Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn kinh tế lượng tài chính và ứng dụng

Được đăng lên bởi vanvo280889-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

BÀI TẬP
Môn: Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng

GVHD

: PGS.TS. VÕ THỊ THÚY ANH

LỚP

: K24 TCNH Daklak

Thành viên nhóm :

Nguyễn Thị Thu Ngân
Đặng Thị Nguyên Phương
Đoàn Thanh Thương
Nguyễn Thị Kim Ngân

Buôn Ma Thuột, tháng 04/2013
Nhóm 2

1

Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh

A - PHẦN LÝ THUYẾTCâu 1
Câu 1:
Cho MA(3) sau: Yt=0.5+εt+0.2εt-1+0.3 εt-2 +0.4 εt-3
a. Kiểm tra tính dừng
 Tính E(Yt )
E(Yt ) = E (0.5+εt+0.2εt-1+0.3εt-2 +0.4εt-3)
= 0.5 + E(εt) + 0.2 E(εt-1) + 0.3 E(εt-2) + 0.4 E(εt-3)


= 0.5

Phương sai:

γ0 = E(Yt -µ)2 = E(εt+0.2εt-1+0.3 εt-2+0.4 εt-3)2 =1.29 σ2ε
γ1 = E[(Yt -µ)(Yt-1 -µ)] = E[(εt+0.2εt-1+0.3 εt-2+0.4 εt-3) (εt-1+0.2εt-2+0.3 εt-3+0.4 εt-4)]
=0.2 σ2ε +0.3x0.2 σ2ε +0.4x0.3 σ2ε =0.38 σ2ε
γ2 =E[(Yt -µ)(Yt-2 -µ)] = E[(εt+0.2εt-1+0.3 εt-2+0.4 εt-3) (εt-2+0.2εt-3+0.3 εt-4+0.4 εt-5)]
=0.3σ2ε + 0.4x0.2σ2ε =0.38 σ2ε
γ 3 =E[(Yt -µ)(Yt-2 -µ)]
= E[(εt+0.2εt-1+0.3 εt-2+0.4 εt-3) (εt-3+0.2εt-4+0.3 εt-5+0.4 εt-6)]

=0.4 σ2ε

γ 4=E[(Yt -µ)(Yt-2 -µ)] = E[(εt+0.2εt-1+0.3 εt-2+0.4 εt-3) (εt-4+0.2εt-5+0.3 εt-6+0.4 εt-7)] =0
γ j = E[(Yt -0.5)(Yt-j -0.5)] = 0 với j>3
Vậy MA(2) là chuỗi dừng vì:
E(Yt)= 0.5 là một hằng số vì khi t thay đổi Yt không thay đổi
E(Xt2)= 1.29σ2ε < 
Cov(Xt,Xt-h)= γ(h) độc lập với t và chỉ phụ thuộc vào h.
b. Yt có thể nghịch đảo được thành chuỗi AR hay không? Giải thích.
MA(3): Yt có thể nghịch đảo thành AR nếu nghiệm của phương trình (1+θ 1L+θ2L +θ3L2)= 0
nằm ngoài vòng tròn đơn vị; tức |θ1| < 1 ; |θ2| <1 ; |θ3| <1
Ta có: |θ1| = 0.2 ; |θ2| = 0.3; |θ3| = 0.4 < 1. Do đó, Yt có thể nghịch đảo thành chuỗi AR.
c.Tính tự tương quan và tự phương sai của Yt. Vẽ đồ thị.
* Tính tự phương sai:
γo = 1.29σ2ε
γ1 = 0.38 σ2ε
γ2 = 0.38 σ2ε
γ3 = 0.4 σ2ε
Nhóm 2

2

Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh

γ4 = 0 với j > 3
* Tính tự tương quan:
ρ 1= γ1 / γo = 0.38σ2ε / 1.29σ2ε = 0.2946
ρ 2= γ2 / γo = 0.38σ2ε / 1.29σ2ε = 0.2946
ρ 3= γ3 / γo = 0.4σ2ε / 1.29σ2ε = 0.3101
ρ 4= γ4 / γo = 0 với j> 3
* Vẽ đồ thị:

d. Dự báo Yt+h với giả định đã biết Yt và εt, với h=1, 2, 3, 4, 5. Tính khoảng tin cậy của Yt+h.
* h = 1: Et(Yt+1) = Et(0.5 + εt+1 + 0.2εt + 0.3εt-1+0.4 εt-2) = 0.5 + 0.2εt
+ Sai số:
E[Yt+1-Et(Yt+1)]2 = E(0.5+ εt+1+ 0.2εt + 0.3εt-1+ 0.4 εt-2- 0.5- 0.2εt)2 = σ2ε+ 0.3εt-1+ 0.4 εt-2
+ Khoảng tin cậy: Ŷt+1  (0.5 + 0.2εt) ± 1.96σ2ε+ 0.3εt-1+ 0.4 εt-2
* h = 2: Et(Yt+2) = Et(0.5 + εt+2 + 0.2εt+1 + 0....
Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng PGS.TS Võ Thị Thúy Anh
BÀI TP
Môn: Kinh tế lượng tài chính và ứng dụng
Nhóm 2 1
GVHD : PGS.TS. VÕ THỊ THÚY ANH
LỚP : K24 TCNH Daklak
Thành viên nhóm : Nguyễn Thị Thu Ngân
Đặng Thị Nguyên Phương
Đoàn Thanh Thương
Nguyễn Thị Kim Ngân
Buôn Ma Thuột, tháng 04/2013
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Bài tập môn kinh tế lượng tài chính và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn kinh tế lượng tài chính và ứng dụng - Người đăng: vanvo280889-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài tập môn kinh tế lượng tài chính và ứng dụng 9 10 52