Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế lượng

Được đăng lên bởi lethanhlong3
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI TẬP:
Khảo sát tiêu dùng Y phụ thuộc vào thu nhập X (có cùng đơn vị là triệu
đồng), ta có bảng số liệu sau:
X

5

6

7

8

11

11

Y

4

5

4

6

8

7

Anh (chị) hãy:
a) Xác định hàm hồi qui mẫu tuyến tính Y theo X và nêu ý nghĩa các hệ số hồi qui trong
mô hình.
b) Hệ số xác định bằng bao nhiêu và có ý nghĩa như thế nào?
c) Thu nhập có tác động đến tiêu dùng không với α = 5%?
d) Kiểm định sự phù hợp của mô hình với độ tin cậy 95%.
e) Với α = 0,05, khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì tiêu dùng tăng tối đa là bao nhiêu triệu
đồng?
Giải
a) Yi = 0,9167 + 0,5938Xi + ei
Tiêu dùng tự định trung bình bằng 0,9167 triệu đồng; khuynh hướng tiêu dùng
trung bình bằng 0,5938 triệu đồng, nghĩa là khi thu nhập tăng thêm 1 triệu đồng thì tiêu
dùng trung bình tăng thêm khoảng 0,5938 triệu đồng, hay có thể thấy đây là khuynh
hướng tiêu dùng của mẫu 6 quan sát.
b) R2 = 0,8461. Mô hình giải thích được 84,61% sự biến thiên của Y.
c)
H0 : β 2 = 0
H1 : β 2 ≠ 0
t = 4,6893 > TINV(0.05,4) = 2,776.
Bác bỏ giả thuyết H0. X có tác động đến Y với mức ý nghĩa 5%.
* cách khác: tính β2 ; 0,6025 <β2 < 0.9449 ; 0 ko thuộc khoảng này.
d)
H0 : R 2 = 0
F = 21,9899; FINV0.05(1,4) = 7,709
Do F > FINV0.05(1,4) nên bác bỏ giả thuyết H 0. Mô hình phù hợp dữ liệu
mẫu.
e) Do β2 < 0,8637 nên khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì tiêu dùng tăng tối đa là
0,8637 triệu đồng. = 0.5937 + 2.132*0.1266

...
BÀI TẬP:
Khảo sát tiêu dùng Y phụ thuộc vào thu nhập X (có cùng đơn vị là triệu
đồng), ta có bảng số liệu sau:
X 5 6 7 8 11 11
Y 4 5 4 6 8 7
Anh (chị) hãy:
a) Xác định hàm hồi qui mẫu tuyến tính Y theo X nêu ý nghĩa các hệ số hồi qui trong
mô hình.
b) Hệ số xác định bằng bao nhiêu và có ý nghĩa như thế nào?
c) Thu nhập có tác động đến tiêu dùng không với α = 5%?
d) Kiểm định sự phù hợp của mô hình với độ tin cậy 95%.
e) Với α = 0,05, khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì tiêu dùng tăng tối đa là bao nhiêu triệu
đồng?
Giải
a) Y
i
= 0,9167 + 0,5938X
i
+ e
i
Tiêu dùng tự định trung bình bằng 0,9167 triệu đồng; khuynh hướng tiêu dùng
trung bình bằng 0,5938 triệu đồng, nghĩa khi thu nhậpng thêm 1 triệu đồng thì tiêu
dùng trung bình tăng thêm khoảng 0,5938 triệu đồng, hay thể thấy đây là khuynh
hướng tiêu dùng của mẫu 6 quan sát.
b) R
2
= 0,8461. Mô hình giải thích được 84,61% sự biến thiên của Y.
c) H
0
: β
2
= 0
H
1
: β
2
≠ 0
t = 4,6893 > TINV(0.05,4) = 2,776.
Bác bỏ giả thuyết H
0
. X có tác động đến Y với mức ý nghĩa 5%.
* cách khác: tính β
2
;
0,6025
2
< 0.9449 ; 0 ko thuộc khoảng này.
d) H
0
: R
2
= 0
F = 21,9899; FINV
0.05
(1,4) = 7,709
Do F > FINV
0.05
(1,4) nên bác bỏ giả thuyết H
0
. hình phù hợp dữ liệu
mẫu.
e) Do β
2
< 0,8637 nên khi thu nhập tăng 1 triệu đồng thì tiêu dùngng tối đa
0,8637 triệu đồng. = 0.5937 + 2.132*0.1266
bài tập kinh tế lượng - Người đăng: lethanhlong3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài tập kinh tế lượng 9 10 778