Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn thị trường tài chính và các định chế tài chính

Được đăng lên bởi Sang Trần
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH
----------

BÀI TIỂU LUẬN
Môn học: Thị trường tài chính và
các định chế tài chính
ĐỀ TÀI: “NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM”
Giảng viên: ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân
Lớp học phần: BA024_2_151_D02
Nhóm thực hiện: Nhóm 1

Tp.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2015

Nhóm 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ST
T

HỌ VÀ TÊN

MSSV

1

TRỊNH THỊ NGỌC HUYỀN

030129130103

Soạn nội dung phần 1

2

PHẠM ĐẮC HOÀNG MINH

030129130164

Soạn nội dung phần 2

3

PHẠM THỊ MINH NGUYÊN 030129130198

Soạn nội dung phần 1

4

TRẦN VĂN SANG

030129130258

Nhóm trưởng, tổng
hợp, chỉnh sửa bài.
Thuyết trình

5

LÊ THỊ THU THẢO

030129130987

Tổng hợp, chỉnh sửa
bài.
Làm powerpoint

6

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 030429130290

Thuyết trình phần 2-3

7

HUỲNH TẤN VINH

Soạn nội dung phần 3

030129130369

CÔNG VIỆC

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GVHD:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

MỤC LỤC:
2

Nhóm 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Sơ đồ hoạt động của ngân hàng Vietcombank……………………………………..18
Bảng 2: Bảng cân đối kế toán của ngân hàng Vietcombank 2014………………………….22

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
NHTM
NH
NHTW

Ngân hàng thương mại
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương
3

Nhóm 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, các ngân hàng thương mại đóng vai
trò điếu tiết nguồn vốn cho nền kinh tế, đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu
cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất
hàng hoá phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh là rất
lớn, tích luỹ không kịp để mở rộng sản xuất, chính vì vậy các doanh nghiệp đã cần sử dụng vốn
tín dụng thực hiện mục đích của mình.

4

Nhóm 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động và vai trò to lớn của các Ngân hàng thương
mại đối với nền kinh tế. Nhóm 1 với đề tài "NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI". Bài viết
bao gồm những nội dung sau:
- Chương 1 : Tổng quan về NHTM và hoạt động của các NHTM
- Chương 2 : Đánh giá hoạt động của NHTM Vietcombank năm 2014
- Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế trong hoạt động của các
NHTM Việt Nam.
Nhóm hy vọng bài viết có thể ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH
----- -----
BÀI TIỂU LUẬN
Môn học: Thị trường tài chính và
các định chế tài chính
ĐỀ TÀI: “NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM”
Giảng viên: ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân
Lớp học phần: BA024_2_151_D02
Nhóm thực hiện: Nhóm 1
Tp.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2015
Bài tiểu luận môn thị trường tài chính và các định chế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn thị trường tài chính và các định chế tài chính - Người đăng: Sang Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tiểu luận môn thị trường tài chính và các định chế tài chính 9 10 570