Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Tin Học ứng dụng chuyên ngành Tài chính

Được đăng lên bởi Ubi Ny
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 8993 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 4 BÀI TẬP
Bài tập 1: Bảng tính tiền Phòng Khách sạn Tô Châu
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TEN
LOAI
KHACH
HAI
2F1
THAO
1F1
DUC
GR1
ANH
2F2
DANG
1F2
KIEU
2F1
MI
GR1
HUONG
ST2
TIEN
ST1
HAI
1F1
SUONG
2F2
THANH
1F1
HOA
1F1
VAN
1F1
LONG
ST2
KY
1F2
PHAT
2F1
PHONG
GR1
KHOI
ST2
THO
2F1
Tong cong
Trung binh
Cao nhat
Thap nhat
GIA PHONG
LOAI
NGAY
GR2
125
GR1
150
1F1
200
1F2
250
2F2
250
2F1
300
ST1
750
ST2
1,000

NGAY
DEN
20-Sep
03-Oct
24-Sep
01-Nov
24-Sep
12-Oct
01-Oct
15-Oct
01-Nov
15-Sep
15-Sep
01-Oct
02-Oct
27-Sep
19-Oct
25-Sep
29-Oct
20-Oct
17-Oct
30-Oct

NGAY
DI
13-Nov
03-Nov
14-Nov
12-Nov
17-Nov
22-Nov
18-Dec
19-Nov
16-Nov
14-Dec
17-Dec
20-Dec
07-Dec
02-Dec
18-Dec
30-Nov
12-Dec
13-Dec
21-Nov
20-Dec

NGAY
GIAM

ĐVT : Đồng
DON THANH
PHAI
SO
GIAM
NGAY GIA
TIEN
TRA

TY LE GIAM
0 10 - 24 25 - 44 45 - 89
0.0%
2.5%
4.2%
6.8%

Yêu cầu:
1. Điền và tính đầy đủ các dữ liệu nêu trên.
2. Tính tổng, trung bình, số tiền cao nhất, thấp nhất.
(SONGAY = (NGAYDI-NGAYDEN)+1)

Bài tập 2:
Trang 1

>=90
10.0%

ĐVT : Đồng
Bảng kê nghiệp vụ phát sinh:
STT NGAY
TEN
MHANG SOLG DGIA
1
01/03/03 HAI
GAO
520
2
01/03/03 THAO
NEP
280
3
02/03/03 DUC
SUA
340
4
02/03/03 ANH
BAP
630
5
02/03/03 DANG
KEO
450
6
03/03/03 KIEU
BIA
550
7
03/03/03 MI
KEM
700
8
03/03/03 HUONG GAO
550
9
03/03/03 TIEN
NEP
390
10 04/03/03 HAI
SUA
270
11 04/03/03 SUONG BAP
220
12 04/03/03 THANH KEO
190
13 04/03/03 HOA
BIA
610
14 04/03/03 VAN
GAO
740
15 05/03/03 LONG
NEP
650
16 05/03/03 KY
SUA
520
17 05/03/03 PHAT
BAP
250
18 06/03/03 PHONG KEO
840
19 06/03/03 KHOI
GAO
240
20 06/03/03 THO
NEP
950

Bảng giá
LOAI
GAO
NEP
SUA
BAP
KEO
BIA
KEM

DGIA

THUE

120
150
360
100
180
250
200

2.0%
2.5%
3.0%
1.0%
1.5%
5.0%
4.0%

TRIGIA

THUE

CONG

Bảng tổng tiền theo MHANG tháng 03/03
Thang
MHANG
03/03
GAO
NEP
SUA
BAP
KEO
BIA
KEM

Yêu cầu: Điền và tính đầy đủ cho Bảng kê nghiệp vụ phát sinh và Bảng Tổng tiền theo
MHANG tháng 03/03.

Bài tập 3:
Trang 2

Bảng 1: Bảng Xuất Nhập hàng
STT MAHANG TENHANG
1
A25865N
2
B478X
3
C253X
4
A75132X
5
B325X
6
B621X
7
A1470N
8
A354N
9
A17521N
10 A621X
11 A632N
12 C324N
13 C412N
14 B32123X

DVT

SOLG

Bảng 2:
MA TENHANG GIANHAP GIAXUAT
A
HONDA
1500
1800
B
YAMAHA
80
90
C
SONY
49
52

ĐVT : Đồng
GIANHAP GIAXUAT T.TIEN

Bảng 3:
TENHANG
YAMAHA
?

1. Căn cứ vào ký tự đầu của MAHANG và Bảng 2, viết công thức lấy TENHANG
2. Viết công thức lấy DVT:
- Nếu TENHANG là HONDA hoặc YAMAHA, DVT: Chiec
- Nếu TENHANG là SONY, DVT: Cái
3. Căn cứ vào ký tự đầu của MAHANG và Bảng 2, viết công t...
CHƯƠNG 4 BÀI TẬP
Bài tập 1: Bảng tính tiền Phòng Khách sạn Tô Châu
ĐVT : Đồng
STT TEN
KHACH
LOAI NGAY
DEN
NGAY
DI
SO
NGAY
DON
GIA
THANH
TIEN
GIAM
PHAI
TRA
1 HAI 2F1 20-Sep 13-Nov
2 THAO 1F1 03-Oct 03-Nov
3 DUC GR1 24-Sep 14-Nov
4 ANH 2F2 01-Nov 12-Nov
5 DANG 1F2 24-Sep 17-Nov
6 KIEU 2F1 12-Oct 22-Nov
7 MI GR1 01-Oct 18-Dec
8 HUONG ST2 15-Oct 19-Nov
9 TIEN ST1 01-Nov 16-Nov
10 HAI 1F1 15-Sep 14-Dec
11 SUONG 2F2 15-Sep 17-Dec
12 THANH 1F1 01-Oct 20-Dec
13 HOA 1F1 02-Oct 07-Dec
14 VAN 1F1 27-Sep 02-Dec
15 LONG ST2 19-Oct 18-Dec
16 KY 1F2 25-Sep 30-Nov
17 PHAT 2F1 29-Oct 12-Dec
18 PHONG GR1 20-Oct 13-Dec
19 KHOI ST2 17-Oct 21-Nov
20 THO 2F1 30-Oct 20-Dec
Tong cong
Trung binh
Cao nhat
Thap nhat
GIA PHONG TY LE GIAM
LOAI NGAY NGAY 0 10 - 24 25 - 44 45 - 89 >=90
GR2 125 GIAM 0.0% 2.5% 4.2% 6.8% 10.0%
GR1 150
1F1 200
1F2 250
2F2 250
2F1 300
ST1 750
ST2 1,000
Bài tập 2:
Trang 1
Yêu cầu:
1. Điền và tính đầy đủ các dữ liệu nêu trên.
2. Tính tổng, trung bình, số tiền cao nhất, thấp nhất.
(SONGAY = (NGAYDI-NGAYDEN)+1)
Bài tập môn Tin Học ứng dụng chuyên ngành Tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Tin Học ứng dụng chuyên ngành Tài chính - Người đăng: Ubi Ny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập môn Tin Học ứng dụng chuyên ngành Tài chính 9 10 311