Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

Được đăng lên bởi Thảo Nguyễn Thị
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 18208 lần   |   Lượt tải: 42 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

Giảng viên

: Th.S Đinh Xuân Dũng

Điện thoại/E-mail

: 0912023880/dung76h@yahoo.com.vn

Khoa

: Tài chính Kế toán 1

Học kỳ/Năm biên soạn: 2011

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
NỘI DUNG

1.1. Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh
nghiệp.
1.2. Nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính
trong doanh nghiệp.
1.3. Tổ chức công tác kế toán tài chính trong
doanh nghiệp.

www.ptit.edu.vn

GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG
KHOA TC-KT 1

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
1.1. Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

Kế toán là gì?
Theo NLKT: KÕ to¸n lµ khoa häc thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp th«ng
tin vÒ tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n trong c¸c ®¬n vÞ nh»m kiÓm
tra, gi¸m s¸t toµn bé tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n
vÞ ®ã.
Theo luật Kế toán ban hành ngày 17/06/2003:
“ Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra phân tích và cung cấp
thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiên vật và thời
gian lao động”.
Theo liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) : “Kế toán là
nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp theo một
cách riêng có bằng những khoản tiền, các nghiệp vụ
và các sự kiện mà chúng có ít nhất một phần tính chất
tài chính và trình bày kết quả của nó”.
www.ptit.edu.vn

GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG
KHOA TC-KT 1

BÀI GIẢNG MÔN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
1.1. Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

Phân loại Kế toán?
Tại khoản 1 của Điều 10 quy định: “Kế toán ở đơn vị kế
toán bao gồm: Kế toán tài chính và Kế toán quản trị”.
- Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra,
phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo
cáo tài chính cho đối tượng sử dụng thông tin của đơn vị
kế toán.
- Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và
cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị
và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.
www.ptit.edu.vn

GIẢNG VIÊN: Th.S ĐINH XUÂN DŨNG
KHOA TC-KT 1

BÀI Tài chính - Kế toán
Phân biệt Kế toán GIẢNG MÔN
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Quản trị

Tiêu thức phân
biệt

Kế toàn tài chính

Đặc điểm thông
Toàn doanh nghiệp
tin
Trọng tâm thông Chính xác, khách quan,
tin
tổng thể

Kế toán quản trị
Gắn với các bộ phận trực
thuộc
Kịp thời, thích hợp, linh
động ít chú ý đến độ chính
xác.

Phải tuân thủ các
Do doanh nghiệp tự xây
Các nguyên tắc nguyên tắc kế toán
dựng, tự triển khai, có tính
sử dụng trong
chung đã được thừa
linh hoạt, không mang tính
việc lập báo cáo nhận, nặng tính bắt
phá...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Giảng viên : Th.S Đinh Xuân Dũng
Điện thoại/E-mail : 0912023880/dung76h@yahoo.com.vn
Khoa : Tài chính Kế toán 1
Học kỳ/Năm biên soạn: 2011
BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - Người đăng: Thảo Nguyễn Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 9 10 921