Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chuyên đề Ngân Hàng Thương Mại

Được đăng lên bởi vivatrang
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠ HỌ KINH TẾTHÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH
I
C

KHOA NGÂN HÀNG

279 Nguyễ Tri Phư ng, phư ng 05, Quậ 10, TP. HồChí Minh.
n
ơ
ờ
n
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:


Baøi giaûng chuyeân ñeà

NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
Ngư i trình baøy: PGS. TS. Trầ Hoaøng Ngaân
ờ
n
ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn,

MOÂN HOÏC

NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI

Moân hoïc NVNH giuùp hoïc vieân tìm hieåu chuyeân saâu caùc
nghieäp vuï cuûa ngaân haø ng: huy ñoäng voán, dòch vuï cuûa
ngaân haøng, tín duïng, baûo laõnh, thanh toaùn... vaø caùc
nghieäp vuï ngaân haøng treân thò tröôøng taøi chính. Töø ñoù giuùp
hoïc vieân gaén hoaï t ñoä ng cuûa doanh nghieäp vôùi nhöõng dòch
vuï cuû a ngaân haøng moät caù ch thuaän lôïi vaø nhanh choùng.
Noäi dung moân hoïc bao goàm 4 chöông:

Chöông moät: Toång quan veà ngaân haøng thöông maïi

Chöông hai: Nghieäp vuï huy ñoäng voán vaø caùc dòch vuï taøi
chính cuûa ngaân haøng thöông maïi.

Chöông ba: Hoaït ñoäng tín duïng cuûa NHTM

Chöông boán: Nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi treân thò
tröôøng hoái ñoaùi vaø thò tröôøng chöùng khoaùn.

Taøi lieäu tham khaûo
 Luaät Ngaân haøng Nhaø Nöôùc vaø Luaät söûa ñoåi, boå
sung moät soá ñieà u cuûa Luaät NHNN (coù giaù trò hieäu
löïc töø ngaøy 01/08/2003)
 Luaät caùc Toå chöùc tín duïng vaø Luaät söûa ñoåi, boå
sung moät soá ñieàu cuûa Luaät caùc TCTD (coù giaù trò
hieäu löïc töø ngaøy 01/10/2004)
 Tieàn teä ngaân haøng
 Thanh toaùn quoác teá (PGS-TS Traàn Hoaøng Ngaân)
 Website:  vaø Website caùc NHTM
VCB,ACB,EAB,VBARD,VIDB,VICB.SCB,...

CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI

I. KHAÙI NIEÄM VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG
MAÏI (NHTM)






NHTM laø toå chöùc taøi chính tieàn gôûi vaø cho vay tieàn.
NHTM laø nôi tröïc tieáp giao dòch vôùi coâng chuùng ñeå nhaän
kyù thaùc, cho vay vaø cung öùng nhöõng dòch vuï taøi chính.
Theo tinh thaàn Luaät caùc Toå chöùc tín duïng (coâng boá ngaøy
26/12/1997) vaø Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa
Luaät caùc Toå chöùc tín duïng (coù hieäu löïc thi haønh ngaøy
01/10/2004): Ngaân haøng laø loaïi hình toå chöùc tín duïng
thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân
haøng vôùi noäi dung thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn gôûi, söû
duïng soá tieà n naøy ñeå caáp tín duïng, cung öùng dòch vuï
thanh toaùn, vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc coù lieân
quan.
Taïi Myõ, baát kyø moät toå chöù c naøo cung caáp ...
TRƯNG ĐI HC KINH TTHÀNH PHHCHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
279 Nguyn Tri Phương, phưng 05, Qun 10, TP. HC Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:
http://www.fob.ueh.edu.vn/
Baøi giaûng chuyeân ñeà
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
Ngưi trình baøy: PGS. TS. Trn Hoaøng Ngaân
ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn,
Bài giảng chuyên đề Ngân Hàng Thương Mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chuyên đề Ngân Hàng Thương Mại - Người đăng: vivatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Bài giảng chuyên đề Ngân Hàng Thương Mại 9 10 594