Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo luân chuyển tiền tệ

Được đăng lên bởi travietsy94
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 2 lần
31
TÖØ LYÙ LUAÄN ÑEÁN THÖÏC TIEÃN
(Trích töø Baûn tin Hoäi Keá toaùn TPHCM, thaùng 1 naêm 2004)
BAÙO CO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TE
Ä
Vuõ Höõu Ñöùc
(Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM)
Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä (BCLCTT) chính thöùc trôû thaønh moät baùo caùo trong heä
thoáng baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp Vieät Nam töø naêm 1996. Ngaøy 31.12.2002,
Boä Taøi chính ñaõ ban haønh Chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam soá 24 veà BCLCTT vaø gaàn
ñaây, caùc höôùng daãn cuï theå hôn ñöôïc ban haønh theo Thoâng tö soá 105/2003/TT-BTC
ngaøy 4.11.2003 cuûa Boä Taøi chính. Baøi vieát naøy mong muoán cung caáp moät caùi nhìn
toaøn dieän vaø coù heä thoáng veà BCLCTT, nhaèm giuùp baïn ñoïc coù theå vaän duïng baùo caùo
naøy moät caùch hieäu quaû trong thöïc teá. Trong phaïm vi giôùi haïn cuûa baøi vieát, chuùng toâi
xin khoâng ñeà caäp ñeán BCLCTT daønh cho ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng.
Lòch söû hình thaønh
Tieàn thaân cuûa BCLCTT laø Baùo caùo
veà söï thay ñoåi tình hình taøi chính
(Statement of Changes in Financial
Position) coøn goïi laø Baùo caùo veà
nguoàn vaø söû duïng ngaân quyõ
(Statements of Sources and Uses of
Funds). Caùc baùo caùo naøy ñaõ hình
thaønh vaø söû duïng töø nhöõng naêm 1930
döôùi daïng caùc baûng phaân tích cuûa caùc
nhaø keá toaùn nhaèm giaûi thích söï khaùc
bieät giöõa lôïi nhuaän vaø ngaân quyõ duøng
ñeå chia coå töùc, traû nôï hoaëc ñaàu tö.
Sau Theá chieán thöù 2, caùc daïng baùo
caùo treân baét ñaàu xuaát hieän trong baùo
caùo haøng naêm cuûa caùc coâng ty coå
phaàn vôùi caùc bieåu maãu raát ña daïng,
bôûi vì chöa coù moät chuaån möïc naøo veà
loaïi baùo caùo naøy.
Naêm 1963, taïi Hoa Kyø, Hoäi ñoàng
Nguyeân taéc Keá toaùn (Accounting
Principles Board, vieát taét APB – tieàn
thaân cuûa Hoäi ñoàng Chuaån möïc Keá
toaùn Taøi chính, Financial Accounting
Standards Board, vieát taét FASB) ban
haønh APB Opinion 13 “Baùo caùo veà
nguoàn vaø söû duïng ngaân quyõ”, cung
caáp moät soá höôùng daãn veà caùch laäp vaø
trình baøy baùo caùo naøy nhöng chæ döøng
laïi ôû möùc ñeà nghò caùc coâng ty trình
baøy baùo caùo naøy nhö moät thoâng tin boå
sung. Tieáp theo laø APB 19 (1971)
“Baùo caùo veà söï thay ñoåi tình hình taøi
chính” höôùng daãn cuï theå hôn vaø cho
pheùp raát nhieàu löïa choïn veà khaùi nieäm
Báo cáo luân chuyển tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo luân chuyển tiền tệ - Người đăng: travietsy94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo luân chuyển tiền tệ 9 10 562