Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3470 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tài li u tham kh o

PHAÂN TÍCH
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

ThS.Taêng Thò Thanh Thuûy
Naêm 2010

N I DUNG

• Chương I

: Phân tích tiêu th và l i nhu n

• Chương V

Chöông 1

: Phân tích chi phí và giá thành

• Chương IV

H

3. Phân tích ho t ng kinh doanh, PGS.TS
Ph m Văn Dư c – NXB Th ng Kê

: Phân tích tình hình KQH SX.

• Chương III

2. Phân tích ho t ng kinh doanh c a
Kinh T TP.HCM.

: T ng quan v PTH KD

• Chương II

1. Phân tích ho t ng kinh doanh c a Khoa
K toán – Ki m Toán, H Công Nghi p
TP.HCM.

: Phân tích báo cáo tài chính

TOÅNG QUAN
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

N I DUNG CHƯƠNG 1

Muïc tieâu
1.1

i tư ng c a phân tích H KD.
1.1.1 Khái ni m

Khái ni m, i tư ng và nhi m v c a
phân tích ho t
ng kinh doanh.
Các phương pháp phân tích ho t
ng kinh doanh

1.1.2

i tư ng nghiên c u

1.1.3 Nhi m v
1.2 Các phương pháp phân tích.
1.3 T ch c và phân lo i phân tích

Cách t ch c và phân lo i phân tích

1

1.1.1 Khái ni m

1.1 ÑOÁI TÖÔÏNG PHAÂN TÍCH HÑKD

1.1.2

i tư ng nghiên c u

2.1 N i dung phân tích H KD
ánh giá quá trình hư ng n k t qu kinh
doanh, phân tích các k t qu th c hi n
trong m t giai o n nh t nh.

Quá trình và
k t qu KD
i tư ng
nghiên c u

Là m t quá trình nghiên c u, xem xét, phân
tích và ánh giá h th ng ch tiêu kinh t
liên quan
n quá trình SXKD c a doanh
nghi p b ng cách s d ng các phương
pháp
ánh giá hi n t i và quá kh ,
nh m nh n bi t l i th , b t l i, d báo xu
hư ng phát tri n, tìm ra bi n pháp nâng cao
ng kinh doanh c a doanh
hi u qu ho t
nghi p.

Ch tiêu
kinh t
Nhân t
tác
ng

Ví d 01:
Ch tiêu Doanh thu

Nghiên c u, tìm hi u m i quan h tương
quan (t l thu n, t l ngh ch) c a các
nhân t
nh hư ng
n s bi n
ng
c a m t ch tiêu kinh t và m c
giá tr
( nh lư ng) c a s bi n ng.

Ví d 02:
Ch tiêu L i nhu n

Doanh thu tiêu th s n ph m c a toàn b
DN hay c a m t b ph n DN

L i nhu n trư c thu
thu .

Doanh thu tiêu th năm nay hay k ho ch d
toán năm t i,

L i nhu n c a 6 tháng hay c năm.

Doanh thu tiêu th c a m t lo i s n ph m
hay bao g m nhi u lo i s n ph m.

L i nhu n c a t t c các m t ho t ng c a
DN hay ch là ho t ng kinh doanh chính.

hay l i nhu n sau

2

Nhân t

Phân lo i nhân t
Căn c vào tính t t y u c a nhân t

Là y u t c u thành nên ch tiêu phân tích.

+ Nhân t khách quan.

+ Nhân t ch quan
Là y u t tác

ng

n ch tiêu phân tích

Căn c vào tính tác

ng c a nhân t

+ Nhân t thu n.

+ Nhân t ngh ch

Nhân t khách quan
Là nhân t

tác

ng ngoài ý mu n ch

quan, là nhân t khác th .

Nhân t ch quan
Là nhân t n i sinh doanh nghi p làm ch
tác

ng

n ...
1
PHAÂN TÍCH
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
ThS.Taêng Thò Thanh Thuûy
Naêm 2010
Tài liu tham kho
1. Phân tích hot động kinh doanh ca Khoa
Kế toán Kim Toán, ĐH Công Nghip
TP.HCM.
2. Phân tích hot động kinh doanh ca ĐH
Kinh Tế TP.HCM.
3. Phân tích hot động kinh doanh, PGS.TS
Phm Văn Dược – NXB Thng
NI DUNG
Chương I : Tng quan vPTHĐKD
Chương II : Phân tích tình hình KQHĐSX.
Chương III : Phân tích chi phí và giá thành
Chương IV : Phân tích tiêu thvà li nhun
Chương V : Phân tích báo cáo tài chính
Chöông 1
TOÅNG QUAN
PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Muïc tieâu
Khái nim, đối tượng và nhim vca
phân tích hot động kinh doanh.
Các phương pháp phân tích hot
động kinh doanh
Cách tchc và phân loi phân tích
1.1 Đối tượng ca phân tích HĐKD.
1.1.1 Khái nim
1.1.2 Đối tượng nghiên cu
1.1.3 Nhim v
1.2 Các phương pháp phân tích.
1.3 Tchc và phân loi phân tích
NI DUNG CHƯƠNG 1
Bài giảng Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng Tổng quan phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 629