Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kế toán ngân hàng (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi cap-thuy
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 29251 lần   |   Lượt tải: 167 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Bài 1
Ngày 25/8/2011, Khách hàng A xuất trình CMND cùng 1 sổ tiết kiệm mở tại NH B với
nội dung như sau:
Số tiền trên sổ: 100 trđ
Ngày mở sổ: 10/3/2011
Ngày đáo hạn: 10/6/2011
Thời hạn: 3 tháng, lãi suất 0,9%/tháng cuối kỳ.
Khách hàng đề nghị NH tất toán sổ tiết kiệm này theo cách có lợi nhất cho khách hàng.
Sau khi kiểm tra, giao dịch viên đưa ra 2 phương án:
Phương án 1: Tất toán sổ tiết kiệm trước hạn
Kỳ 1 của sổ: 10/3-10/6: KH không đến nhận tiền nên NH tự đáo hạn
Tổng số tiền KH được chuyển kỳ hạn mới:
100tr + 100tr * 0,9%/30 * 92 = a
Kỳ hạn mới: 10/6-10/9, lãi suất áp dụng: 0,95%/tháng
Tuy nhiên KH rút trước hạn nên chỉ được hưởng lãi suất 0,3%/tháng, số ngày tính từ 10/6
đến 25/8
Số tiền KH được nhận theo phương án này: a + a * 0,3%/30 * 76 ngày = b
Phương án 2: Chiết khấu sổ tiết kiệm
Số tiền tại ngày 10/6: a, kỳ hạn mới: 10/6-10/9, lãi suất 0,95%/tháng
Khi chiết khấu, sổ được xem như một giấy tờ có giá, đáo hạn vào ngày 10/9
Ngày 25/8 KH có nhu cầu chiết khấu sổ.
Ở đây ta có thể coi chiết khấu giống như nghiệp vụ cho vay của NH.
Ngày 25/8 NH sẽ cho KH vay 1 khoản tiền (số tiền chiết khấu) sao cho đến ngày 10/9
KH sẽ trả gốc và lãi bằng chính giá trị của sổ (giấy tờ có giá). NH thực hiện thu giữ sổ
ngay ngày 25/8 để KH không cần phải quay lại NH vào ngày 10/9 để tất toán sổ.
Giá trị đáo hạn của sổ ngày 10/9:
a + a * 0,95%/30 * 92 ngày = c
Gọi số tiền chiết khấu là X

Ta có
X + X * ls chiết khấu * số ngày chiết khấu = giá trị đáo hạn của sổ = c
X + X * 1%/30 * 26 ngày = c
Đặt X làm thừa số chung ta sẽ tính được X, chính là số tiền chiết khấu.
So sánh X với kết quả câu tất toán trước hạn, phương án có lợi cho Kh là phương án KH
nhận được nhiều tiền hơn.
Lưu ý các bạn, trường hợp chiết khấu GTCG như trái phiếu, kỳ phiếu, hối phiếu… các
bạn vẫn tính giá trị đáo hạn của GTCG bình thường. Nếu TP trả lãi trước thì giá trị đáo
hạn chính là Mệnh giá, nếu trả lãi sau thì phải tính cả lãi được nhận khi đáo hạn
Với GTCG, NH sẽ thu phí và hoa hồng. Sau khi tính ra X, các bạn trừ đi phí và hoa hồng
thì mới ra số tiền NH phải trả cho KH
Trong bài tập này, các bạn có kết quả chiết khấu có lợi hơn. Do đó bạn chỉ hạch toán
nghiệp vụ chiết khấu vào ngày 25/8 thôi nhé.
Nợ TK 2211/ Có TK 1011: số tiền chiết khấu
Đồng thời dự thu lãi trong ngày 25/8 như một khoản cho vay
Sổ tiết kiệm vẫn chưa tất toán (tất toán vào ngày 10/9) nên hôm nay vẫn hạch toán bút
toán dự chi bình thường.
Yêu cầu:
1. Tính toán và cho biết số tiền khách hàng A nhận được...
BÀI TP K TOÁN NGÂN HÀNG
Bài 1
Ngày 25/8/2011, Khách hàng A xut trình CMND cùng 1 s tiết kim m ti NH B vi
nội dung như sau:
S tin trên sổ: 100 trđ
Ngày m s: 10/3/2011
Ngày đáo hạn: 10/6/2011
Thi hn: 3 tháng, lãi sut 0,9%/tháng cui k.
Khách hàng đề ngh NH tt toán s tiết kim này theo cách có li nht cho khách hàng.
Sau khi kim tra, giao dịch viên đưa ra 2 phương án:
Phương án 1: Tất toán s tiết kiệm trước hn
K 1 ca s: 10/3-10/6: KH không đến nhn tin nên NH t đáo hn
Tng s tiền KH đưc chuyn k hn mi:
100tr + 100tr * 0,9%/30 * 92 = a
K hn mi: 10/6-10/9, lãi sut áp dng: 0,95%/tháng
Tuy nhiên KH rút trước hn nên ch được hưởng lãi sut 0,3%/tháng, s ngày tính t 10/6
đến 25/8
S tiền KH được nhận theo phương án này: a + a * 0,3%/30 * 76 ngày = b
Phương án 2: Chiết khu s tiết kim
S tin ti ngày 10/6: a, k hn mi: 10/6-10/9, lãi sut 0,95%/tháng
Khi chiết khu, s được xem như một giy t có giá, đáo hạn vào ngày 10/9
Ngày 25/8 KH có nhu cu chiết khu s.
đây ta có th coi chiết khu giống như nghiệp v cho vay ca NH.
Ngày 25/8 NH s cho KH vay 1 khon tin (s tin chiết khấu) sao cho đến ngày 10/9
KH s tr gc lãi bng chính giá tr ca s (giy t giá). NH thc hin thu gi s
ngay ngày 25/8 để KH không cn phi quay lại NH vào ngày 10/9 để tt toán s.
Giá tr đáo hạn ca s ngày 10/9:
a + a * 0,95%/30 * 92 ngày = c
Gi s tin chiết khu là X
Bài tập Kế toán ngân hàng (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kế toán ngân hàng (kèm đáp án) - Người đăng: cap-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập Kế toán ngân hàng (kèm đáp án) 9 10 719