Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên đề về tài chính Tp.HCM

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ TÀI CHÁNH
Ngày: 29/05/2008
Địa điểm: Học viện hành chánh TPHCM
Nội dung trình bày:
PHÂN CẤP TÀI CHÁNH VÀ KHOÁN CHI TRONG HÀNH CHÁNH
Chương trinh:
•Từ 8h đến 9h30 : Nội dung khoán chi trong hành chánh Việc thực hiện
chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quàn lý
hành chánh cùa các cơ quan nhà nước theo Nghi định 130/2005/NĐ-CP
của chính phủ
•Từ 9h45 đến 11h : Nội dung phân câp trong quản lý ngân sách nhà nước.
Việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM theo nghi định
93/2001/NĐ-CP của chính phủ. Cụ thể về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
và phân cấp về đầu tư giữa các cấp ngân sách nhà nước
•Từ 11h đến 11h30 : giải đáp các thắc mắc ( nếu có)
Chịu trách nhiệm trình bày :
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH QH-PX SỞ TÀI CHÁNH TP HCM

TÀI LIỆU BÁO CÁO
Về phân cấp tài chánh, ngân sách
(Theo Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày
12/12/2001 và nghị định 124/2004 ngày
18/05/2004 của chính phủ

)

Hệ Thống các cấp ngân sách

+ Cấp ngân sách Trung ương

Quyết Định

QUỐC HỘI

+ Cấp ngân sách Địa phương
Gồm:

- Cấp ngân sách Thành phố

Quyết Định

HĐND. TP

- Cấp ngân sách Quận Huyện

Quyết Định

HĐND. QH

- Cấp ngân sách Phường Xã

Quyết Định

HĐND. PX






A/ Sô nét nội dung NĐ 93/2001
I. Phạm vi áp dụng của nghị định
Nghị định này quy định về nội dung phân cấp
quản lý nhà nước cho Hội đồng nhân dân, ủy ban
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên một số
lĩnh vực sau đây:
Quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và phát
triển kinh tế, xã hội;
Quản lý nhà, đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
Quản lý ngân sách nhà nước;
Tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức.

II. Mục tiêu phân cấp
 Nhằm đề cao trách nhiệm và tạo điều kiện phát
huy tính chủ động, sáng tạo để giải quyết kịp
thời các vấn đề đặt ra thuộc thẩm quyền giải
quyết của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân
thành phố.
 Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh
của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội,
tương xứng với vị trí, vai trò của thành phố đối
với cả nước và khu vực.

III. Nguyên tắc phân cấp
 1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập
trung thống nhất và thông suốt của Chính phủ;
đồng thời phát huy trách nhiệm quyền tự chủ,
tính năng động, sáng tạo của thành phố trong việc
thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn.
 2. Phân cấp quản lý gắn liền với việc tăng cường
trách nhiệm kiểm tra của các Bộ, ngành đối với
hoạt động của chính quyền thành phố.






3. Phân cấp quản lý đi đôi với việc thực hiện
chương trình cải các...
1. BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ TÀI CHÁNH
Ngày: 29/05/2008
Địa điểm: Học viện hành chánh TPHCM
Nội dung trình bày:
PHÂN CẤP TÀI CHÁNH VÀ KHOÁN CHI TRONG HÀNH CHÁNH
Chương trinh:
Từ 8h đến 9h30 : Nội dung khoán chi trong hành chánh Việc thực hiện
chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quàn lý
hành chánh cùa các cơ quan nhà nước theo Nghi định 130/2005/NĐ-CP
của chính phủ
Từ 9h45 đến 11h : Nội dung phân câp trong quản lý ngân sách nhà nước.
Việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố HCM theo nghi định
93/2001/NĐ-CP của chính phủ. Cụ thể về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
và phân cấp về đầu tư giữa các cấp ngân sách nhà nước
Từ 11h đến 11h30 : giải đáp các thắc mắc ( nếu có)
Chịu trách nhiệm trình bày :
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH QH-PX SỞ TÀI CHÁNH TP HCM
Báo cáo chuyên đề về tài chính Tp.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên đề về tài chính Tp.HCM - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Báo cáo chuyên đề về tài chính Tp.HCM 9 10 857