Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính ngân hàng

Được đăng lên bởi khacdunghvnh-gmail-com
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu
1. Sự cần thiết của đề tài.
Hơn năm năm qua kể từ khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức
thương mại thế giới WTO, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ thì vẫn còn rất nhiều
khó khăn và thách thức đang chờ đợi Việt Nam vượt qua để có thể sánh ngang với các
nước trên thế giới. Trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa như vậy, nâng cao năng lực
cạnh tranh kinh tế của mình là yêu cầu khách quan và rất cấp thiết để được hội nhập
sâu rộng và ngày càng có hiệu quả hơn. Một trong những biện pháp để nâng cao chất
lượng cạnh tranh kinh tế là lành mạnh hóa hệ thống Tài chính – Ngân hàng. Ở nước ta,
hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống NHTM, nó mang lại 60 – 70%
thu nhập của mỗi ngân hàng. Do đó, nếu hoạt động tín dụng được đảm bảo an toàn,
hiệu quả thì sẽ có những đóng góp tích cực cho sự ổn định của nền kinh tế, cải thiện
môi trường kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế,
giải quyết vấn đề thất nghiệp…
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế của
nước ta. Ngân hàng là kênh huy động vốn, cung cấp vốn cũng như giữ vốn nhàn rỗi
cho các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Hoạt động tín dụng là hoạt động quan
trọng và cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó để có hoạt động và cạnh tranh một cách
hiệu quả thì các ngân hàng cần phải quan tâm đặc biệt tới hoạt động tín dụng, đặc biệt
là chất lượng tín dụng ngắn hạn.
Trong quá trình học tập, đặc biệt là sau thời gian tìm hiểu, từ thực tiễn đặt ra
thì em đa mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín
dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam”.

1

2. Mục đích nghiên cứu đề tài.
Đề tài đề cập đến những vấn đề cơ bản lí luận về hoạt động tín dụng nói chung
và hoạt động tín dụng ngắn hạn nói riêng, làm rõ vai trò của tín dụng ngân hàng
thương mại, từ đó thất rõ tầm quan trọng của chất lượng tín dụng trong hoạt động kinh
doanh của ngân hàng và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng.Phân tích, đánh
giá thực trạng hoạt động tín dụng đặc biệt là tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam để từ đó chỉ ra kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên
nhân của những tồn tại đó. Đồng thời kiến nghị nhằm củng cố và nâng cao chất lượng
tín dụng ngắn hạn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng là phạm trù rất rộng, bao gồm nhiều
hoạt động như các hoạt động huy động vốn, cho vay, bảo lãnh… T...
Lời nói đầu
1. Sự cần thiết của đề tài.
Hơn năm năm qua kể từ khi Việt Nam thành viên chính thức của Tổ chức
thương mại thế giới WTO, bên cạnh những thuận lợi thời t vẫn còn rất nhiều
khó khăn và thách thức đang chờ đợi Việt Nam vượt qua để có thể sánh ngang với các
nước trên thế giới. Trong môi trường kinh tế toàn cầu hóa như vậy, nâng cao năng lực
cạnh tranh kinh tế của nh yêu cầu khách quan và rất cấp thiết đ được hội nhập
sâu rộng ngày càng hiệu quả hơn. Một trong những biện pháp để nâng cao chất
lượng cạnh tranh kinh tế là lành mạnh hóa hệ thống Tài chính – Ngân hàng. Ở nước ta,
hoạt động tín dụng nghiệp v chủ yếu của hệ thống NHTM, nó mang lại 60 70%
thu nhập của mỗi ngân hàng. Do đó, nếu hoạt động tín dụng được đảm bảo an toàn,
hiệu quả thì sẽ những đóng góp tích cực cho sự ổn định của nền kinh tế, cải thiện
môi trưng kinh tế mô, kiềm chế lạm phát, duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế,
giải quyết vấn đề thất nghiệp…
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò cùng quan trọng trong nền kinh tế của
nước ta. Ngân hàng kênh huy động vốn, cung cấp vốn cũng n giữ vốn nhàn rỗi
cho c tổ chức, nhân trong nền kinh tế. Hoạt động tín dụng hoạt động quan
trọng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó đểhoạt động và cạnh tranh một cách
hiệu quả thì các ngân hàng cần phải quan tâm đặc biệt tới hoạt động tín dụng, đặc biệt
là chất lượng tín dụng ngắn hạn.
Trong quá trình học tập, đặc biệt sau thời gian tìm hiểu, từ thực tiễn đặt ra
thì em đa mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu đ tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín
dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam”.
1
Báo cáo tài chính ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính ngân hàng - Người đăng: khacdunghvnh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo tài chính ngân hàng 9 10 836