Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Khánh Trang
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Bµi gi¶ng

PT
IT

Kinh tÕ l­îng

Hµ néi 11-2013

MỤC LỤC
Nội dung

PT
IT

Mở đầu
1. Khái quát về kinh tế lượng
2. Xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng
Chương 1: Các khái niệm cơ bản của mô hình hồi quy hai biến
1.1 Phân tích hồi quy.
1.2 Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi quy
1.3 Mô hình hồi quy tổng thể
1.4 Sai số ngẫu nhiên và bản chất
1.5 Hàm hồi quy mẫu
Chương 2:Mô hình hồi quy hai biến. Ước lượng và kiểm định giả thiết.
2.1.Phương pháp bình phương nhỏ nhất.
2.2 Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất.
2.3 Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất
2.4 Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất
2.5.Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu
2.6 Phân bố xác suất của yếu tố ngẫu nhiên
2.7 Khoảng tin cậy và kiểm tra giả thiết về các hệ số hồi quy
2.8 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Phân tích hồi quy và phương sai
2.9 Ứng dụng phân tích hồi quy: Vấn đề dự báo
2.10 Trình bày kết quả phân tích hồi quy
Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến (hồi quy bội)
3.1 Mô hình hồi quy ba biến
3.1.1 Các giả thiết của mô hình hồi quy ba biến
3.1.2 Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến
3.1.3 Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS
3.1.4 Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất
3.1.5 Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội điều chỉnh
3.1.6 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy
3.2. Mô hình hồi quy k biến
3.2.1 Hàm hồi quy tổng thể
3.2.2 Các giả thiết
3.2.3 Ước lượng các tham số - OLS
3.2.4 Ma trận phương sai của các ước lượng
3.2.5 Các tính chất của các ước lượng bình phương nhỏ nhất
3.2.6 Ma trận tương quan
3.2.7 Hệ số tương quan riêng phần

Trang
1
1
1
4
4
8
9
12
13
16
16
18
19
20
20
23
23
31
32
34
44
44
44
45
47
48
49
51
51
51
52
53
54
55
56
56

PT
IT

3.2.8 Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng – Kiểm
định t
3.2.9 Hồi quy có điều kiện ràng buộc – Kiểm định F
3.8.10 Dự báo
3.3 Một số dạng hàm hồi quy phổ biến
3.3.1 Hàm có hệ số co dãn không đổi – hàm Cobb-Douglas
3.3.2 Hàm tăng trưởng
3.3.3 Hàm dạng hypecbol
3.3.4 Hàm có dạng đa thức
3.4 Giới thiệu phần mền Eviews version 5.1
Chương 4: Hồi quy với biến độc lập là biến giả
4.1 Bản chất của biến giả - Mô hình trong đó biến giả là biến giải thích
4.2 Hồi quy với một biến lượng và một biến chất
4.2.1 Trường hợp khi biến chất chỉ có hai phạm trù
4.2.2 Trường hợp khi biến chất có nhiều hơn hai phạm trù
4.3 Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất
4.4 So sánh hai hồi quy
4.4....
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Bµi gi¶ng
Kinh tÕ lîng
Hµ néi 11-2013
PTIT
Bài giảng kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kinh tế lượng - Người đăng: Khánh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Bài giảng kinh tế lượng 9 10 218