Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế học

Được đăng lên bởi vanhuyqt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp sè 1:
B¶ng d-íi ®©y thÓ hiÖn cung, cÇu cña s¶n phÈm A nh- sau:
Gi¸ (1000®/kg)
7
8
9
10
11
12

L-îng cÇu (triÖu tÊn) L-îng cung (triÖu tÊn)
20
11
19
13
18
15
17
17
16
19
15
21

1. H·y viÕt ph-¬ng trinh ®-êng cung, cÇu cña s¶n phÈm A.
2. TÝnh møc gi¸ vµ s¶n l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng.
3. TÝnh thÆng d- tiªu dïng (CS), thÆng d- s¶n xuÊt (PS) ë møc gi¸
c©n b»ng.
4. NÕu ChÝnh phñ ¸p dông gi¸ sµn cña s¶n phÈm nµy lµ 12 ngµn ®ång
th× thÆng d- cña nhµ s¶n xuÊt vµ cña ng-êi tiªu dïng thay ®æi nhthÕ nµo? VÏ ®å thÞ minh ho¹ kÕt qu¶ tÝnh ®-îc.
1
PGS,TSKH. PHẠM ĐỨC CHÍNH

Gi¸ - P
(1000®/kg)

L-îng cÇu - Qd
(triÖu tÊn)

L-îng cung - Qs
(triÖu tÊn)

10
12
14
16
18
20

100
90
80
70
60
50

40
50
60
70
80
90

Bµi tËp sè 2
B¶ng trªn ®©y thÓ hiÖn cung, cÇu cña s¶n phÈm A.
1. H·y viÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng cung, cÇu cña s¶n phÈm A (Theo PP tính độ co dãn).
2. TÝnh lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng (CS), vµ lîi Ých cña nhµ s¶n xuÊt (PS) ë møc gi¸
c©n b»ng.
3. NÕu Nhµ n-íc qui ®Þnh gi¸ trÇn lµ PC =14 th× ®iÒu g× x¶y ra trªn thÞ tr-êng? §Ó gi÷
gi¸ trÇn ®ã cã hiÖu lùc Nhµ n-íc ph¶i lµm g×?
4. TÝnh phÇn chi cña Nhµ n-íc.
5. So s¸nh CS, PS ë møc gi¸ c©n b»ng khi thÞ tr-êng kh«ng bÞ ®iÒu tiÕt vµ khi cã gi¸
trÇn. VÏ ®å thÞ minh ho¹.
2
PGS,TSKH. PHẠM ĐỨC CHÍNH

Bµi tËp sè 3:
HÖ sè co d·n theo gi¸ cña cung vµ cÇu hµng ho¸ X t¹i tr¹ng th¸i c©n b»ng
P0 = 20, Q0 = 10 lÇn l-ît lµ ESP = 2, EDP = -2/3.
1. H·y viÕt ph-¬ng tr×nh ®-êng cung vµ cÇu ®èi víi hµng ho¸ X.
2. TÝnh lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng (CS), lîi Ých cña nhµ s¶n xuÊt (PS) vµ
tæng lîi Ých x· héi (NSB) t¹i vÞ trÝ c©n b»ng.
3. Nếu Chính phủ qui định giá trần là PC =15 thì CS’ và PS’ thay đổi
như thế nào? Có nhận xét gì về sự thay đổi đó?
4. NÕu Nhµ n-íc b·i bá gi¸ trÇn vµ ®¸nh thuÕ hµng ho¸ X lµ 4 ®¬n vÞ
tiÒn tÖ/®¬n vÞ s¶n phÈm, h·y x¸c ®Þnh CS’’, PS’’, NSB’’ trong tr-êng
hîp nµy vµ vÏ ®å thÞ minh ho¹ kÕt qu¶ ®· tÝnh ®-îc.
5. H·y so s¸nh kÕt qu¶ tÝnh ®-îc sau khi cã thuÕ víi kh«ng cã thuÕ.
6. H·y tÝnh phÇn thuÕ mµ Nhµ n-íc thu ®-îc vµ phÇn tæn thÊt lîi Ých
cña x· héi
7. Theo sè liÖu ®Ò bµi ®· ra th× g¸nh nÆng thuÕ sÏ r¬i vµo ng-êi tiªu
dïng hay nhµ s¶n xuÊt? T¹i sao?.
3

PGS,TSKH. PHẠM ĐỨC CHÍNH

Bµi tËp sè 4
• Hµm cÇu vÒ lóa hµng n¨m cã d¹ng: QD = 480 - 0,1P (®¬n
vÞ tÝnh P: ®/kg; Q: tÊn).
S¶n l-îng lóa n¨m tr-íc Qs1 = 300
S¶n l-îng lóa n¨m nay Qs2 = 320
• X¸c ®Þnh gi¸ lóa n¨m nay trªn thÞ tr-êng. Cã nhËn xÐt g× vÒ
thu nhËp cña n«ng d©n n¨m nay so víi n¨m tr-íc
• §Ó ®¶m b¶o thu nhËp cho n«ng d©n, ChÝnh phñ ®-a ra hai
gi¶i ph¸p:
...
PGS,TSKH. PHẠM ĐỨC CHÍNH
1
Bµi tËp sè 1:
B¶ng d-íi ®©y thÓ hiÖn cung, cÇu cña s¶n phÈm A nh- sau:
Gi¸ (1000®/kg) L-îng cÇu (triÖu tÊn) L-îng cung (triÖu tÊn)
7
8
9
10
11
12
20
19
18
17
16
15
11
13
15
17
19
21
1. H·y viÕt ph-¬ng trinh ®-êng cung, cÇu cña s¶n phÈm A.
2. TÝnh møc gi¸ vµ s¶n l-îng c©n b»ng cña thÞ tr-êng.
3. TÝnh thÆng d- tiªu dïng (CS), thÆng d- s¶n xuÊt (PS) ë møc gi¸
c©n b»ng.
4. NÕu ChÝnh phñ ¸p dông gi¸ sµn cña s¶n phÈm nµy lµ 12 ngµn ®ång
th× thÆng d- cña nhµ s¶n xuÊt cña ng-êi tiªu dïng thay ®æi nh-
thÕ nµo? VÏ ®å thÞ minh ho¹ kÕt qu¶ tÝnh ®-îc.
bài tập kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế học - Người đăng: vanhuyqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài tập kinh tế học 9 10 22