Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thực hành tài chính DN

Được đăng lên bởi thuhuongkkt
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Z1BÀI TẬP CHƯƠNG 2.
Bài 7:(22) Có tài liệu ở công ty XYZ chuyên sản xuất một loại sản phẩm duy nhất như sau:
1. Nguyên giá TSCĐ là 1.050 triệu đồng. Thời gian sử dụng là 5 năm. Khấu hao theo phương
pháp tuyến tính cố định.
2. Chi nguyên vật liệu: 520.000đ/sp
3. Tiền lương công nhân sản xuất: 120.000đ/sp
4.Tổng vốn kinh doanh là 2000 triệu đồng, vốn vay 500 triệu đồng . lãi suất 10%/năm.
6. Công suất tối đa: 3.000 sp/năm
7. Quảng cáo: 40 triệu/năm
8. Thuê thiết bị: 60triệu/năm
9. Chi phí cố định khác: 40 triệu/năm
10. Chi bằng tiền khác: 160.000đ/sp
11. Thuế suất thuế TNDN: 25%
Giá bán 1.200.000 đ
Yêu cầu:
1. Hãy xác định mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp
tại sản lượng 3.000 sản phẩm?
2. Xác định sản lượng hoà vốn kinh tế? Doanh thu hoà vốn kinh tế? Công suất hoà vốn kinh tế?
Thời gian hoà vốn kinh tế? vẽ đồ thị minh hoạ?
3. Xác định hệ số nợ, tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh,
tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE).
Bài 8 -38: Có tài liệu ở một công ty chuyên sản xuất một loại sản phẩm như sau:
1. Trong một đồng doanh thu có 0,12 đồng lợi nhuận trước thuế, và doanh thu thực tế đạt được
là 5.000 triệu.
2. Tổng vốn sản xuất sử dụng trong năm 2.000 triệu trong đó hệ số nợ là 70%, lãi suất vay bình
quân 8%/năm.
3. Tổng chi phí cố định là 800 triệu (kể cả lãi vay), còn chi phí biến đổi là 1,5 triệu/sản phẩm.
Gía bán bình quân mà thị trường chấp nhận được là 2 triệu/1sản phẩm.
4. Thuế suất thuế TNDN là 25%.
Yêu cầu:
1. Xác định sản lượng hoà vốn kinh tế? Doanh thu hoà vốn kinh tế? Công suất hoà vốn kinh tế?
Thời gian hoà vốn kinh tế? vẽ đồ thị minh hoạ?
2. Tính sự tác động của đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp tại mức sản
lượng đạt doanh thu là 5000 triệu (hay Q = 2.500 sp)
3. Xác định hệ số nợ, tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh,
tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE).

Chú thích: Vòng quay tổng vốn = Doanh thu thuần/ Tổng vốn kinh doanh
Bài 9 (69). Công ty sản xuất 1 laoị sản phẩm (đvt: Triệu đồng)
1. Chi phí khấu hao TSCĐ:1.120/năm
2. Chi phí quảng cáo: 140/năm
3. Tiền thuê mặt bằng: 560/năm
4. Các loại định phí khác: 239,4/năm
5. Tổng tài sản: 24.000
6. Hệ số nợ: 60%
7. Lãi suất vay vốn: 8%/năm
8. Tiền lương công nhân: 0,5/sản phẩm
9. Tiền lương công nhân: 0,5/sản phẩm
10. Chi phí nguyên vật liệu: 1,5/sản phẩm...
Z1BÀI TẬP CHƯƠNG 2.
Bài 7:(22) Có tài liệu ở công ty XYZ chuyên sản xuất một loại sản phẩm duy nhất như sau:
1. Nguyên giá TSCĐ 1.050 triệu đồng. Thời gian sử dụng 5 m. Khấu hao theo phương
pháp tuyến tính cố định.
2. Chi nguyên vật liệu: 520.000đ/sp
3. Tiền lương công nhân sản xuất: 120.000đ/sp
4.Tổng vốn kinh doanh là 2000 triệu đồng, vốn vay 500 triệu đồng . lãi suất 10%/năm.
6. Công suất tối đa: 3.000 sp/năm
7. Quảng cáo: 40 triệu/năm
8. Thuê thiết bị: 60triệu/năm
9. Chi phí cố định khác: 40 triệu/năm
10. Chi bằng tiền khác: 160.000đ/sp
11. Thuế suất thuế TNDN: 25%
Giá bán 1.200.000 đ
Yêu cầu:
1. Hãy xác định mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp
tại sản lượng 3.000 sản phẩm?
2. Xác định sản lượng hoà vốn kinh tế? Doanh thu hoà vốn kinh tế? Công suất hoà vốn kinh tế?
Thời gian hoà vốn kinh tế? vđồ thị minh hoạ?
3. Xác định hệ số nợ, tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh,
tsuất lợi nhuận sau thuế tn vốn kinh doanh, tsuất lợi nhuận ng vốn chủ s hữu (ROE).
Bài 8 -38: Có tài liệu ở một công ty chuyên sản xuất một loại sản phẩm như sau:
1. Trong một đồng doanh thu 0,12 đồng lợi nhuận trước thuế, doanh thu thực tế đạt được
là 5.000 triệu.
2. Tổng vốn sản xuất sử dụng trong năm 2.000 triệu trong đó hệ số nợ là 70%, lãi suất vay bình
quân 8%/năm.
3. Tổng chi phí cố định 800 triệu (kể cả i vay), còn chi phí biến đổi 1,5 triệu/sản phẩm.
Gía bán bình quân mà thị trường chấp nhận được là 2 triệu/1sản phẩm.
4. Thuế suất thuế TNDN là 25%.
Yêu cầu:
1.c định sản lượng hoà vốn kinh tế? Doanh thu hoà vốn kinh tế? ng suất hoà vốn kinh tế?
Thời gian hoà vốn kinh tế? vđồ thị minh hoạ?
2. Tính sự tác động của đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy i chính, đòn bẩy tổng hợp tại mức sản
lượng đạt doanh thu là 5000 triệu (hay Q = 2.500 sp)
3. Xác định hệ số nợ, tỷ suất lợi nhuận doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh,
tsuất lợi nhuận sau thuế tn vốn kinh doanh, tsuất lợi nhuận vốn chủ shữu (ROE).
Bài tập thực hành tài chính DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập thực hành tài chính DN - Người đăng: thuhuongkkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài tập thực hành tài chính DN 9 10 290