Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính Vinamilk

Được đăng lên bởi hai-cao1
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 31671 lần   |   Lượt tải: 180 lần
Bài Tiểu Luận
Khoa Tài Chính – Ngân Hàng
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp 1
LỜI MỞ ĐẦU1
TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN VINAMILK4

I.

1.NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA TẬP ĐOÀN VINAMILK4
2.CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY4
3.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ5
4.BAN KIỂM SOÁT6
5.TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH6
6.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VINAMILK7
7.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY VINAMILK8
8.NHÃN HIỆU VÀ SẢN PHẨM CỦA VINAMILK8
9.PHÂN PHỐI9
10. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH10

II.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH11

1.BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH11
a.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH11
b. BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP12
c.
Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH12
2. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 13
a. NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH13
b. MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH13
3.TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH14
a.
TÀI LIỆU PHÂN TÍCH14
b. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH17
 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH17
 PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ CÂN ĐỐI18
4.CÁC CHỈ TIÊU TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH19
a. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN19
 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN19
 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN19
 Vốn luân lưu20

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Vinamilk

Trang 1 / 71

Bài Tiểu Luận
Khoa Tài Chính – Ngân Hàng
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp 1
PHÂN TÍCH KẾT CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP22
 PHÂN TÍCH KẾT CẤU TÀI SẢN22
 PHÂN TÍCH KẾT CẤU NGUỒN VỐN23
b. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH24
c.
PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH25
 TỶ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN26
 KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN THỜI26
 TỶ SỐ THANH TOÁN NHANH27
 TỶ SỐ VỀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH27
 TỶ SỐ NỢ27
 TỶ SỐ THANH TOÁN LÃI VAY28
 TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG30
 VÒNG QUAY CÁC KHOẢN PHẢI THU30
 KỲ THU TIỀN BÌNH QUÂN30
 VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO31
 SỐ NGÀY TỒN KHO BÌNH QUÂN32
 VÒNG QUAY VỐN CỐ ĐỊNH32
 VÒNG QUAY TỔNG TÀI SẢN32
 TỶ SỐ VỀ DOANH LỢI33
 DOANH LỢI TIÊU THỤ (ROS)33
 DOANH LỢI TÀI SẢN (ROA)33
 DOANH LỢI VỐN TỰ CÓ (ROE)34
 Mô hình Dupont34


III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT
NAM35
1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY35
a.
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN35
 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÀI SẢN35
 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN VỐN41
b. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN44
 SỬ DỤNG VỐN LUÂN LƯU ĐỂ PHÂN TÍCH45
c.
PHÂN TÍCH KẾT CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN.46
 PHÂN TÍCH KẾT CẤU TÀI SẢN46
 PHÂN TÍCH KẾT...
Bài Tiểu Luận
Khoa Tài Chính – Ngân Hàng
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
I. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN VINAMILK 4
1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA TẬP ĐOÀN VINAMILK 4
2. CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY 4
3. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 5
4. BAN KIỂM SOÁT 6
5. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH 6
6. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VINAMILK 7
7. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY VINAMILK 8
8. NHÃN HIỆU VÀ SẢN PHẨM CỦA VINAMILK 8
9. PHÂN PHỐI 9
10. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 10
II. L Ý LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11
1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 11
a. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 11
b. BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 12
c. Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 12
2. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 13
a. NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 13
b. MỤC TIÊU CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 13
3. TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 14
a. TÀI LIỆU PHÂN TÍCH 14
b. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 17
PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH 17
PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ CÂN ĐỐI 18
4. CÁC CHỈ TIÊU TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 19
a. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 19
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 19
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CÂN ĐỐI GIỮA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 19
Vốn luân lưu 20
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Vinamilk Trang 1 / 71
Bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính Vinamilk - Người đăng: hai-cao1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài tiểu luận phân tích báo cáo tài chính Vinamilk 9 10 283