Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kiểm toán ngân hàng sưu tầm

Được đăng lên bởi Hằng Thương
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KI M TOÁN NGHI P V

KINH DOANH NGO I H I

NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG

1. Nội dung và ñặc ñiểm nghiệp vụkinh
doanh ngoại hối
2. Kiểm soát nội bộ
3. Mục tiêu kiểm toán
4. Quy trình kiểm toán

kiemtoanNH-Hong Hoa

KI M TOÁN NGHI P V

1

KINH DOANH NGO I H I

KI M TOÁN NGHI P V

1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI

2

KINH DOANH NGO I H I

1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI

1.1 Nội dung nghiệp vụ

1.1 Nội dung nghiệp vụ
•
Mua bán theo hợp ñồng giao ngay (SPOT FX)
•
Mua bán theo hợp ñồng kỳ hạn (FORWARD FX)
•
Mua bán theo hợp ñồng quyền chọn (OPTION FX)
•
Mua bán theo hợp ñồng tương lai (FUTURE FX)

1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ngoại hối
1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh
1.4 Rñi ro chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh

kiemtoanNH-Hong Hoa

kiemtoanNH-Hong Hoa

3

kiemtoanNH-Hong Hoa

4

KI M TOÁN NGHI P V

KI M TOÁN NGHI P V

KINH DOANH NGO I H I

NHẮC LẠI

NHẮC LẠI

§Æc ®iÓm cña giao dÞch giao ngay
Cam kÕt:

t

Ngµy giao dÞch = DEAL DATE

KINH DOANH NGO I H I

Swap ®ång tiÒn
t n

0

USD 100

thêi gian
DM 140

C«ng ty A
Ngµy thanh to¸n = SETTLEMENT
DATE

Thùc hiÖn:

l i suÊt cè
®Þnh USD

thùc hiÖn giao dÞch hai ngµy lµm viÖc sau khi cam kÕt
giao dÞch:
ngµy giao dÞch
ngµy thanh to¸n

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3
1 2
3 4 5 - - 1 2 3 - - 4 5

KI M TOÁN NGHI P V

kiemtoanNH-Hong Hoa

KINH DOANH NGO I H I

KI M TOÁN NGHI P V

Ng−êi mua tr¶ mét kho¶n
®−îc mua = CALL

®èi t−îng quyÒn lùa chän

hoÆc

thêi ®iÓm

trong mét

6

KINH DOANH NGO I H I

NHẮC LẠI

QuyÒn lùa chän d−íi gi¸c ®é ng−êi mua

vµo mét

Ng©n hµng B

5

NHẮC LẠI

quyÒn

USD 100

DM 140

kiemtoanNH-Hong Hoa

l i suÊt cè
®Þnh DM

phÝ quyÒn lùa chän
hoÆc
víi mét

® tháa thuËn

kho¶ng thêi gian

QuyÒn lùa chän d−íi gi¸c ®é ng−êi b¸n

®Ó cã

Ng−êi b¸n nhËn mét kho¶n

®−îc b¸n = PUT
gi¸ gèc

phÝ quyÒn lùa chän

tr¸ch nhiÖm bÞ ®éng ph¶i b¸n = CALL

® tháa thuËn

(option kiÓu ch©u ¢u)
® tháa thuËn

®èi t−îng quyÒn lùa chän víi
vµo
trong

thêi ®iÓm

gi¸ gèc

®Ó chÞu

hoÆc ph¶i mua = PUT
® tháa thuËn

® tháa thuËn

(option kiÓu ch©u
hoÆc
¢u)
kho¶ng thêi gian ® tháa thuËn (option kiÓu Mü)

(option kiÓu Mü)
kiemtoanNH-Hong Hoa

7

kiemtoanNH-Hong Hoa

8

KI M TOÁN NGHI P V

KINH DOANH NGO I H I

KI M TOÁN NGHI P V
1.

1. NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI

1.2 §Æc ®iÓm

KINH DOANH NGO I H I

NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NVKD NGOẠI HỐI

1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh
C¸c bé phËn

Chñ yÕu giao dÞch qua ®iÖn tho¹i, internet...(kh«ng theo
nguyªn t¾c 4 m¾t)
Kh«ng cã luång vèn lu©n chuyÓn trùc tiÕp
DiÔn biÕ...
kiemtoanNH-Hong Hoa 1 kiemtoanNH-Hong Hoa 2
KI
M TOÁN NGHI
P V
KINH DOANH NGO
I H
I
NI DUNG CA CHƯƠNG
1. Ni dung và ñặc ñim nghip vkinh
doanh ngo
i hi
2. Kim soát ni b
3. Mc tiêu kim toán
4. Quy trình kim toán
kiemtoanNH-Hong Hoa 3
1. NI DUNG VÀ ĐẶC ĐIM CA NVKD NGOI HI
1.1 Ni dung nghip v
1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ngoi hi
1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh
1.4 Rñi ro chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh
KI
M TOÁN NGHI
P V
KINH DOANH NGO
I H
I
kiemtoanNH-Hong Hoa 4
1. NI DUNG VÀ ĐẶC ĐIM CA NVKD NGOI HI
1.1 Ni dung nghip v
Mua bán theo hp ñồng giao ngay (SPOT FX)
Mua bán theo hp ñồng k hn (FORWARD FX)
Mua bán theo hp ñồng quyn chn (OPTION FX)
Mua bán theo hp ñồng tương lai (FUTURE FX)
KI
M TOÁN NGHI
P V
KINH DOANH NGO
I H
I
Bài giảng kiểm toán ngân hàng sưu tầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kiểm toán ngân hàng sưu tầm - Người đăng: Hằng Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng kiểm toán ngân hàng sưu tầm 9 10 787