Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Phân tích tài chính chương trình Fulbright

Được đăng lên bởi Ngo Hoang Chi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6827 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2007-2008

Phân tích Tài chính

Bài tập 1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Học kỳ Thu, 2007
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
BÀI TẬP 1
Ngày nộp:

8:20 giờ sáng, thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2007
Bản in nộp tại Phòng Giáo vụ
Bản điện tửi gửi cho thầy H. T. Du tại địa chỉ duht@fetp.edu.vn

Câu 1
Trong buổi học đầu tiên đã có một sự thảo luận rất thú vị về vai trò của kế toán và tài
chính. Đây cũng chính là vấn đề được đề cập trong nghiên cứu tình huống Imex. Co. Ltd.
Trong giới hạn không quá 300 từ, anh/chị hãy nêu rõ vai trò cũng như chỉ ra những khác
biệt cơ bản giữa công tác kế toán và công tác tài chính tại một doanh nghiệp. Vấn đề cơ
bản của Imex (về phương diện tài chính kế toán) trong nghiên cứu tình huống Imex. Co.
Ltd là gì và đâu là giải pháp khả thi?
Ghi chú: Các nội dung liên quan đến câu trả lời có thể tìm thấy trong bài giảng, tài liệu
đọc và nghiên cứu tình huống đã phát.
Câu 2
Dựa vào những thông tin trong báo cáo tài chính của của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Vinamilk) gồm: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo thu nhập, những thông tin có thể thu
thập được và khung phân tích đã được giới thiệu trong các bài giảng, anh/chị hãy phân
tích báo cáo tài chính của Vinamilk và đưa ra những đánh giá, nhận định của riêng mình.
Ghi chú:
•

Học viên có thể tham khảo bất cứ tài liệu hay phân tích sẵn có, nhưng đây là một
bài tập hết sức cơ bản nên mỗi người phải tự viết ra các công thức, lựa chọn số
liệu phù hợp trong các báo cáo tài chính cho sẵn, tính toán ra kết quả và đưa ra
nhận định, đánh giá của riêng mình.

•

Các thông tin liên quan có thể tìm thấy trong báo cáo thường niên các năm 20042006 của Vinamilk (hiện có tại Thư viện), website www.vinamilk.com, các công
ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Uỷ ban Chứng khoán Nhà
nước và các nguồn khác.

•

Bài phân tích và đánh giá càng chi tiết càng tốt, tuy nhiên anh/chị hãy nhớ rằng,
những người đọc các phân tích thường có rất ít thời gian, nên cách trình bày sao
cho ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Để có thể làm được điều này, bảng phân tích có
thể gồm hai phần gồm: Phần tổng hợp các kết quả tính toán kết hợp với phân tích
nhận định và phần tính toán chi tiết các con số.

Huỳnh Thế Du

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2007-2008

Phân tích Tài chính

Bài tập 1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đvt: triệu đồng
Tài sản

2006

2005

2004

2003

2002

1.950.825

2.406.477

1.769.506

2.101.406

1.793.338

Tiền mặt

156.495

500.312

515.695

692...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Phân tích Tài chính Bài tp 1
Niên khoá 2007-2008
Hunh Thế Du 1
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright
Hc k Thu, 2007
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
BÀI TP 1
Ngày np: 8:20 gi sáng, th ba, ngày 25 tháng 09 năm 2007
Bn in np ti Phòng Giáo v
Bn đin ti gi cho thy H. T. Du ti địa ch duht@fetp.edu.vn
Câu 1
Trong bui hc đầu tiên đã có mt s tho lun rt thú v v vai trò ca kế toán và tài
chính. Đây cũng chính là vn đề được đề cp trong nghiên cu tình hung Imex. Co. Ltd.
Trong gii hn không quá 300 t
, anh/ch hãy nêu rõ vai trò cũng như ch ra nhng khác
bit cơ bn gia công tác kế toán và công tác tài chính ti mt doanh nghip. Vn đề cơ
bn ca Imex (v phương din tài chính kế toán) trong nghiên cu tình hung Imex. Co.
Ltd là gì và đâu là gii pháp kh thi?
Ghi chú: Các ni dung liên quan đến câu tr li có th tìm thy trong bài ging, tài liu
đọc và nghiên cu tình hung đã phát.
Câu 2
Da vào nhng thông tin trong báo cáo tài chính ca ca Công ty C phn Sa Vit Nam
(Vinamilk) gm: Bng cân đối kế toán và Báo cáo thu nhp, nhng thông tin có th thu
thp được và khung phân tích đã được gii thiu trong các bài ging, anh/ch hãy phân
tích báo cáo tài chính ca Vinamilk và đưa ra nhng đánh giá, nhn định ca riêng mình.
Ghi c
:
Hc viên có th tham kho bt c tài liu hay phân tích sn có, nhưng đây là mt
bài tp hết sc cơ bn nên mi người phi t
viết ra các công thc, la chn s
liu phù hp trong các báo cáo tài chính cho sn, tính toán ra kết quđưa ra
nhn định, đánh giá ca riêng mình.
Các thông tin liên quan có thm thy trong báo cáo thường niên các năm 2004-
2006 ca Vinamilk (hin có ti Thư vin), website www.vinamilk.com
, các công
ty chng khoán, S giao dch chng khoán Tp.HCM, U ban Chng khoán Nhà
nước và các ngun khác.
Bài phân tích và đánh giá càng chi tiết càng tt, tuy nhiên anh/ch hãy nh rng,
nhng người đọc các phân tích thường có rt ít thi gian, nên cách trình bày sao
cho ngn gn, xúc tích, d hiu. Để có th làm được điu này, bng phân tích có
th gm hai phn gm: Phn tng hp các kết qu tính toán kết hp vi phân tích
nhn định và phn tính toán chi tiết các con s.
Bài tập Phân tích tài chính chương trình Fulbright - Trang 2
Bài tập Phân tích tài chính chương trình Fulbright - Người đăng: Ngo Hoang Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập Phân tích tài chính chương trình Fulbright 9 10 975