Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập KTQT: Đề bài thảo luận: Liệt kê các nội dung KTQT. Làm rõ một nội dung KTQT trong một doanh nghiệp hoặc một loại hình DN cụ thể.

Được đăng lên bởi mr-tu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 8893 lần   |   Lượt tải: 69 lần
Đề bài thảo luận: Liệt kê các nội dung KTQT. Làm rõ một nội dung KTQT trong một
doanh nghiệp hoặc một loại hình DN cụ thể.
Bài làm:

I.NỘI DUNG
a/ Nội dung chủ yếu, phổ biến của kế toán quản trị trong doanh nghiệp, gồm:
- Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm;
- Kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh;
- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận;
- Lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định;
- Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh;
- Kế toán quản trị một số khoản mục khác:
+ Kế toán quản trị tài sản cố định (TSCĐ);
+ Kế toán quản trị hàng tồn kho;
+ Kế toán quản trị lao động và tiền lương;
+ Kế toán quản trị các khoản nợ.
b/ Ngoài những nội dung chủ yếu nêu trên, doanh nghiệp có thể thực hiện các nội dung
kế toán quản trị khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

II. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ C-V-P TRONG MỘT VÍ DỤ CỤ THỂ
Ta có số liệu sau đây của 2 doanh nghiệp A và B:
Báo cáo KQKD theo pp số dư đảm phí Q1/2012
(Đvt:Nghìn đồng)
Công ty A

Công ty B

Doanh thu (6000đv)

120.000

120.000

Biến phí

72.000

40.000

Số dư đảm phí

48.000

80.000

Định phí

40.000

72.000

Lợi nhuận

8.000

8.000

Mối quan hệ C-V-P

1.SỐ DƯ ĐẢM PHÍ
Số dư đảm phí là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí khả biến. Số dư đảm
phí được dùng để bù đắp chi phí bất biến, số dôi ra sau khi bù đắp chi phí bất biến chính
là lợi nhuận
Số dư đảm phí = Doanh thu – Biến phí
Số dư đảm phí đơn vị = Đơn giá bán – Biến phí đơn vị
Gọi:

x- số lượng sản phẩm tiêu thụ
b- định phí

a - biến phí đơn vị.
g- giá bán.

Ta có báo cáo thu nhập theo hình thức số dư đảm phí như sau:
Số thứ tự

Chỉ tiêu

Tổng số (đ)

Đơn vị (đ)

Tỷ lệ (%)
100

1

Doanh thu

gx

G

2

Chi phí khả biến

ax

A

3

Số dư đảm phí

(g – a)x

g–a

4

Chi phí bất biến

5

Lợi nhuận

b
(g – a)x - b

Từ báo cáo trên ta xét các trường hợp:
•

Tại x = x1 (số lượng sản phẩm tiêu thụ tại điểm x 1) thì lợi nhuận ở mức số
lượng sản phẩm tiêu thụ x1 là P1 = (g – a) x1 – b.

•

Tại x = x2 (số lượng sản phẩm tiêu thụ tại điểm x 2) thì lợi nhuận ở mức số
lượng sản phẩm tiêu thụ x2 là P2 = (g – a) x2 – b.
Như vậy khi số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng một lượng
Lợi nhuận tăng một lượng
⇒ ∆

∆

P = P2 – P1

⇒ ∆

∆

x = x 2 – x1

⇒

P = (g – a) (x2 – x1)

P = (g – a)

 Áp dụng vào ví dụ:
-Số dư đảm phí đơn vị DN A= 48.000 : 6.000 = 8 (ng.đ/sp)
-Nếu quý 2 sản lượng tiêu thụ tăng thêm 15% thì lợi nhuận tăng một lượng là:
6000sp × 15% ×8 = 7200 (nghìn đồng)
 Kết luận: Thông qua khái niệm số dư đảm ...
Đề bài thảo luận: Liệt kê các nội dung KTQT. Làm rõ một nội dung KTQT trong một
doanh nghiệp hoặc một loại hình DN cụ thể.
Bài làm:
I.NỘI DUNG
a/ Nội dung chủ yếu, phổ biến của kế toán quản trị trong doanh nghiệp, gồm:
- Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm;
- Kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh;
- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận;
- Lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định;
- Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh;
- Kế toán quản trị một số khoản mục khác:
+ Kế toán quản trị tài sản cố định (TSCĐ);
+ Kế toán quản trị hàng tồn kho;
+ Kế toán quản trị lao động và tiền lương;
+ Kế toán quản trị các khoản nợ.
b/ Ngoài những nội dung chủ yếu nêu trên, doanh nghiệp có thể thực hiện các nội dung
kế toán quản trị khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
II. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ C-V-P TRONG MỘT VÍ DỤ CỤ THỂ
Ta có số liệu sau đây của 2 doanh nghiệp A và B:
Báo cáo KQKD theo pp số dư đảm phí Q1/2012
(Đvt:Nghìn đồng)
Công ty A Công ty B
Doanh thu (6000đv) 120.000 120.000
Biến phí 72.000 40.000
Số dư đảm phí 48.000 80.000
Bài tập KTQT: Đề bài thảo luận: Liệt kê các nội dung KTQT. Làm rõ một nội dung KTQT trong một doanh nghiệp hoặc một loại hình DN cụ thể. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập KTQT: Đề bài thảo luận: Liệt kê các nội dung KTQT. Làm rõ một nội dung KTQT trong một doanh nghiệp hoặc một loại hình DN cụ thể. - Người đăng: mr-tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập KTQT: Đề bài thảo luận: Liệt kê các nội dung KTQT. Làm rõ một nội dung KTQT trong một doanh nghiệp hoặc một loại hình DN cụ thể. 9 10 182