Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi lyhunga3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2006
NHÓM CÔNG TY REE

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE
364 Cộng Hoà, Tân Bình, TP.HCM

(Mẫu CBTT-03)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 năm 2006
Tại thời điểm 31/03/2006
STT
I
1
2
3
4
5
II

(Đơn vị tính: đồng)
Nội dung

Số dư đầu năm

Số cuối kỳ

Tài sản ngắn hạn

321,079,839,877

350,097,292,047

Tiền và các khỏan tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác

160,736,049,931
7,030,000,000
52,610,330,796
100,703,459,150
-

131,181,702,086
7,030,000,000
170,764,563,245
41,121,026,716
-

Tài sản dài hạn
1 Các khỏan phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình
- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình
- Nguyên giáTSCĐ vô hình
- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình
- Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang
3 Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
5 Tài sản dài hạn khác

III Tổng tài sản

456,140,316,079

517,326,572,687

57,606,994,176
43,948,492,152
(24,145,065,091)
3,264,576,000
34,538,991,115
185,619,940,588
220,738,029,925
(35,118,089,337)
211,703,346,940
1,210,034,375

63,762,638,269
32,249,852,853
(16,569,834,668)
3,264,576,000
44,818,044,084
184,267,791,879
222,187,702,699
(37,919,910,820)
269,296,142,539
-

777,220,155,956

867,423,864,734

IV NỢ PHẢI TRẢ

272,037,084,645

299,193,839,084

1 Nợ ngắn hạn
2 Nợ dài hạn

204,237,057,714
67,800,026,931

229,971,033,093
69,222,805,991

V

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

505,183,071,311

568,230,025,650

1 Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu quỹ
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Các quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối

505,188,522,296
282,155,240,000
115,744,760,000
(28,912,770)
56,485,312,485
50,832,122,581

568,149,004,458
282,549,330,000
116,532,940,000
(28,912,770)
9,721,250
84,913,934,589
84,171,991,389

2 Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác

(5,450,985)

VI Tổng nguồn vốn

777,220,155,956

Ghi chú:
Bảng cân đối kế toán này chưa thực hiện việc hợp nhất báo cáo tại thời điểm 31/03/2006

81,021,192
867,423,864,734

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE
364 Cộng Hoà, Tân Bình, TP.HCM

(Mẫu CBTT-03)

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(Áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ….)
NHÓM CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Đến ngày 31 tháng 03 năm 2006

(Đơn vị tính: đồng)

Diễn giải

STT
1 Tổng doanh thu
2 Các khoản giảm trừ
3
4
5
6
7
8
9

Doanh thu thuần bán hàng và cung c...
CÔNG TY C PHN CƠ ĐIN LNH REE
O O TÀI CNH
QUÝ I NĂM 2006
NHÓM CÔNG TY REE
báo cáo tài chính - Trang 2
báo cáo tài chính - Người đăng: lyhunga3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
báo cáo tài chính 9 10 964