Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích

Được đăng lên bởi Mộc
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bµi tËp ph©n tÝch
PhÇn 1: Bµi tËp vÒ dßng tiÒn
Bµi 1: B¹n muèn ®Õn khi hu (15 n¨m n÷a) ngoµi tiÒn l¬ng hu b×nh qu©n mçi
th¸ng b¹n thªm 1 tr. ®ång ®Ó tiªu xµi. nay ®Õn lóc hu mçi n¨m b¹n
ph¶i göi vµo tiÕt kiÖm bao nhiªu ®Ó lóc hu kho¶n tiÒn dµnh dôm ®ã cña b¹n
møc sinh lêi tho¶ n ý muèn cña b¹n. G/s trong 15 n¨m tíi ®Êt níc trong
giai ®o¹n ph¸t triÓn nªn l/s b×nh qu©n ë møc cao 9% n¨m, cßn khi b¹n
hu kinh tÕ ®· ph¸t triÓn æn ®Þnh nªn l/s chØ ë møc 0,5% th¸ng.
Bµi gi¶i: §©y bµi to¸n tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng thu nhËp trong t-
¬ng lai.
B1: CÇn ph¶i tÝnh ®îc tiÒn cÇn ph¶i trong t¬ng lai. Víi l/s 0,5% th¸ng, ®Ó
nhËn ®îc 1 tr/th¸ng th× cÇn cã ST lµ: 1/0,5% = 200tr.
B2: C«ng thøc GT hiÖn t¹i cña mét ®ång trong t¬ng lai lµ: PV1 = FVA1 (n,r)
GT hiÖn t¹i cña C ®ång trong t¬ng lai sÏ lµ: PV(C) = C FVA1 (n, r)
200 = C FVA1 (15,9%) (xem phô lôc C SGK)
200 = c 29,361 C = 200/29,631 = 6,811757 tr®.
Bµi 2: Göi tiÕt kiÖm 8.000 USD trong 15 n¨m víi l/s 15% sau 15 n¨m bao
nhiªu tiÒn?
Bµi gi¶i: FV1 (n, r) = PV1 (1 + r)
n
= 8.000 (1 + r)
15
= 8.000 8.137 = 65.096 USD (xem phô lôc A SGK)
PhÇn 2: Bµi tËp vÒ tr¸i phiÕu
Bµi 1: (TP l/suÊt chiÕt khÊu):
C«ng tr¸i gi¸o dôc MG 200.000®, thêi gian ®¸o h¹n 4 n¨m, l/s
gép 40%/4 n¨m, cßn 3 n¨m n÷a ®¸o h¹n ®ang b¸n ë gi¸ 220.000 ®, l/s tiÕt kiÖm
dµi h¹n hai n¨m ®ang 8%/n¨m. Trªn quan ®iÓm gi¸ trÞ TP, nªn mua TP
trªn kh«ng? V× sao?
Bµi gi¶i: §Ó xem xÐt cã nªn mua TP trªn hay kh«ng th× ph¶i cña GT hiÖn
t¹i cña kho¶n thu nhËp khi TP ®¸o h¹n víi gi¸ b¸n hiÖn t¹i.
§èi víi c¸c bµi TP cÇn ph¶i vÏ dßng tiÒn ra.
1 ------ 2 ------ 3 ------ 4
Po P1 P2 P3 = 200 + 80
PhÇn thu nhËp khi ®¸o h¹n = MT + tiÒn l·i = 200.000 + 40% 200.000 =
280.000
Po = 280.000 PV1(3,8%) (xem phô lôc b¶ng B SGK)
Bài tập phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích - Người đăng: Mộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Bài tập phân tích 9 10 437