Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tổng hợp

Được đăng lên bởi Lavender Bella
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài tập 1:
Khách hàng A, B, C, D, E có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thương Huế
Khách hàng F, G, H, L, M có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Công thương Huế
Khách hàng N, O, P, Q có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thường Hà Nội
Ngày 20 tháng 1 năm 2007 tại ngân hàng Ngoại thương Huế có một số nghiệp vụ
kinh tế tài chính phát sinh như sau:
1. Khách hàng A nộp 50 triệu đồng vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
2. Khách hàng B thanh toán lãi và gốc của một Sổ tiết kiệm có giá trị 20 triệu
đồng, thời hạn gửi là 6 tháng , lãi suất 8%/năm, thời gian tính lãi là 15 tháng.
3. Ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng C vay 50 triệu đồng bằng tiền mặt thời
hạn 9 tháng, lãi suất 9%/năm, thanh toán lãi và gốc 1 lần.
4. Khách hàng D nộp UNC để chi trả cho khách hàng F số tiền là 20 triệu đồng
5. Khách hàng E nộp Séc chuyển khoản yêu cấu thu hộ ở khách hàng N số tiền là
30 triệu đồng
6. NH nhận được Giấy báo Có của ngân hàng VCB Hà nội do khách hàng P chi trả
cho khách hàng B số tiền là 40 triệu đồng.
7. Ngân hàng được Giấy báo Nợ của ngân hàng VCB Hà Nội do khách hàng Q
yêu cầu thu ở khách hàng E số tiền là 50 triệu đồng
8. Nhận được Sổ đối chiếu từ Trung tâm thanh toán của Hội Sở chính chi trả cho
KH B số tiền là 40 triệu đồng và thu ở KH E số tiền là 40 triệu đồng
Yêu cầu: Xác định các tài khoản liên quan đến các nghiệp vụ KTTC ở trên
Tóm tắt: Kế toán chi phí trong kỳ được tập hợp vào bên nợ của các tài khoản loại
8, cuối kỳ kết chuyển vào bên nợ của tài khoản 69. Kế toán thu nhập trong kỳ
được tập hợp vào các tài khoản loại 7, cuối kỳ kết chuyển vào bên có của tài
khoản 69. Các khoản thu nhập và chi phí được tập hợp rất chi tiết cho từng
khoản chi mỗi khoản chi cần có các sổ chi tiết để theo dõi. Tài khoản 69 được
theo dõi để kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập và chi phí đồng thời phân bổ
lợi nhuận trong năm

...
BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài tập 1:
Khách hàng A, B, C, D, E có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thương Huế
Khách hàng F, G, H, L, M có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Công thương Huế
Khách hàng N, O, P, Q có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Ngoại Thường Hà Nội
Ngày 20 tháng 1 năm 2007 tại ngân hàng Ngoại thương Huế có một số nghiệp vụ
kinh tế tài chính phát sinh như sau:
1. Khách hàng A nộp 50 triệu đồng vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
2. Khách hàng B thanh toán lãi và gốc của một Sổ tiết kiệm có giá trị 20 triệu
đồng, thời hạn gửi là 6 tháng , lãi suất 8%/năm, thời gian tính lãi là 15 tháng.
3. Ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng C vay 50 triệu đồng bằng tiền mặt thời
hạn 9 tháng, lãi suất 9%/năm, thanh toán lãi và gốc 1 lần.
4. Khách hàng D nộp UNC để chi trả cho khách hàng F số tiền là 20 triệu đồng
5. Khách hàng E nộp Séc chuyển khoản yêu cấu thu hộ ở khách hàng N số tiền là
30 triệu đồng
6. NH nhận được Giấy báo Có của ngân hàng VCB Hà nội do khách hàng P chi trả
cho khách hàng B số tiền là 40 triệu đồng.
7. Ngân hàng được Giấy báo Nợ của ngân hàng VCB Hà Nội do khách hàng Q
yêu cầu thu ở khách hàng E số tiền là 50 triệu đồng
8. Nhận được Sổ đối chiếu từ Trung tâm thanh toán của Hội Sở chính chi trả cho
KH B số tiền là 40 triệu đồng và thu ở KH E số tiền là 40 triệu đồng
Yêu cầu: Xác định các tài khoản liên quan đến các nghiệp vụ KTTC ở trên
Tóm tắt: Kế toán chi phí trong kỳ được tập hợp vào bên nợ của các tài khoản loại
8, cuối kỳ kết chuyển vào bên nợ của tài khoản 69. Kế toán thu nhập trong kỳ
được tập hợp vào các tài khoản loại 7, cuối kỳ kết chuyển vào bên của tài
khoản 69. Các khoản thu nhập chi phí được tập hợp rất chi tiết cho từng
khoản chi mỗi khoản chi cần có các sổ chi tiết để theo dõi. Tài khoản 69 được
theo dõi để kết chuyển toàn bộ các khoản thu nhập chi phí đồng thời phân bổ
lợi nhuận trong năm
Bài tập tổng hợp - Người đăng: Lavender Bella
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập tổng hợp 9 10 60