Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tài chính Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi robotchungkhoan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
PHẦN IV
DOANH THU, TIỀN THUẾ, LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP
4.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản:
- Khái niệm, nội dung doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp.
- Phương pháp xác định doanh thu bán hàng theo phương pháp tính thuế
GTGT trực tiếp hay phương pháp khấu trừ.
- Nắm vững công thức tính các loại thuế trong doanh nghiệp.
- Khái niệm, nội dung của lợi nhuận, phương pháp tính lợi nhuận trong
doanh nghiệp.
- Phương pháp lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp.
- Nội dung chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước.
- Chế độ trích lập và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước.
4.2 - Bài tập
Bài tập số 32
Căn cứ vào tài liệu dưới đây tại doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp Y
Tài liệu
1. Theo tài liệu bộ phận kế toán thì số lượng sản phẩm sản xuất quý III và số
sản phẩm gửi bán của các tháng trong quý III năm báo cáo như sau:
Đvt: cái
Số sản phẩm xuất gửi bán
Tên
Số sp sản
Số sp tồn kho
đến 30/ 9
SP xuất quý III 30/ 6
31/ 7
31/ 8
30/ 9
A
270
10
5
8
12
5
B
810
14
10
18
50
60
C
450
12
3
5
8
7
2. Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo:
Tên sản phẩm
A
B
C

Số lượng sản phẩm sản xuất
300
900
600

Đvt: cái
Số lượng sản phẩm tiêu thụ
303
910
595

3. Theo kế hoạch sản xuất và định mức thành phẩm tồn kho năm kế hoạch:
Đvt: cái
Tên Số lượng sản phẩm Số lượng sản phẩm
Định mức tồn kho
SP
sản xuất cả năm
sản xuất quý IV
thành phẩm cuối năm
A
1.500
360
2
B
4.000
1.080
12
C
900
270
12
D
400
180
2
4. Giả thiết điều kiện sản xuất và thanh toán năm kế hoạch so với năm báo
cáo chưa có gì thay đổi. Số lượng sản phẩm D xuất ra chưa được chấp
60

Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
nhận tiêu thụ ở cuối quý IV năm kế hoạch dự kiến bằng số lượng sản
phẩm C chưa được chấp nhận tiêu thụ cuối quý IV.
Yêu cầu: Hãy tính
1. Số lượng sản phẩm kết dư đầu và cuối năm kế hoạch?
2. Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch?
Bài tập số 33
Căn cứ vào tài liệu dưới đây của doanh nghiệp sản xuất Hoàng Gia:
I. Tài liệu năm báo cáo
1. Theo tài liệu kế toán thì số lượng sản phẩm tồn kho và số lượng sản phẩm
gửi bán của các tháng trong quý III như sau:
Đvt: cái
Số SP gửi bán của các tháng đến ngày Tồn kho đến
Tên Số SP sản
SP xuất quý III
ngày 30/9
30/6
31/7
31/8
30/9
A
4.000
200
150
120
100
424
B
4.800
160
220
200
625
2. Theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ quý IV năm báo cáo:
Tên sp
A
B

Số lượng sản phẩm
sản xuất (cái)
4.800
5.600

Số lượng sản phẩm
tiêu thụ (cái)
5.400
6.300

Đơn giá bán
(1.000đ)
400
700

3. Căn cứ vào tình ...
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
PHN IV
DOANH THU, TIN THU, LI NHUN VÀ PHÂN PHI
LI NHUN TRONG DOANH NGHIP
4.1 - Tóm tt ni dung cơ bn:
- Khái nim, ni dung doanh thu, thu nhp trong doanh nghip.
- Phương pháp xác định doanh thu bán hàng theo phương pháp tính thuế
GTGT trc tiếp hay phương pháp khu tr.
- Nm vng công thc tính các loi thuế trong doanh nghip.
- Khái nim, ni dung ca li nhun, phương pháp tính li nhun trong
doanh nghip.
- Phương pháp lp kế hoch li nhun trong doanh nghip.
- Ni dung chế độ phân phi li nhun trong doanh nghip Nhà nước.
- Chế độ trích lp và s dng các qu trong doanh nghip Nhà nước.
4.2 - Bài tp
Bài tp s 32
Căn c vào tài liu dưới đây ti doanh nghip sn xut Công nghip Y
Tài liu
1. Theo tài liu b phn kế toán thì s lượng sn phm sn xut quý III và s
sn phm gi bán ca các tháng trong quý III năm báo cáo như sau:
Đvt: cái
S sn phm xut gi bán
Tên
SP
S sp sn
xut quý III
30/ 6 31/ 7 31/ 8 30/ 9
S sp tn kho
đến 30/ 9
A 270 10 5 8 12 5
B 810 14 10 18 50 60
C 450 12 3 5 8 7
2. Theo kế hoch sn xut và tiêu th quý IV năm báo cáo:
Đvt: cái
Tên sn phm S lượng sn phm sn xutS lượng sn phm tiêu th
A 300 303
B 900 910
C 600 595
3. Theo kế hoch sn xut và định mc thành phm tn kho năm kế hoch:
Đvt: cái
Tên
SP
S lượng sn phm
sn xut c năm
S lượng sn phm
sn xut quý IV
Định mc tn kho
thành phm cui năm
A 1.500 360 2
B 4.000 1.080 12
C 900 270 12
D 400 180 2
4. Gi thiết điu kin sn xut và thanh toán năm kế hoch so vi năm báo
cáo chưa có gì thay đổi. S lượng sn phm D xut ra chưa được chp
60
Bài tập Tài chính Doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tài chính Doanh nghiệp - Người đăng: robotchungkhoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tập Tài chính Doanh nghiệp 9 10 503