Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Lê Kha Trần
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Niên độ tài chính năm 2013
Mã số thuế:
Người nộp thuế:
Đơn vị tính:.............

TÀI SẢN
A
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

Mã số
B

Thuyết

Số

Số

minh
C

cuối năm 2011
1

cuối năm 2012
2

100

36.311.950.939 34.487.511.175

(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1.Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn

110 (III.01) 3.460.672.161
111 V.01 3.460.672.161
112
120 V.02
121

hạn (*)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu của khách hàng
2. Trả trước cho người bán
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng

130
131
132

xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà

135
139
140
141
149
150
151
152

V.03

624.189.161
(586.012.335)
13.504.127.002
V.04 14.185.943.563
(681.816.561)
5.430.676.111
85.017.123

612.298.734
(1.253.280.068)
13.685.174.598
14.339.964.362
(654.789.764)
5.751.638.028
63.378.630
32.038.603

154

V.05

-

nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210+220+230+240)
I.Các khoản phải thu dài hạn

129

(…)

200
210

2013
3
32.367.040.718
6.726.198.034
5.626.198.034
1.100.000.000
-

(...)

13.916.475.665 9.999.815.055
13.309.548.278 10.610.480.611
30.221.240
30.315.778

134

158

5.050.883.494
5.050.883.494
-

Số cuối năm

15.546.470.773
16.925.744.847
194.375.380

538.529.321

5.345.658.988

5.656.220.795

4.807.277.793

4.688.071.935
-

320.476.774
(1.894.126.228)
5.070.686.566
5.070.686.566
5.023.685.345
38.968.766
4.384.614
4.980.331.965
3.230.590.113
-

II. Tài sản cố định
1.Tài sản cố định hữu hình
_ Nguyên giá
_Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III.Bất động sản đầu tư
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài
hạn (*)
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(250 = 100 + 200)
NGUỒN VỐN
A - NỢ PHẢI TRẢ

220
221
222
223
230
240
250
258

3.691.526.881
3.236.106.399
V.08 3.625.219.712 3.173.132.713
12.356.039.191 12.524.739.232
(8.730.819.479) (9.351.606.519)
V.11
66.307.169
62.973.686
V.12
V.13 1.044.500.000
1.376.600.000
2.813.886.225 2.813.886.225

259

(1.769.386.225) (1.437.286.225)

260
261

V.14

71.250.912
71.250.912

270

41.119.228.732

300

28.0...
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Niên độ tài chính năm 2013
Mã số thuế:
Người nộp thuế:
Đơn vị tính:.............
TÀI SẢN
Mã số
Thuyết
minh
Số
cuối năm 2011
Số
cuối năm 2012
Số cuối năm
2013
A B C 1 2 3
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
100 36.311.950.939 34.487.511.175
32.367.040.718
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (III.01) 3.460.672.161 5.050.883.494 6.726.198.034
1.Tiền 111 V.01 3.460.672.161 5.050.883.494 5.626.198.034
2. Các khoản tương đương tiền 112 - 1.100.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 - -
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn
hạn (*)
129 (…) (...)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 13.916.475.665 9.999.815.055 15.546.470.773
1. Phải thu của khách hàng 131 13.309.548.278 10.610.480.611 16.925.744.847
2. Trả trước cho người bán 132 30.221.240 30.315.778 194.375.380
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng
xây dựng
134 538.529.321
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 624.189.161 612.298.734 320.476.774
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (586.012.335) (1.253.280.068) (1.894.126.228)
IV. Hàng tồn kho 140 13.504.127.002 13.685.174.598 5.070.686.566
1. Hàng tồn kho 141 V.04 14.185.943.563 14.339.964.362 5.070.686.566
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (681.816.561) (654.789.764) -
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 5.430.676.111 5.751.638.028 5.023.685.345
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 85.017.123 63.378.630 38.968.766
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 32.038.603 -
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà
nước
154 V.05 -
4.384.614
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.345.658.988 5.656.220.795 4.980.331.965
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210+220+230+240)
200 4.807.277.793 4.688.071.935
3.230.590.113
I.Các khoản phải thu dài hạn 210 - -
báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tài chính - Người đăng: Lê Kha Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
báo cáo tài chính 9 10 594