Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nghiệp vụ tín dụng

Được đăng lên bởi Tram Tran
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 7201 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHương 3

NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Những nội dung chính
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái niệm về tín dụng.
Phân loại tín dụng.
Qui trình tín dụng.
Đảm bảo tín dụng.
Tín dụng với doanh nghiệp.
Tín dụng tiêu dùng.

1. Khái niệm tín dụng

Cơ sở khách quan của sự hình
thành và phát triển tín dụng
• Xuất phát từ đặc điểm chu chuyển vốn tiền tệ trong nền
kinh tế
– Do đặc điểm tuần hoàn vốn của DN trong SXKD;
– Do sự không thống nhất giữa thu nhập và chi tiêu của cá nhân, hộ
gia đình;
– Do sự không trùng khớp giữa thu và chi của NSNN.

• Xuất phát từ nhu cầu đầu tư và sinh lợi của các chủ thể
trong nền kinh tế
– Có những chủ thể dư vốn muốn có nhu cầu sinh lợi từ đồng tiền
nhàn rỗi;
– Có những chủ thể thiếu vốn nhưng muốn mở rộng kinh doanh để
kiếm lợi nhiều hơn từ nguồn vốn của người khác.

Cơ sở khách quan của Tín dụng
Ngân hàng
• Do không trùng khớp giữa các chủ thể
trong nền kinh tế về

• Để tiết kiệm chi phí giao dịch

2. Phân loại tín dụng
• Căn cứ mục đích cấp tín dụng.
– Cho vay Kinh doanh bất động sản.
– Cho vay công nghiệp.
– Cho vay thương mại, dịch vụ.
– Cho vay nông nghiệp.
– Cho vay các định chế tài chính.
– Cho vay cá nhân.
– Cho thuê.

2. Phân loại tín dụng
• Căn cứ mức độ tín nhiệm đối với
khách hàng.
– Tín dụng không có bảo đảm.
– Tín dụng có bảo đảm.
• Căn cứ thời hạn cấp tín dụng
– Tín dụng ngắn hạn (Dưới 1 năm).
– Tín dụng trung hạn ( từ 1- 5 năm).
– Tín dụng dài hạn (trên 5 năm).

2. Phân loại tín dụng
• Căn cứ nguồn gốc tín dụng
– Tín dụng trực tiếp
– Tín dụng gián tiếp
• Căn cứ phương pháp hòan trả
– Hoàn trả 1 lần (phi trả góp).
– Hoàn trả nhiều lần (trả góp).
– Tín dụng tuần hoàn.

2. Phân loại tín dụng
• Căn cứ phương thức cấp
– Cho vay.
– Cho thuê.
– Chiết khấu.
– Bảo lãnh
( Sử dụng Phương thức cấp tín dụng nào tuỳ thuộc vào
qui trình sản xuất)

3. Qui trình tín dụng
• Khái niệm qui trình.
• Ý nghĩa qui trình.

3. Qui trình tín dụng
• Nội dung qui trình tín dụng
Nhận
hồ
sơ
.

Thu
thập
thông
tin

Phân
tích
tín
dụng

Quyết
định
tín
dụng

Ký hợp
đồng
tín
dụng

Giải
ngân
.

Tái
xét
tín
dụng

Thanh
lý
tín
dụng

Hồ sơ tín dụng
•
•
•
•
•

Giấy đề nghị vay.
Hồ sơ pháp lý.
Hồ sơ năng lực tài chính.
Hồ sơ về khả năng sử dụng vốn.
Hồ sơ về bảo đảm tín dụng (nếu cần
thiết).

Yêu cầu về thủ tục hồ sơ

Các nguồn và phương thức thu
thập thông tin.
•
•
•
•
•

Thông tin từ hồ sơ khách hàng.
Thông tin phỏng vấn.
Thông tin từ NH.
Thông tin từ NH khác.
Thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (Credit
information Centre- CIC).
• Thông tin từ các phương tiệ...
CHương 3
NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
Bài giảng Nghiệp vụ tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nghiệp vụ tín dụng - Người đăng: Tram Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Bài giảng Nghiệp vụ tín dụng 9 10 94