Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán thuế

Được đăng lên bởi plinhnhan641-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 1: Tổng quan về thuế và kế toán thuế
1. Trình bày các khái niệm về thuế? Nêu và phân tích các đặc điểm của thuế. Từ đó
chỉ ra sự khác biệt giữa thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước.
2. Trình bày các vai trò của thuế. Vai trò bảo hộ của thuế thay đối như thế nào trong
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế?
3. Định nghĩa hệ thống thuế? Nêu đặc điểm của hệ thống thuế hiện nay của nước ta?
4. Trình bày các cách phân loại thuế cơ bản. Ý nghĩa của phân loại thuế.
5. Hãy nêu khái niệm của kế toán thuế? Nhiệm vụ và vai trò của kế toán thuế trong
doanh nghiệp.
Chương 2: Thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng
Lý thuyết
1. Thuế giá trị gia tăng là gì? Tại sao lại gọi là thuế GTGT, hãy nêu ưu và nhược điểm
của loại thuế này?
2. Hãy nêu các tính chất cơ bản của thuế GTGT? Tại sao nói thuế GTGT là loại thuế
gián thu? Nêu ví dụ minh họa.
3. Hãy phân biệt trường hợp không thuộc diện chịu thuế GTGT và trường hợp chịu
thuế GTGT với thuế suất 0%. Cho biết ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất 0%?
4. Nêu đặc điểm của những hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT theo
quy định hiện hành ở nước ta.
5. Nêu và phân tích nguyên tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
6. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp khấu trừ thuế?
7. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng?
8. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu trong tháng không phát
sinh doanh số bán hàng hóa, dịch vụ có phải kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hay
không? Thời gian nộp tờ khai đươc quy định như thế nào?
9. Nêu ý nghĩa của việc hoàn thuế GTGT. Theo quy định hiện hành, thuế GTGT ở
nước ta thuế GTGT được hoàn trong những trường hợp nào?
10. Cơ sở sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT để lại tiêu dùng nội bộ thì có phải nộp
thuế GTGT không?
11. Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định như thế nào? Tại sao giá tính
thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu lại bao gồm cả thuế nhập khẩu?
12. Trình bày các quy định hiện hành về giá tính thuế giá trị gia tăng trong các trường
hợp sau: cho thuê tài sản, bán hàng trả góp, xây dựng lắp đặt, vận tải bốc xếp, hàng hóa,
dịch vụ sử dụng hóa đơn đặc thù.

1

Bài tập
Bài số 1: Tính thuế GTGT phải nộp đối với các đơn vị A,B,C,D sau đây. Biết rằng
các đơn A,B,C,D tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Đơn

Giá mua

Thuế GTGT

Giá

Giá bán

Thuế GTGT

Giá

Thuế

vị

(chưa

đầu vào
Thuế
Số

(mua)

(chưa

(bán)

GTGT

thanh

thuế

đầu ra
Thuế
Số

thanh

phải

toán

GTGT)
75.000
120.000...
Chương 1: Tổng quan về thuế và kế toán thuế
1. Trình bày các khái niệm về thuế? Nêu phân tích các đặc điểm của thuế. Từ đó
chỉ ra sự khác biệt giữa thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách nhà nước.
2. Trình bày các vai trò của thuế. Vai trò bảo hộ của thuế thay đối như thế nào trong
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế?
3. Định nghĩa hệ thống thuế? Nêu đặc điểm của hệ thống thuế hiện nay của nước ta?
4. Trình bày các cách phân loại thuế cơ bản. Ý nghĩa của phân loại thuế.
5. Hãy nêu khái niệm của kế toán thuế? Nhiệm vụ và vai trò của kế toán thuế trong
doanh nghiệp.
Chương 2: Thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng
Lý thuyết
1. Thuế giá trị gia tăng là gì? Tại sao lại gọi là thuế GTGT, hãy nêu ưu và nhược điểm
của loại thuế này?
2. Hãy nêu các tính chất cơ bản của thuế GTGT? Tại sao nói thuế GTGT là loại thuế
gián thu? Nêu ví dụ minh họa.
3. Hãy phân biệt trường hợp không thuộc diện chịu thuế GTGT trưng hợp chịu
thuế GTGT với thuế suất 0%. Cho biết ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất 0%?
4. Nêu đặc điểm của những hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT theo
quy định hiện hành ở nước ta.
5. Nêu và phân tích nguyên tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
6. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp khấu trừ thuế?
7. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng?
8. s kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu trong tháng không phát
sinh doanh số n hàng hóa, dịch vụ có phải khai và nộp tờ khai cho quan thuế hay
không? Thời gian nộp tờ khai đươc quy định như thế nào?
9. Nêu ý nghĩa của việc hoàn thuế GTGT. Theo quy định hiện hành, thuế GTGT
nước ta thuế GTGT được hoàn trong những trường hợp nào?
10. sở sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT để lại tiêu dùng nội bộ thì có phải nộp
thuế GTGT không?
11. Giá nh thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định như thế nào? Tại sao giá tính
thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu lại bao gồm cả thuế nhập khẩu?
12. Trình bày các quy định hiện hành về giánh thuế giá trị gia tăng trong các trường
hợp sau: cho thuê tài sản, bán hàng trả góp, xây dựng lắp đặt, vận tải bốc xếp, hàng hóa,
dịch vụ sử dụng hóa đơn đặc thù.
1
Bài tập kế toán thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán thuế - Người đăng: plinhnhan641-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập kế toán thuế 9 10 676