Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập KT ngân hàng

Được đăng lên bởi jesstn184-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2745 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
Bài 1: Ngày 20/3/X tại NHCT Hải Phòng có các nghiệp vụ phát sinh:
1. Cty TNHH Bình Minh nộp vào NH giấy lĩnh tiền mặt, số tiền 123tr, số dư
trên TK TGTT của cty này là 150tr
2. Cty CP xây dựng Hải phòng nộp giấy nộp tiền và tiền mặt 50tr vào TK
TGTT , thủ quỹ kiểm đếm và thu đủ
3. Cty Giầy Liên doanh Việt Mỹ nộp giấy nộp tiền và tiền mặt 50tr vào
TKTGTT , thủ quỹ kiểm đếm chỉ có 49tr
4. nộp vào NHNN Hải phòng 40tr, trong ngày đã nhận được giấy báo có của
NHNN Hải Phòng
5. cuối ngày kiểm quỹ thừa 100ng
Bài 2:
Ngày 15/4/X NH nông nghiệp Hà Nam điều chuyển quỹ tiền mặt theo lệnh của
NH Nông nghiệp Việt Nam 100tr đến NH Nông nghiệp Nam định, xử lý các
nghiệp vụ phát sinh tại 2 ngân hang trong các trường hợp:
+ NH nông nghiệp Nam định đến nhận tiền tại NH nông nghiệp hà Nam
+ NH nông nghiệp Hà Nam vận chuyển tiền và giao nhận tại Nh Nông nghiệp
Nam Định
Bài 3:
Tại NHTM CN ACB có các nghiệp vụ phát sinh:
1. ngày 21/1/X NH kiểm quỹ cuối ngày thiếu 2tr, chưa xác định nguyên nhân
2. sau đó ngày 25/1/X Nh lập hội đồng xử lý và xác định nguyên nhân thiếu là
do thủ quỹ bất cẩn trong khi kiểm đếm tiền thu của khách, hội đồng quyết
định thủ quỹ A phải bồi thường bằng tiền mặt, trong ngày đã nhận được
tiền bồi thường
3. ngày 25/2/X NH kiểm quỹ cuối ngày phát hiện thiếu 500ng chưa xác định
được nguyên nhân
4. ngày 27/3/X Nh kiểm quỹ cuối ngày phát hiện thừa 1,5tr nguyên nhân do
thu thừa của KH, được sự đồng ý, ngân hang đã bỏ vào TKTGTT cho KH

5. ngày 31/3/X Nh không xác định được nguyên nhân số tiền thiếu mất ngày
25/2/X, hội đồng xử lý của NH quyết định hạch toán số tiền này vào chi phí
khác
Yêu cầu: hạch toán các nghiệp vụ trên
Bài 4: Ngày 20/4/N tại NHTM X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Giải ngân cho cty A theo HĐTD số …., số tiền 800tr, thời hạn vay 6 tháng ,
lãi suất 1,8%/tháng
2. Kế toán lập phiếu chi giải ngân cho bà Lan món cho vay tiêu dùng theo
HĐTD số…, số tiền 100tr , thời hạn vay 3 năm, lãi suất 1,7%/tháng, theo
thỏa thuận gốc trả đều các kỳ , lãi trả cùng nợ gốc và tính theo số dư thực
tế
3. Bà Hoa đến trả lãi tiền vay định kỳ của khoản vay 200tr, kỳ hạn 4 tháng, lãi
suất 1,6%/tháng, trả bằng tiền mặt,( lãi trả định kỳ vào ngày 20 hàng tháng ,
gốc trả một lần khi đáo hạn)
4. khách hang rút TGTK bằng tiền mặt là 1070tr, trong đó 1000tr là tiền gốc ,
5. lương cán bộ công nhân viên chi bằng tiền mặt trong kỳ là 50tr
Yêu cầu: hạch toán các nghiệp vụ trên
BAÌ TẬP THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
Bài 1: ngày 20/2/X tại NHCT Đố...
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
Bài 1: Ngày 20/3/X tại NHCT Hải Phòng có các nghiệp vụ phát sinh:
1. Cty TNHH Bình Minh nộp vào NH giấy lĩnh tiền mặt, số tiền 123tr, số
trên TK TGTT của cty này là 150tr
2. Cty CP y dựng Hải phòng nộp giấy nộp tiền và tiền mặt 50tr vào TK
TGTT , thủ quỹ kiểm đếm và thu đủ
3. Cty Giầy Liên doanh Việt Mỹ nộp giấy nộp tiền tiền mặt 50tr o
TKTGTT , thủ quỹ kiểm đếm chỉ có 49tr
4. nộp vào NHNN Hải phòng 40tr, trong ngày đã nhận được giấy báo của
NHNN Hải Phòng
5. cuối ngày kiểm quỹ thừa 100ng
Bài 2:
Ngày 15/4/X NH nông nghiệp Nam điều chuyển quỹ tiền mặt theo lệnh của
NH Nông nghiệp Việt Nam 100tr đến NH Nông nghiệp Nam định, xử các
nghiệp vụ phát sinh tại 2 ngân hang trong các trường hợp:
+ NH nông nghiệp Nam định đến nhận tiền tại NH nông nghiệp hà Nam
+ NH nông nghiệp Hà Nam vận chuyển tiền giao nhận tại Nh ng nghiệp
Nam Định
Bài 3:
Tại NHTM CN ACB có các nghiệp vụ phát sinh:
1. ngày 21/1/X NH kiểm quỹ cuối ngày thiếu 2tr, chưa xác định nguyên nhân
2. sau đó ngày 25/1/X Nh lập hội đồng xử lý và xác định nguyên nhân thiếu
do thủ quỹ bất cẩn trong khi kiểm đếm tiền thu của khách, hội đồng quyết
định thủ quỹ A phải bồi thường bằng tiền mặt, trong ngày đã nhận được
tiền bồi thường
3. ngày 25/2/X NH kiểm quỹ cuối ngày phát hiện thiếu 500ng chưa xác định
được nguyên nhân
4. ngày 27/3/X Nh kiểm quỹ cuối ngày phát hiện thừa 1,5tr nguyên nhân do
thu thừa của KH, được sự đồng ý, ngân hang đã bỏ vào TKTGTT cho KH
Bài tập KT ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập KT ngân hàng - Người đăng: jesstn184-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập KT ngân hàng 9 10 831