Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toàn ngân hàng

Được đăng lên bởi nguyenthuong8834
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa NH-TC

Bµi tËp KÕ to¸n NHTM

Bài tập 1
Ngày 12-1-2006 tại Ngân hàng Công thương A có các nghiệp vụ
phát sinh như sau:
1) Công ty A đưa đến ngân hàng bảng kê nộp séc kèm theo 3 tờ séc:
a- Tờ séc bảo chi ghi số tiền là 15 triệu đồng, tờ séc này do công ty
thương mại E có tài khoản tại Ngân hàng Công thương E ngoại tỉnh phát
hành.
b- Tờ séc bảo chi ghi số tiền là 5 triệu đồng, tờ séc này do công ty
trách nhiệm hữu hạn Z có tài khoản ở Ngân hàng đầu tư và phát triển Q
cùng tham gia thanh toán bù trừ phát hành.
c- Tờ séc chuyển khoản ghi số tiền 4 triệu đồng, tờ séc này do Xí
nghiệp cơ khí F có tài khoản tại Ngân hàng Cổ phần B cùng địa bàn phát
hành.
2) Ngân hàng nhận được:
a- Lệnh chuyển tiền về tờ séc bảo chi số tiền là 10 triệu đồng. Tờ séc
này do công ty tư nhân D phát hành 7 ngày trước đây.
b- Lệnh chuyển tiền về tờ séc chuyển tiền ghi số tiền là 17 triệu đồng.
Tờ séc này do Công ty A yêu cầu được sử dụng 15 ngày trước đây.
c. Tờ séc chuyển tiền 20 triệu đứng tên Ông Nhã (người đại diện cho
công ty xà phòng Daso TPHCM). Tờ séc này do Ngân hàng công thương
quận 1 TP HCM phát hành.
d- Tổ thanh toán bù trừ mang về tờ séc chuyển khoản số tiền 8 triệu
đồng (cùng bảng kê nộp séc) do công ty thương mại B phát hành để mua
hàng của công ty cổ phần C có tài khoản tại Ngân hàng đầu tư C.
3) Công ty thương mại B đưa đến ngân hàng các chứng từ sau đây:
a- Tờ séc bảo chi 9 triệu đồng, tờ séc này do HTX C yêu cầu được sử
dụng 5 ngày trước đây.
b- Thẻ thanh toán xin rút tiền mặt 10 triệu. Cho biết NHCTA làm đại lý
thanh toán thẻ cho Hội sở NHCTVN. NHCTA và Hội sở NHCTVN thanh
toán chuyển tiền điện tử , giá trị còn lại của thẻ thanh toán là 20 triệu.
4) Ông Nhã yêu cầu:
a- Bảo chi 1tờ séc 12 triệu đồng để mua hàng của Công ty A.
b- Rút tiền mặt 8 triệu đồng. NH đồng ý.
5) Ông Bình, người đại diện của công ty thương nghiệp K có tài khoản
tại Ngân hàng Công thương F ngoại tỉnh nộp một tờ séc chuyển tiền 18
triệu đồng, ông yêu cầu được sử dụng séc bảo chi 18 triệu đồng để mua
hàng của công ty thương mại B.
Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài khoản
thích hợp.
Cho biết:
- Các tài khoản liên quan đủ tiền để thanh toán.
- Công ty A, Công ty tư nhân D, Công ty thương mại B, HTX C là
khách hàng của NHCT A.
- Các ngân hàng cùng địa bàn cùng tham gia thanh toán bù trừ.
`- 1 -

Khoa NH-TC

Bµi tËp KÕ to¸n NHTM

Bài tập 2
Trong ngày 30-1-2006 tại Ngân hàng Công thương Đống Đa phát
sinh các nghiệp vụ:
1) Công ty thuốc lá Thăng Long đưa đến ngân hàng:
a-...
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 1 -
Bài tập 1
Ngày 12-1-2006 tại Ngân hàng Công thương A các nghiệp vụ
phát sinh như sau:
1) Công ty A đưa đến ngân hàng bảng kê nộp séc kèm theo 3 tờ séc:
a- Tờ séc bảo chi ghi số tiền 15 triệu đồng, tséc này do công ty
thương mại E có i khoản tại Ngân hàng Công thương E ngoại tỉnh phát
hành.
b- Tờ séc bảo chi ghi số tiền là 5 triệu đồng, tờ séc này do công ty
trách nhiệm hữu hạn Z tài khoản Ngân hàng đầu phát triển Q
cùng tham gia thanh toán bù trừ phát hành.
c- Tờ séc chuyển khoản ghi số tiền 4 triệu đồng, tờ séc này do
nghiệp khí F tài khoản tại Ngân hàng Cphần B ng địa bàn phát
hành.
2) Ngân hàng nhận được:
a- Lệnh chuyển tiền về tờ séc bảo chi số tiền là 10 triệu đồng. Tờ séc
này do công ty tư nhân D phát hành 7 ngày trước đây.
b- Lệnh chuyển tiền về tờ séc chuyển tiền ghi số tiền là 17 triệu đồng.
Tờ séc này do Công ty A yêu cầu được sử dụng 15 ngày trước đây.
c. Tờ séc chuyển tiền 20 triệu đứng tên Ông Nhã (người đại diện cho
công ty phòng Daso TPHCM). T séc này do Ngân hàng công thương
quận 1 TP HCM phát hành.
d- Tthanh toán trừ mang về tờ séc chuyển khoản số tiền 8 triệu
đồng (cùng bảng nộp séc) do công ty thương mại B phát hành để mua
hàng của công ty cổ phần C có tài khoản tại Ngân hàng đầu tư C.
3) Công ty thương mại B đưa đến ngân hàng các chứng từ sau đây:
a- Tờ séc bảo chi 9 triệu đồng, tờ séc này do HTX C yêu cầu được sử
dụng 5 ngày trước đây.
b- Thẻ thanh toán xin rút tiền mặt 10 triệu. Cho biết NHCTA làm đại
thanh toán th cho Hội sở NHCTVN. NHCTA Hội sở NHCTVN thanh
toán chuyển tiền điện tử , giá trị còn lại của thẻ thanh toán là 20 triệu.
4) Ông Nhã yêu cầu:
a- Bảo chi 1tờ séc 12 triệu đồng để mua hàng của Công ty A.
b- Rút tiền mặt 8 triệu đồng. NH đồng ý.
5) Ông Bình, người đại diện của ng ty thương nghiệp K tài khoản
tại Ngân hàng Công thương F ngoại tỉnh nộp một tờ séc chuyển tiền 18
triệu đồng, ông yêu cầu được sdụng séc bảo chi 18 triệu đồng đmua
hàng của công ty thương mại B.
Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài khoản
thích hợp.
Cho biết:
- Các tài khoản liên quan đủ tiền để thanh toán.
- Công ty A, Công ty nhân D, Công ty thương mi B, HTX C là
khách hàng của NHCT A.
- Các ngân hàng cùng địa bàn cùng tham gia thanh toán bù trừ.
bài tập kế toàn ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toàn ngân hàng - Người đăng: nguyenthuong8834
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bài tập kế toàn ngân hàng 9 10 12