Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi Mai Phạm Hoàng
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_

Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi
đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau:

Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.

Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là

0.2%/tháng.

Giải

Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng

Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng

Nợ 1011
: 147.001176 triệu đồng
Nợ 388
: 2.9988 triệu đồng

Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí: Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng Có 388 : 0.9996 triệu đồnga) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:

Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

Có 1011

:150 triệu đồng

b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:

Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2007 đến

20/9/2007: 65 ngày) - Số tiền lãi là:

147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng

- Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2007 là:

150 + 0.637 - 2.9988 = 147.6382 triệu đồng Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:

11) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như vậy, ta hạch toán ngược lại để
làm giảm chi phí.

Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

Có 1011
:147.6382 triệu đồng
Có 801
:2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)

2) Nếu ngân hàng mới chỉ phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khoản 801

đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có số dư nợ là 0.9996 triệu

đồng.

Ta hạch toán như sau:

Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng

Có 1011
: 147.6382 triệu đồng
Có 801
: 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637)
Có 388
: 0.9996 triệu đồng

Bài 2: KH M vay 2000 lượng vàng trong 3 tháng. GV tại thời điểm hiện tại là 12,5 trđ/lượng. Trả lãi từ
TKTGTT vào cuối kỳ. LS: 0,5%/tháng. GV vào CK là 11 trđ/ lượng. NH tính lãi dự thu với mức giá
13trđ/ lượng.

Giải



Khi cho khách hàng vay:

Nợ 2141.M : 25 000 triệu đồng Có 1051 : 25 000 triệu đồng



Ngân hàng dự thu lãi từng tháng: - Tháng thứ I:

Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702 : 130 triệu đồng - Tháng thứ II:

Nợ 3942 : 130 triệu đồng Có 702 : 130 triệu đồng - Tháng thứ III:

Nợ 3942 : 130 triệu đồng

Có 702

: 130 triệu đồng



Tổn...
_BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG_
Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi
đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau:
Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là
0.2%/tháng.
Giải
Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng
Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng
Nợ 1011
: 147.001176 triệu đồng
Nợ 388
: 2.9988 triệu đồng
Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
- Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí: Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng Có 388 : 0.9996 triệu đồng
hp://lopketoantruong.com
Bài tập kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán ngân hàng - Người đăng: Mai Phạm Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Bài tập kế toán ngân hàng 9 10 610