR0H
MOVLW LOW (-.50000)
MOVWF TMR0L
BSF T0CON, TMR0ON
RETURN
TIMER0_ISR
BCF INTCON, TMR0IF
BCF T0CON, TMR0ON
MOVLW HIGH (-.50000)
MOVWF TMR0H
MOVLW LOW (-.50000)
MOVWF TMR0L
BSF T0CON, TMR0ON
CALL SCAN
RETURN
Chọn dữ liệu hiển thị ở SCAN.
Ví dụ:
SCAN
CLRF ROW
RRNCF rbuff
MOVFF rbuff, RCOL
RLNCF gbuff
MOVFF gbuff, GCOL
MOVFF rowdta, ROW
RLNCF rowdta
1
BÀI 6: KĨ THUẬT QUÉT LED - Trang 2
BÀI 6: KĨ THUẬT QUÉT LED - Người đăng: Huỳnh Tấn Ngàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI 6: KĨ THUẬT QUÉT LED 9 10 236