Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích dự án đầu từ

Được đăng lên bởi mashiro
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1:
Cho các số liệu sau đây về một Dự án đầu tư:
Năm đầu tư
1
2
3
4
Vốn thực hiện (triệu đồng)
1000
1700
2000
1500
Đây là vốn đi vay với lãi suất 15%/năm. Năm thứ 5 dự án đi vào sản xuất. Hỏi:
a) Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ
theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm
trả hết nợ?
b) Nếu người cho vay yêu cầu cuối năm thứ 5 kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ (cả
gốc và lãi). Hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu?
Biết rằng lãi suất trong thời gian sản xuất là 17%/năm (áp dụng cho cả 2 trường
hợp a và b).
Bài 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần là 800 triệu đồng.
Cho r = 10%/năm.
a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám
năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền?
b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tư 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào
năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền?
c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng và trả vào năm thứ tám 500 triệu
đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền?
d) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm
mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền?
e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì
riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Bài 3:
Một doanh nghiệp được chọn 1 trong 2 phương án trả nợ vay đầu tư như sau:
- Phương án 1: Trả liên tục đều đặn trong 10 năm, mỗi năm 380 triệu đồng (trả đầu
mỗi năm)
- Phương án 2: Trả làm 2 lần vào đầu năm thứ 5 và cuối năm thứ 8 mỗi lần là 2.350
triệu đồng
a) Hãy chọn phương án trả nợ có lợi hơn nếu tỷ suất chiết khấu quy định là 10%/năm
b) Nếu tỷ suất chiết khấu là 12%/năm thì số tiền trả mỗi lần trong phương thức 2 là
bao nhiêu để 2 phương thức trả nợ là hoàn toàn như nhau.
Bài 4:
Hãy tính chi phí tối đa mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được để mua bản quyền
khai thác một mỏ dầu khí. Biết rằng sau 3 năm nữa mới bắt đầu đi vào khai thác. Dự
kiến sẽ đem lại lợi nhuận là 1400 triệu đồng vào năm thứ 4 và sau đó mỗi năm giảm 200
triệu cho đến năm thứ 11 (tất cả có 8 năm khai thác). Giá trị thanh lý dự kiến bằng 0.
Biết rằng vốn đầu tư phải đi vay với lãi suất 20%/năm.
Bài 5:
1

Công ty A mua sắm một dây chuyền sản xuất của công ty B. Theo dự kiến công ty
A sẽ phải trả tiền cho công ty B trong 15 năm tới như sau:
- Trong 5 năm đầu mỗi năm trả 6 tỷ đồng
- Trong...
BÀI TẬP LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
i 1:
Cho các số liệu sau đây về một Dự án đầu tư:
Năm đầu tư 1 2 3 4
Vốn thực hiện (triệu đồng) 1000 1700 2000 1500
Đây là vốn đi vay với lãi suất 15%/năm. Năm thứ 5 dự án đi vào sản xuất. Hỏi:
a) Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ
theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm
trả hết nợ?
b) Nếu người cho vay yêu cầu cuối năm thứ 5 kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ (cả
gốc và lãi). Hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu?
Biết rằng lãi suất trong thời gian sản xuất 17%/năm (áp dụng cho cả 2 trường
hợp a và b).
i 2: Một người định mua một căn nhà với giá nếu trả ngay một lần 800 triệu đồng.
Cho r = 10%/năm.
a) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong tám
năm thì mỗi năm cần trả bao nhiêu tiền?
b) Nếu người đó muốn trả vào năm thứ 400 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào
năm thứ tám thì năm thứ tám phải trả bao nhiêu tiền?
c) Nếu người đó muốn trả ngay 300 triệu đồng trả vào năm thứ tám 500 triệu
đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều trong bảy năm thì mỗi năm phải trả bao nhiêu tiền?
d) Nếu người đó muốn trả o năm thứ tám 400 triệu đồng, trả đều trong bảy năm
mỗi năm 50 triệu đồng thì phải trả ngay bao nhiêu tiền?
e) Nếu trả ngay 200 triệu đồng, trả đều trong tám năm mỗi năm 80 triệu đồng thì
riêng năm thứ năm phải trả thêm bao nhiêu tiền?
i 3:
Một doanh nghiệp được chọn 1 trong 2 phương án trả nợ vay đầu tư như sau:
- Phương án 1: Trả liên tục đều đặn trong 10 năm, mỗi năm 380 triệu đồng (trả đầu
mỗi năm)
- Phương án 2: Trả làm 2 lần vào đầu năm thứ 5 cuối năm thứ 8 mỗi lần 2.350
triệu đồng
a) Hãy chọn phương án trả nợ có lợi hơn nếu tỷ suất chiết khấu quy định là 10%/năm
b) Nếu tỷ suất chiết khấu 12%/năm thì số tiền trả mỗi lần trong phương thức 2
bao nhiêu để 2 phương thức trả nợ là hoàn toàn như nhau.
i 4:
Hãy tính chi phí tối đa nhà đầu thể chấp nhận được để mua bản quyền
khai thác một mỏ dầu khí. Biết rằng sau 3 năm nữa mới bắt đầu đi vào khai thác. Dự
kiến sẽ đem lại lợi nhuận 1400 triệu đồng vào năm thứ 4sau đó mỗi năm giảm 200
triệu cho đến năm thứ 11 (tất c 8 năm khai thác). Giá trị thanh dự kiến bằng 0.
Biết rằng vốn đầu tư phải đi vay với lãi suất 20%/năm.
i 5:
1
Bài tập phân tích dự án đầu từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích dự án đầu từ - Người đăng: mashiro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tập phân tích dự án đầu từ 9 10 692