Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiền tệ, tài chính

1.

Tiền tệ à

à hàn h

hàn h
i

2.

tiền tệ c

c i

tn

à à ti

i t c

tiền à

4.

hi nà tiền th c hiện
n tiền

à

t hi n

n n

Tiền à

c

ch n c

3.

5.

n

it

à

tn n

i ch n

i t

h c
n

n

c iệt,

t

n

c i

n

c

n

àn nh t

nh

tn n

ch

tiền tệ

à

tiền.

n

c i

c

.

it
i

i
n

i ch n

n ch n

i

hi hàn h

n à hàn h

ch

c i

hiện

nt t

n

i

i
h

n tiện c t i c

n h

à

h

n tiện c t t

iề h à

th n tiền tệ
6.

T n
hi nà

à

ch

,

t
7.

n hệ
h
c

n th n n
h

à

i t ,n c

i t

à nh

n

àn c

c

i t

h nc
11. T i
h

ch c
ch n t

th n c

h

n tiện

n tiện

th n

à

th n c n hi

ề

n ch t à

hiệ

i t c

àn ,

c

t

n

th n
h c nh

t

n

c,

ch n i c

nh n

n tiền

Tiền

nh n

n tiền

tt n

th n

à tiền

i

n n hàn

h i tiền

10.

à ti

n tiền à

h

n tiện th nh t n

t i

c à ch
th

hi

h n

h i tiền

9.

12.

c

, hi nà tiền à

th …tiền à h

i t h

n
àn

ch

n tiện th nh t n
n ,n

Tiền i

8.

n hàn h ,

h t tiền i
iề ti t

tiền tệ th n t
nhic

à

n t n
n

t h i

tiền

c

ic

h nc

h t tiền àn
th n n
th n

Tiền àn c n

tiền àn

à à

n n hàn

t

à hàn
c

t

h t 3…

1

Tiền tệ, tài chính

n

13.

c t hiện n

n n hàn
th t

c nh n

i nh

àt

i chính th c

nt

th , i n

c n thiệ c

15.
i

16.

h

n

c n c n th nh t n

à

i h i

t tín

n

tc

n à

t n,

i

i h i

c n

i tệ i
n

t

c c

it

i

t inh

T ,

i th h

i

t inh

i

tc

nh
n à
t

h i à
i

à

n hệ c n c

i chi h t

n

c

à ch

c

n n

i

t

nhà n

c c t ch c tín

n

t t i chi t h

n n
i

ih ic

t

t

c

n n

n

n ch

n ninh,

iện t

n

i tệ

n c

cc n

i

à

nh n

t
t n

h c nh
T

h c nh
t

nh

in

ih i àn

ch nhà n

n nhà n

i,

nhà n

tiền n

cn

th nh t n à i
c
t

hi
c,

n ,

n n

i

ch
chi

nhà n

n hiệ

i tệ àn ti

ài, h t

nh n

c, chi

…?

n cc

h n

nn

i

c c t ch c tín

h

à c n c th nh t n

ih i

n chi tích

hi ti

n

nh
ct

n, chi c

i

h t

th ch n

T

ch n àn

n i tệ t n h

c

nh à

ih i àh t

18.

c

à

t chi t h

17.

c

i

th ch n nh nh

20.

nn

T

i?

i tệ t n h
ct

nhà n

h i à nh nh

19.

i

n
h tc

tệ

i

i h i

h n nh n t nà t c

14.

it

t

c

c

i

àn th , t

c,

n h , h,

n t n

à n ài n

c
c,

c n ài

21. –
22. –
23. T n

nh n

n c n th nh t n
24.

n c n th nh t n
c

n

ct ncc
n
n

c n c n th nh t n
i àc nc nh n
i à

àt n

ct ,
c

h n

c

n t n nh t

n
t h , nh

h

ề hành h ,

ch

n
2

Tiền tệ, tài chính

25. Th t

n ch n

ch

h n à

à

h nc

n c t ch c à th

hi

àn i

c

26. Đ

h

nh n n

i chi

th t

n...

www.khotrithuc.com
1

1. 

2. 
.
3.  .
4. 


5. 

6. 


7. 

8. 

9. 

10. 
11. 


12. 3
Bài tập tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tài chính tiền tệ - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập tài chính tiền tệ 9 10 271