Ktl-icon-tai-lieu

bài tập và bài giải phân tich sản xuất kinh doanh

Được đăng lên bởi doaiepu1992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5922 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ vào tài liệu sau:
Yếu tố cấu thành

KH

TH

1.Gía trị thành phẩm sản xuất bằng NVL của DN
2.Giá trị chế biến sản phẩm bằng NVL của KH
3.Giá trị công việc có tính chất công nghiệp
I.Giá trị sản xuất hàng hóa
4.Giá trị NVL của KH
5.Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ so với đầu kỳ sản phẩm
đang chế tạo
6.Giá trị sản phẩm tự chế dùng, sản xuất tiêu thụ khác
II.Giá trị sản lượng sản xuất
II.Giá trị sản xuất hàng hóa tiêu thụ
IV.Giá trị đầu tư sản xuất

750
15
26
791
45
42

747
16,5
24,2
787,7
49,5
48,3

Chênh lệch
TH/KH
STĐ
STĐ(%)
-3
-0,4
1,5
10
-1,8
-6,9
-3,3
-0,42
4,5
10
6,3
15

10
888
805
604

11,6
897,1
764
634,2

1,6
9,1
-4,1
30,2

16
1,02
-5,1
5

Bài làm:
1. Giá trị thành phẩm sx bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp:

− Qua bảng số liệu, yếu tố 1 của doanh nghiệp kỳ TH so với kỳ KH giảm 0.4% tương
ứng giảm 3.
− Điều đó là ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.
− Giá trị thành phẩm giảm đồng nghĩa với việc sản lượng Sx của kỳ TH thấp hơn kỳ
KH, doanh thu của công ty sẽ giảm.
− Nguyên nhân:
 Chủ quan là do tình hình cung ứng nguyên vật liệu, tình tình biến động lao động,
khoa học kỹ thuật, quản lý.
 Khách quan là do thay đổi các chính sách xã hội, biến động về thị trường kinh tế,
tình hình cung cầu.
− Giải pháp: tìm nguyên vật liệu khác, tuyển thêm nhân công có tay nghề, đào tạo
tay nghề, tu sửa máy móc, quản lý chặt chẽ.
2. Giá trị chế biến sản phẩm bằng nguyên vật liệu của khách hàng:

− Qua bảng số liệu, yếu tố 2 trong kỳ TH so với kỳ KH tăng 10% tương ứng tăng
1,5.
− Điều đó là ảnh hưởng tốt đến doanh nghiệp.
− Vì doanh nghiệp nhận được nhiều đơn đặt hàng từ khách hàng dẫn đến làm tăng
doanh thu cho doanh nghiệp.Tuy nhiên yếu tố 1 không hoàn thành kế hoạch là
biểu hiện không tốt mà chỉ là giải pháp tạm thời để không làm giảm giá trị sản
xuất nó làm cho doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu của khách hàng.
Trang 1/4

3. Gía trị công việc có tính chất công việc:
− Yếu tố 3 kỳ TH giảm so với kỳ KH giảm 6,9% tương ứng giảm 1,8.
− Điều đó là không tốt vì làm giảm giá trị sản xuất.
− Nguyên nhân chủ quan do doanh nghiệp chưa đẩy mạnh áp dụng công nghệ và
máy móc hiện đại trong hoạt động sản xuất. Việc sử dụng nhiều nhân công thay vì
sử dụng máy móc trong quá trình sản xuất cũng gây ảnh hưởng ko nhỏ đến chỉ
tiêu này.
− Giải pháp kỳ sau doanh nghiệp cần cân bằng giữa hoạt động sản xuất bằng máy
móc với hoạt động sản xuất bằng nhân công nhằm ổn định và nâng cao giá trị sản
xuất. Tăng cường sử dụng máy móc để ...
Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ vào tài liệu sau:
Yếu tố cấu thành KH TH Chênh lệch
TH/KH
STĐ STĐ(%)
1.Gía trị thành phẩm sản xuất bằng NVL của DN 750 747 -3 -0,4
2.Giá trị chế biến sản phẩm bằng NVL của KH 15 16,5 1,5 10
3.Giá trị công việc có tính chất công nghiệp 26 24,2 -1,8 -6,9
I.Giá trị sản xuất hàng hóa 791 787,7 -3,3 -0,42
4.Giá trị NVL của KH 45 49,5 4,5 10
5.Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ so với đầu kỳ sản phẩm
đang chế tạo
42 48,3 6,3 15
6.Giá trị sản phẩm tự chế dùng, sản xuất tiêu thụ khác 10 11,6 1,6 16
II.Giá trị sản lượng sản xuất 888 897,1 9,1 1,02
II.Giá trị sản xuất hàng hóa tiêu thụ 805 764 -4,1 -5,1
IV.Giá trị đầu tư sản xuất 604 634,2 30,2 5
Bài làm:
1. Giá trị thành phẩm sx bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp:
Qua bảng số liệu, yếu tố 1 của doanh nghiệp kỳ TH so với kỳ KH giảm 0.4% tương
ứng giảm 3.
Điều đó là ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.
Giá trị thành phẩm giảm đồng nghĩa với việc sản lượng Sx của kỳ TH thấp hơn kỳ
KH, doanh thu của công ty sẽ giảm.
Nguyên nhân:
Chủ quan do tình hình cung ứng nguyên vật liệu, tình tình biến động lao động,
khoa học kỹ thuật, quản lý.
Khách quan là do thay đổi các chính sách hội, biến động vthị trường kinh tế,
tình hình cung cầu.
Giải pháp: tìm nguyên vật liệu khác, tuyển thêm nhân công tay nghề, đào tạo
tay nghề, tu sửa máy móc, quản lý chặt chẽ.
2. Giá trị chế biến sản phẩm bằng nguyên vật liệu của khách hàng:
Qua bảng số liệu, yếu tố 2 trong kỳ TH so với kỳ KH tăng 10% tương ứng tăng
1,5.
Điều đó là ảnh hưởng tốt đến doanh nghiệp.
doanh nghiệp nhận được nhiều đơn đặt hàng tkhách hàng dẫn đến làm tăng
doanh thu cho doanh nghiệp.Tuy nhiên yếu tố 1 không hoàn thành kế hoạch
biểu hiện không tốt chỉ giải pháp tạm thời để không làm giảm giá trị sản
xuất nó làm cho doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu của khách hàng.
Trang 1/4
bài tập và bài giải phân tich sản xuất kinh doanh - Trang 2
bài tập và bài giải phân tich sản xuất kinh doanh - Người đăng: doaiepu1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập và bài giải phân tich sản xuất kinh doanh 9 10 20